Meer ouderen in woonservicegebieden – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

ouderedame-3611702

Woonservicegebieden huisvesten relatief veel zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking. Ook vestigen zich hier meer ouderen en mensen met een beperking dan elders in Nederland. Bewoners in woonservicegebieden voelen zich ook minder gezond, los van de leeftijd. Een opvallende uitkomst is dat de bewoners van woonservicegebieden minder vaak mantelzorg bij huishoudelijke hulp ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek door RIGO Research en Advies uit Amsterdam.

Doel van dit onderzoek is het inzicht in de resultaten van woonservicegebieden te vergroten, als startpunt voor verdere discussie en nader onderzoek.

Verschil: ouder en zieker

In het onderzoek zijn de bewoners van dertig woonservicegebieden vergeleken met de inwoners in de rest van Nederland en hebben professionals in 37 woonservicegebieden een vragenlijst ingevuld. De bewoners van de woonservicegebieden wijken op een aantal kenmerken af. Ze zijn ouder en hebben, ook in de categorie 65-minners, meer dan gemiddeld last van een langdurige ziekte of handicap. Ook de mensen die recent naar een woonservicegebied verhuisden vertonen deze kenmerken vaker dan gemiddeld. De participatiegraad van 65-plussers is gelijk aan die in het gemiddelde van Nederland, terwijl het oordeel over de leefbaarheid lager is dan het landelijk gemiddelde. Volgens RIGO lijken de gebieden in een behoefte te voorzien en zijn de uitkomsten een indicatie dat woonservicegebieden ouderen en mensen met beperkingen in staat stellen om langer zelfstandig te blijven wonen dan elders.

Aanpak: vooral sociaal en nieuwbouw

Het onderzoek leert dat de meeste inspanning in woonservicegebieden is gericht op ontmoeting, informatie en advies, activiteiten en de nieuwbouw van woningen. De minste aandacht gaat uit naar het aanpassen van bestaande woningen en het verbeteren van de woonomgeving en de veiligheid.

Toekomst: ondernemers betrekken

Meer dan 75 procent van de respondenten vindt woonservicegebieden een duurzaam concept. Per saldo oordeelt ongeveer zeventig procent van de professionals die werken in een woonservicezone positief over het behaalde rendement, de toegankelijkheid en kwaliteit van het aanbod van voorzieningen in woonservicegebieden. Tweederde van hen denkt dat mensen in woonservicegebieden langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De betrokkenheid van ondernemers mag wel versterkt worden, vinden veel professionals. Ook de borging van de resultaten moet verbeteren.