Veel vragen over scheiden wonen zorg bij corporaties – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De aankomende veranderingen in de financiering van de zorg roepen in de corporatiewereld veel vragen op. Vandaar dat Aedes het thema ‘scheiden wonen zorg’ koos voor haar Netwerkbijeenkomst Wonen en Zorg. In het imponerende voorbeeldproject Weidevogelhof in Pijnacker werden bijna 50 corporatiemedewerkers welkom geheten door Rondom Wonen. Rogier Goes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg geeft een impressie.

Rosa Gärtner, die het Netwerk Wonen en Zorg van Aedes organiseert, inventariseert bij het begin van de bijeenkomst allereerst de ervaring van de aanwezigen. Sommigen blijken nog maar kort belast met de combinatie van wonen en zorg, maar er zijn ook deelnemers die al meer dan 20 jaar op dit terrein actief zijn. De veranderingen in regelgeving zijn echter nog niet eerder zo snel gegaan. In de toch al zo weerbarstige praktijk van de corporaties zorgt dat voor nog meer onduidelijkheid.

Vraagtekens

Op corporaties komt een vergrijzingsgolf af waarvoor zij een passend woningaanbod moeten creëren. Pieter van Hulten van Aedes laat de prognoses zien die het (vorige) kabinet hebben verleid tot de stellingname dat er jaarlijks zo’n 40.000 aangepaste woningen bij moeten komen. Duidelijk zichtbaar is dat er meer 80-plussers komen en anderzijds minder mensen naar het verzorgingshuis gaan. Het langer thuis blijven wonen wordt versterkt door de nieuwe plannen van scheiden wonen en zorg. Het tijdpad van scheiden wonen en zorg is wel plotseling versneld en roept vraagtekens op. Voor de keuzevrijheid die het cliënten biedt, is brede steun, maar de consequenties (betalen van huur, huurcontract, tempo van invoering ) zijn onduidelijk en plaatsen corporaties soms voor ongewenste situaties. Samen met VNG en ActiZ heeft Aedes dan ook bij de politiek aangedrongen op temporisering van de invoering van scheiden wonen zorg. Ook bepleit Aedes zodanige aanpassing van huurregels dat financieel de invoering mogelijk wordt en ook specifieke kosten van zorgruimten vergoed worden. Bovenal is duidelijkheid nodig om de noodzakelijke investeringen plaats te laten vinden.

Vergeet het verleden

“De snelle invoering van scheiden wonen zorg verhoudt zich niet met de termijnen waarmee je bij vastgoed werkt”, meent Tromp Bakker, vastgoedadviseur met veel ervaring bij zorgcorporaties. Maar ook is het vergoedingsregime voor kapitaallasten in de zorg fluctuerend, terwijl de uitgaven dat niet zijn. Voeg daar dan nog eens bij dat de zorg en corporaties met verschillende rekenmethodieken werken; dan is er alle reden om een nieuwe bril op te zetten. “Vergeet het verleden en kijk naar toekomst met een integrale benadering van wonen, zorg en vastgoed.” Bakker hanteert daarbij als uitgangspunt dat de financieringsstromen met elkaar moeten matchen. Door vanuit waarde te denken worden corporaties minder kwetsbaar voor veranderende regeling. Met een duidelijk risicoprofiel wordt de kans op afdoende financiële resultaten aanzienlijk vergroot.

Toonbeeld van integratie

Peter de Lange van corporatie Rondom Wonen wil graag het gezelschap rondleiden over en in het project Weidevogelhof in Pijnacker. De belangstelling voor dit project is groot en overschrijdt zelfs de landsgrenzen. De internationale interesse voor dit toonbeeld van integratie van wonen met zorg en welzijn is begrijpelijk, zo luidt de conclusie van de deelnemers aan de rondleiding. Deze ‘woonwijk’ kenmerkt zich door eenheid zonder eenvormigheid en biedt een prettige en veilige omgeving waarbij welzijn en zorg in de kern verankerd is.

Verwachtingen

Wat verwachten corporaties van de invoering van scheiden van wonen en zorg? Aedes vroeg het aan de deelnemers. Corporaties denken dat hun samenwerking met zorgondernemingen in een nieuwe fase komt. Daarbij zal ook intensiever met familie van ouderen en welzijnspartijen worden opgetrokken. Ook zien corporaties de druk groter worden om levensloopgeschikte woningen te realiseren en woningaanpassingen aan te brengen. Als het gaat om bijbehorende vergoedingen (vanuit de WMO), wijksteunpunten of woonvisies is goed overleg op lokaal niveau noodzakelijk. Helaas lijkt het tempo van invoering van scheiden wonen en zorg te hoog om zorgvuldig deze nieuwe fase in te gaan.

Meer informatie

  • Dossier scheiden wonen zorg
  • Project Weidevogelhof