WTZi – Regeling kleinschalig wonen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Voor kleinschalige woonvormen is er binnen de WTZi een AWBZ-brede regeling.

Onder de regeling vallen woonvoorzieningen die per postcodegebied maximaal 50 plaatsen (waarvan maximaal 24 plaatsen zwaar) huisvesten in groepen van maximaal 6 bewoners.

Het postcodegebied is gedefinieerd als een gebied met een unieke postcode van zowel cijfers als letters.

De combinatie van zwaar en licht maakt het dus mogelijk een woonvorm te realiseren voor bijvoorbeeld 50 plaatsen licht of 24 plaatsen zwaar gecombineerd met 26 plaatsen licht en alles daaronder.

Voorzieningen die gebouwd worden onder de regeling kleinschalige woonvormen vallen buiten het bouwregime en worden via genormeerde CTG-budgetten bekostigd. Voor deze voorzieningen is het voornemen de contracteerplicht te laten vervallen.

Overgangsregeling gehandicaptenzorg.

De beleidsregel kleinschalig wonen is ingevoerd voor de ouderenzorg (V&V), de GGZ en de gehandicaptenzorg. De gehandicaptenzorg kende tot 2006 de Regeling Kleinschalig Wonen (RKW).

Voor de gehandicaptenzorg bestaat de volgende overgangsregeling:

Algemeen: Bestaande projecten behouden hun kapitaallastenfinanciering conform de bedragen van 2005.

In 2006 wordt voor de gehandicaptensector de bestaande situatie gecontinueerd dat wil zeggen:

De kapitaallasten van kleinschalige voorzieningen worden vergoed op basis van de werkelijke kosten met een maximum van de voormalige tarieven van de Regeling Kleinschalig Wonen (RKW) en overige huisvestingslasten (energie, inventaris, onderhoud) worden genormeerd via de reguliere beleidsregels van het CTG. Dit geldt voor:

  • de bouw die in 2006 daadwerkelijk gerealiseerd wordt, ongeacht de vraag of de aanbieder in 2005 van de RKW of de WZV of de TVWMD gebruik maakte,
  • kleinschalige initiatieven (in de zin van de WTZi) die in 2006 nog genomen worden en die dan wel in 2006 in gebruik genomen worden.

Instellingen mogen voor nieuwe initiatieven in 2006 ook kiezen voor de nieuwe regeling kleinschalige woonvormen.

Vanaf 2007 worden voor initiatieven die in 2007 in gebruik genomen worden de genormeerde tarieven ook voor de gehandicaptensector van kracht. Deze genormeerde tarieven gelden in 2006 al voor de overige AWBZ-sectoren.

Lees ook overgangsregels VWS.

Lees meer: