Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Herontwikkeling van vastgoed in de zorg loont 
Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal. De voordelen van herontwikkeling en herbestemming komen tot uiting in kostenbesparingen, betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, duurzaamheid.. 06-01-2011

Het Tweede Begin 
Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal. De voordelen komen tot uiting in kostenbesparingen, betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, duurzaamheid, diversiteit en/of draagvlak. De.. 06-01-2011

Kleinschalig wonen, grote verschillen in bouw
Publicatie van het College Bouw Zorginstellingen over de bouwkundige verschijningsvormen van kleinschalig wonen in de ouderenzorg. 01-01-2007

De generieke groepswoning
Studie naar flexibel ontwerpen van groepswoningen zodat meerdere zorgintensieve doelgroepen er tegelijkertijd of volgtijdelijk kunnen wonen. 01-05-2002

Onderzoek genuanceerd over kleinschalig wonen
Het onderzoek Effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie in Limburg laat een genuanceerd beeld zien. Op aspecten als gedrag en kwaliteit van leven van bewoners en arbeidstevredenheid en motivatie van verzorgenden zijn weinig overtuigende effecten gevonden. Wel ervaren familieleden van bewoners van kleinschalige woonvormen een minder zware zorgbelasting en zijn ze meer tevreden.. 22-02-2011

Symposium uitkomsten onderzoek Kleinschalig wonen
De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Limburg (PRVL) organiseert op 16 februari 2011 een symposium over de uitkomsten van effectonderzoek naar kleinschalige zorg voor ouderen met dementie dat de Universiteit Maastricht uitvoert. 24-01-2011

Schat aan informatie door evaluatie kleinschalige groepswoningen
Evaluatieonderzoek van Vilans en AKTA naar de kwaliteit van kleinschalige woonvormen levert veel concrete aanbevelingen voor de bouw en aanpassing van kleinschalige woonvoorzieningen. De verschillende ruimten van groepswoningen zijn in het onderzoek los van elkaar geëvalueerd. Daarbij is gekeken naar de relatie tussen het ontwerp en het welbevinden van de bewoners. 27-10-2010

Herkenbare ruimtes belangrijk voor kleinschalige woonvormen
In hoeverre is een kleinschalige groepswoning te herkennen als een huis? Ligt overal hetzelfde linoleum of kunnen bewoners een woonkamer herkennen als zodanig? Ook het bewust plaatsen van deuren blijkt van invloed te zijn op het welbevinden. Een blik op een dichte voordeur blijkt agitatie te versterken. Dat blijkt uit onderzoek van Vilans en AKTA in kleinschalige woonvormen voor mensen met.. 01-07-2010

Levendige omgeving belangrijk voor kleinschalig groepswonen
Kleinschalige woonvormen bestaan als onderdeel van grootschalige voorzieningen, maar ook als zelfstandige, kleinschalige setting in de wijk. De locatie en de schaalgrootte hebben invloed op het leven in de woongroep. Het wonen aan de straat maakt bijvoorbeeld dat bewoners actiever zijn, er regelmatiger uit gaan en vrolijker zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Vilans en AKTA in kleinschalige.. 01-07-2010

Een privékamer belangrijk voor kleinschalige woonvormen
Een eigen zit- slaapkamer kamer wordt steeds meer de standaard ook in kleinschalige woonvormen. Toch is de eigen slaapkamer niet vanzelfsprekend een eigen plek waar ook gasten ontvangen kunnen worden. Wanneer de kamer groot genoeg is en naar eigen smaak is ingericht neemt het gebruik van de ruimte toe. Dat blijkt uit onderzoek in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Dat blijkt uit.. 01-07-2010

Een toegankelijke buitenruimte belangrijk voor kleinschalig groepswonen
Een buitenruimte die mensen met dementie zelfstandig kunnen gebruiken vermindert de mate van onrust aanzienlijk. Opmerkelijk is de samenhang tussen de buitenruimte en het ontvangen van bezoek. Kleinschalige groepswoningen met een tuin ontvangen vaker bezoek dan andere kleinschalige groepswoningen. Dat blijkt uit onderzoek van Vilans en AKTA in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. 01-07-2010

Niet altijd meer personeel nodig in kleinschalige woonvormen dementie
Groepswonen voor mensen met dementie in kleine locaties vraagt niet méér, maar wel een ándere inzet van personeel. Dat is de tendens van de conclusies uit de eerste rapportage van de Trimbos-‘Monitor Woonvormen Dementie’. Het rapport biedt een genuanceerd beeld van de effecten van schaalgrootte van woonvormen voor mensen met dementie op bewoners, personeel en op personeelsinzet. 07-06-2010

Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project ‘proeftuinen wonen met autisme’. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

Onderzoek Samenwerken bij wonen en zorg 
‘Je moet wel zakelijk blijven’, dat was de hartenkreet van een corporatiebestuurder over de samenwerking met zorgorganisaties. Soortgelijke opmerkingen zijn veel gemaakt tijdens de interviews met bestuurders die ervaring hebben met samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties. Uit onderzoek in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg blijkt dat de samenwerking tussen.. 30-11-2009

Onderzoek naar historische panden voor wonen en zorg 
In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Architectuur Lokaal samen met RIGO Research en Advies onderzoek gedaan naar de herbestemming van bestaande historische panden (zoals industrieel erfgoed, kerken, boerderijen, buitenplaatsen) tot projecten voor wonen en zorg. Resultaat van het onderzoek is een verzameling van tien projectbeschrijvingen en een concluderend artikel. 01-03-2009

Weinig participatie bij zelfstandig wonen
Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking zijn tevreden over het zelfstandig wonen en omarmen de grote autonomie die zij hebben. Maar zij participeren weinig in de buurt en hebben weinig contacten. Dat blijkt uit een groot onderzoek ‘Onder de mensen’ dat gedaan is door de Universiteit van Amsterdam, DSP-groep en Bureau Ruyterveer. 19-01-2009

Nieuw perspectief kleinschalig wonen ouderen
Voor private én publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen is er nog een wereld te winnen. Dat is de conclusie van Leon Goossens van Sincérité, die private en publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen onderzocht vanuit bedrijfskundig perspectief. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef Goossens ‘Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen’. 03-12-2008

Aandacht voor de fysieke zorgomgeving loont
De gebouwde omgeving heeft (positieve) invloed op de gezondheid en het welbevinden van bewoners. Grootschalige gebouwcomplexen met een institutionele en utilitaire uitstraling passen niet meer binnen het huidige denken. Dit staat in de publicatie ‘Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving’ van het College bouw zorginstellingen. 23-09-2008

Meedoen betekent niet automatisch gelukkig zijn
Structurele, zowel professionele als informele ondersteuning op maat draagt in belangrijke mate bij aan het geluksgevoel van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Het bevorderen van deelname aan de samenleving op zich draagt onvoldoende bij aan ervaren geluk, zo blijkt uit het rapport ‘Meedoen en gelukkig zijn’ van het Sociaal en Cultureel.. 18-09-2008

Wonen op zorgboerderijen stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008

Meer woningen voor kwetsbare ouderen
Er komen steeds meer woningen voor kwetsbare ouderen, dat meldt het SCP in zijn publicatie ‘Grijswaarden; monitor ouderenbeleid 2008’. De toename van het aantal nultredenwoningen is door een verandering in definitie niet vast te stellen. Het aantal ouderenwoningen met thuiszorg op afroep is gestegen. Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie groeit zelfs sneller dan gepland. 03-07-2008

Monitor personele gevolgen kleinschalig wonen
Het Trimbos-instituut start in opdracht van VWS een Monitor Woonvormen Dementie naar de personele consequenties van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt ook gekeken naar zorginhoudelijke consequenties en fysieke kenmerken van de woonvorm. 25-06-2008

Onderzoek naar kleinschalig wonen in Limburg
Dit beschrijvende deelonderzoek naar kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg van de Universiteit Maastricht biedt inzicht in de ervaringen in lopende projecten en de factoren die van invloed zijn op het welslagen van deze projecten. Anders dan eerder onderzoek richt dit onderzoek zich ook op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn. 01-01-2008

Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen
In Belgie is in 2007 een driejarig onderzoek afgerond naar kleinschalig wonen voor dementerenden of zoals het daar genoemd wordt: kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW). In opdracht van het Vlaamse ministerie van VWG onderzochten wetenschappers van de universiteit van Leuven diverse aspecten van KGW. 01-01-2008

Provinciale cijfers kleinschalig wonen 
In alle provincies groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De verschillen tussen de provincies zijn echter aanzienlijk. Provinciale factsheets geven meer inzicht in de ontwikkelingen in de verschillende provincies. 17-10-2007

In 2010 kwart van zorg dementie kleinschalig 
Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.346 naar 12.087 plaatsen. In 2010 is daarmee naar verwachting 24,8% van de geschatte behoefte aan psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen gerealiseerd in kleinschalig wonen. De provinciale verschillen blijven echter groot. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse uit 2007 van de Databank Wonen-Zorg. 17-10-2007

Wonen in de wijk vraagt aandacht
De ondersteuning van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking bij participatie in de samenleving is op de terreinen dagbesteding en recreatie voor verbetering vatbaar. Alhoewel zij voornamelijk wonen in gewone wijken, werken en recreëren zij grotendeels te midden van andere mensen met een verstandelijke beperking. Dat blijkt uit de NIVEL Participatiemonitor 2006 ‘Anders of toch.. 09-08-2007

Vraag om inclusief beleid
Het GOG-cz (Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid-chronisch zieken) onderzocht knelpunten waar mensen met beperkingen tegenaan lopen. In de notitie ‘Meedoen gaat niet vanzelf’ zijn uitdagingen aan het kabinet geformuleerd om de knelpunten voor deelnemen aan de samenleving te verhelpen. 01-07-2007

Trimbos onderzoekt ‘Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: doen of laten?’
Het Trimbos-instituut onderzoekt samen met het EMGO Instituut (VUmc) de effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. Kleinschalige zorg heeft diverse positieve effecten op het functioneren en welbevinden van bewoners én personeel. Dat leest u in de publicatie ‘Kleinschalig wonen: doen of laten?’ waarin de onderzoeksresultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. 01-02-2007

Onderzoek PGB-gefinancierde wooninitiatieven
Rapport van KPMG in opdracht van College voor zorgverzekeringen (CVZ). Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CVZ een onderzoek laten uitvoeren naar PGB-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven. Het onderzoek richt zich op de vraag waarom sommige wooninitiatieven wél uitkomen met hun PGB-budget en andere initiatieven niet. 17-10-2006

Basisdocument kleinschalig wonen
Basisdocument kleinschalig wonen voor mensen met dementie van Eric Krijger, NIZW in opdracht van Libertas Leiden voor Lorentzhof en Robijnhof. 01-10-2006

Woonsituatie verstandelijk gehandicapten
De meeste verstandelijk gehandicapten in Nederland wonen in een voor hen geschikte woonvorm, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau in het onlangs verschenen rapport ‘Juist beschermd. Determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten’. 14-09-2006

Ervaringen domotica dementerenden beschikbaar
Domotica in groepswonen voor mensen met dementie is nog geen gesneden koek. Dat is één van de ervaringen met het realiseren en gebruiken van domotica voor deze doelgroep. De ervaringen zijn opgedaan in het Leo Polak te Amsterdam en Molenkwartier te Maassluis en zijn nu beschikbaar in een rapport. 09-05-2006

SCP onderzoekt participatie en kwaliteit van leven
De achterstand in ervaren kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking is in tien jaar niet verminderd. Deze mensen nemen meer deel aan de samenleving, maar zijn daardoor gemiddeld genomen niet gelukkiger geworden. Dat blijkt uit een SCP-onderzoek onder mensen met bewegings- en/of zintuiglijke beperkingen naar de ervaren kwaliteit van leven. 01-05-2006

SCP: eigen woonruimte leidt niet tot participatie
Zelfstandig wonen draagt niet zonder meer bij aan integratie in de samenleving en deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met beperkingen. Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport “Een eigen huis; Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving”. 17-01-2006

Integratie: wiens verantwoordelijkheid?
Uit onderzoek van TNS NIPO naar ‘Beeldvorming over psychiatrische patiënten en mensen met een beperking’ blijkt dat de Nederlandse bevolking unaniem van mening is dat mensen met een beperking in de maatschappij moeten worden opgenomen. Ook oordeelt 80 procent positief over de dagelijkse praktijk van vermaatschappelijking: samen werken, wonen, onderwijs, vrijetijdsbesteding. 01-10-2005

Kleinschalige zorg, grote verschillen in zorgverlening
Onderzoek van Martine van IJperen naar de overeenkomsten en verschillen tussen zorgverlening in een kleinschalige woonvorm en kleinschalige zorgverlening in een grootschalige setting. 01-08-2005

Toekomstschets kleinschalige verpleeghuiszorg
Onderzoek naar de verschillende visies op de toekomst van kleinschalige woonvoorzieningen en het verpleeghuis in de zorgverlening aan mensen met dementie. 01-08-2005

Het is nu alsof het mijn thuis is
Een onderzoek naar de omslag van traditionele verpleeghuiszorg naar intramuraal kleinschalig wonen in verpleeghuis Smeetsland te Rotterdam. 01-08-2005

Wie woont met wie: samenstelling groepen bij kleinschalig wonen
Onderzoek naar indelingsprincipes en de ontwikkeling van een instrument voor het door Merefelt gekozen indelingsprincipe. Het onderzoek richt zich op somatische bewoners, maar biedt ook inzicht in mogelijkheden en afwegingen bij de groepssamenstelling voor mensen met dementie. 01-07-2004

Een thuis, meer dan een dak en vier muren 
In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg is in 2004 literatuuronderzoek gedaan gericht op het woningontwerp van kleinschalig groepswonen voor mensen met een dementie. Het onderzoek is uitgevoerd als afstudeerproject door drie studenten ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. 01-02-2004

Leren van veranderen
Publicatie over voorwaarden voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie: leefomstandigheden bewoners, competenties medewerkers en een lerende organisatie. 01-01-2004

Receptuur voor kleinschaligheid
Onderzoek naar de stand van zaken, kansen en knelpunten van acht kleinschalige initiatieven in de zorg voor mensen met dementie. 01-01-2002