Trendstudie: de toekomst van mantelzorg voor ouderen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

mantelzorger_oudere_man_600-9959255

Woningcorporaties en gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op toekomstige mantelzorgers. Zij kunnen dit doen door het creëren van meer ruimte voor levensloopgeschikt bouwen, het levensloopgeschikt maken van het woningbestand en de woonomgeving en kansen voor mantelzorgwoningen te benutten. Dit zijn enkele ideeën in de nieuwe trendstudie over de toekomst van de mantelzorg voor ouderen ‘Krimp achter de voordeur’ van MOVISIE.

Overbelasting

Beleidsmakers hebben hoog gespannen verwachtingen van de mogelijkheden van informele zorgers om gevolgen van bezuinigingen op te vangen. Hoogstwaarschijnlijk is dit niet reëel gezien vergrijzingsvraagstukken, toenemende druk op arbeidsparticipatie, grotere geografische afstanden en vluchtiger relaties tussen familieleden. De toename in aantallen overbelaste mantelzorgers is hiervoor een sterke indicatie. 

Oplossingen

Voor én achter de voordeur zijn vele mogelijkheden die de druk op toekomstige mantelzorgers kunnen verminderen en ouderen en leden van hun netwerk kunnen daaraan zelf bijdragen. Zowel vooraf, door zich voor te bereiden op jaren met mogelijke beperkingen, als op het moment waarop de zorgvraag actueel wordt. Maar het is ook duidelijk dat makkelijke oplossingen niet bestaan.

Heterogeen netwerk

De zorg moet in de toekomst wel met een afgeslankt en in veel gevallen meer heterogeen netwerk worden verleend en worden ingepast in een gecompliceerde en snel veranderende maatschappelijke context. Zorgvrager en mantelzorgers zijn voor het welslagen van hun gezamenlijk avontuur mede afhankelijk van de inzet van een veelheid aan actoren en van de samenhang tussen beleid op uiteenlopende terreinen.

Voorzieningen van corporaties

Woningcorporaties richten hun huisvestings- en welzijnsbeleid steeds meer ook op mantelzorgers. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg liet in 2010 een quick scan uitvoeren naar de voorzieningen die woningcorporaties realiseren voor deze doelgroep. Binnenkort publiceert het Kenniscentrum een handreiking over mantelzorgwoningen voor woningcorporaties.