Thema overzicht – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Levensloopbestendige woningen, woonzorgcomplexen, intramurale en extramurale zorgwoningen: het zijn allemaal vormen van zorgvastgoed

Looproutes, ontmoetingsplekken, woonservicegebieden; voor langer thuis wonen is aandacht voor de woonomgeving nodig. In dit thema besteden we…

Hoe werken organisaties op lokaal niveau aan meer samenhang tussen wonen, welzijn en zorg? Hoe worden effectieve coalities gevormd rond…

De inzet van technologie in wonen en zorg kan de uitdagingen van de vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt het hoofd bieden. Anderzijds kunnen…

Beleid, wetten en regels voor organisaties die zich bezighouden met wonen en zorg

Kwantitatieve gegevens en kengetallen voor corporaties en zorgaanbieders over extramuralisatie, vergrijzing en zelfstandig thuis wonen

10-11-2009