S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Tien werkafspraken voor Thuis in de wijk

In Amsterdam werken de gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties samen om kwetsbare burgers zelfstandig te laten wonen in de wijk. Een eigen woonplek met begeleiding op maat zijn belangrijke voorwaarden voor herstel en om mee te kunnen doen in de samenleving. Om hier samen invulling aan te geven zijn praktische werkafspraken ontwikkeld. Ook vergelijkbare samenwerkingsverbanden elders in het land kunnen hier hun voordeel mee doen.

Cover 'Tien werkafspraken voor thuis in de wijk'

Professionals stellen samen werkafspraken op

Tijdens een serie bijeenkomsten in 2017 hebben honderd professionals meegedacht over de beste werkwijze en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Ook vertegenwoordigers van Cliëntenbelang en Huurdersvereniging Amsterdam namen deel aan de gesprekken. De conceptafspraken zijn eind 2017 door de ketenpartners intern besproken en aan de praktijk getoetst. Procesbegeleider Conny Heemskerk is tevreden over het traject; 'Het is een gezamenlijk proces geweest, waarbij het proces belangrijker is dan het boekwerkje zelf. Het helpt enorm dat professionals die in de dagelijkse praktijk zien wat werkt en niet werkt, hier gezamenlijk in mee denken.'

Rekening houden met alle bewoners

De nieuwe werkwijze is uitgewerkt in 'Tien werkafspraken Thuis in de wijk; passend wonen met zorg op maat'. Het doel is om het (begeleid) zelfstandig wonen van kwetsbare groepen gezamenlijk tot een succes te maken. De samenwerking is er op gericht de bewoner een zo groot mogelijke kans te geven om zelfstandig te kunnen wonen in een reguliere huurwoning. In de afspraken is rekening gehouden met de belangen van álle Amsterdammers. De werkafspraken zijn aangevuld met een gezamenlijk overlastprotocol.

Vertrouwen en maatwerk van belang

Door samen de afspraken op te stellen zijn verwachtingen over en weer uitgesproken en is de basis gelegd om elkaar aan te spreken op aanpak en gedrag. De rollen en verantwoordelijkheden van de professionals werkzaam bij de verschillende partijen zijn beschreven. Er zijn contactmomenten afgesproken en duidelijk is wanneer er opgeschaald moet worden. De afspraken bieden een kader maar daarbinnen is ruimte voor maatwerk. Doordat het vertrouwen in elkaar is vergroot zal dat gemakkelijker gaan, is de verwachting.

Concrete resultaten

Het effect van de afspraken is zichtbaar. Voor de huisvesting van kwetsbare groepen hebben de Amsterdamse woningcorporaties in 2017 1823 sociale huurwoningen (29,3 procent van het totaal aantal verhuringen) geleverd. Daarnaast kwamen 355 extra woningen beschikbaar uit projecten van tijdelijke nieuwbouw en transformaties.

Tien werkafspraken in het kort

De onderdelen waar afspraken over zijn gemaakt zijn:
1. Afgestemd aanbod wonen en zorg
2. Zorgbegeleiding op maat
3. Passend wonen met intermediaire verhuur
4. Wonen en goed nabuurschap
5. Vroegsignalering en preventie
6. Voorkomen van overlast
7. Ondersteuning bij financieel beheer
8. Omklappen naar ‘contract op eigen naam’
9. Waakvlamafspraak, vinger aan de pols
10. Respect voor privacy cliënt

De volledige beschrijving leest u in Tien werkafspraken Thuis in de wijk (pdf)

21-02-2018