Toewijzing – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Corporaties moeten strikte regels naleven bij de toewijzing van huurwoningen. Huurders met een inkomen boven 34.911 euro (2015) komen in principe niet meer in aanmerking voor een huurwoning met een huurprijs onder 710,68 euro (prijspeil 2015). Een corporatie mag tot tien procent van het aantal woningen nog toewijzen aan een huurder met een inkomen boven deze gestelde inkomensgrens. De toewijzingseis geldt niet voor huishoudens die zijn aangewezen op zorg.

De corporatie mag een huurder met een huishoudinkomen hoger dan € 34.911 (2015) een woning toewijzen indien er:

  • recht is op verpleging en verzorging van ten minste 10 uur zorg per week gedurende ten minste een jaar (o.g.v. de zorgverzekering ), óf
  • sprake is van een indicatie voor verblijf (o.g.v. de Wet langdurige zorg), óf
  • sprake is van een indicatie voor ADL-assistentie (o.g.v. de Wet langdurige zorg)

In de overgangsfase tot eind 2015 blijven indicaties op basis van de AWBZ voor ten minste 10 uur per week aan persoonlijke verzorging, verpleging of individuele begeleiding geldig als toewijzingsgrond, indien deze indicaties nog geldig zijn en bij afgifte ten minste één jaar geldig waren of zijn afgegeven na 28 juli 2014 en een geldigheidsduur hebben van ten minste zes maanden.

Hoe controleert de corporatie of een huurder die zorg ontvangt aan de toewijzingseisen voldoet?

Indien een woningzoekende een inkomen onder de 34.911 euro (prijspeil 2015) heeft, volstaat een inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen IB60-formulier) of een recente Aanslag inkomstenbelasting. Alleen indien de woningzoekende een inkomen heeft boven de gestelde inkomensgrens is het noodzakelijk om te controleren of hij aan de zorgvereisten voldoet (zie: vorige vraag over toewijzingsregels). Indien er een indicatie is o.g.v. de Wet langdurige zorg dan kan dat besluit worden benut ter controle. Als het om personen gaat die recht hebben op ten minste 10 uur extramurale zorg per week gedurende ten minste een jaar, zal de corporatie ter controle (moeten) vragen naar het zorgplan.

Mag een zorgaanbieder weigeren om t.b.v. de corporatie een inkomenstoetsing bij de cliënt uit te voeren?

Nee, in een wijzigingsregeling van 14 mei 2013 is vastgelegd dat zorgaanbieders zelf de inkomens moeten toetsen conform de regels die voor corporaties gelden. De corporatie blijft ervoor verantwoordelijk dat de zorgaanbieder deze regels correct naleeft en goed over de toewijzingen informeert. Overigens zal de nodige souplesse worden betracht bij oude afspraken tussen corporaties, zorgaanbieders en/ of huurders die de verantwoording niet (volledig) mogelijk maken.

Nieuwe overeenkomsten die corporaties sluiten met zorgorganisaties moeten echter sluitende afspraken bevatten over een juiste en volledige verantwoording. In praktische zin kunnen partijen er voor kiezen dat de betrokken accountants van beide instellingen afspraken maken over de controle op de verhuuradministratie van de zorgaanbieder. De controle vindt dan plaats door de accountant van de zorgorganisatie die zijn bevindingen meldt aan de accountant van de corporatie.

Wanneer vragen corporaties ten onrechte aan zorgorganisaties (V&V, GGZ/ RIBW, VG, Maatschappelijke Opvang) om inkomensgegevens van cliënten?

De inkomenstoets geldt alleen bij toewijzing van (delen van) een sociale huurwoning op basis van een huurovereenkomst. Voor cliënten die geen individueel huurcontract met de zorgorganisatie hebben, is de inkomenstoets niet van toepassing.

Is het toegestaan om met staatssteun zorgwoningen in het hogere segment te bouwen?

Woningcorporaties kunnen tegen gunstige voorwaarden geld lenen voor hun Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Dit levert rentevoordeel op, hetgeen wordt beschouwd als staatssteun. Woningcorporaties voorzien aldus in de bouw van sociale woningen en zij kunnen daarmee sociaal achtergestelde huishoudens helpen. Voor activiteiten die zonder deze steun worden uitgevoerd (niet-DAEB), gelden de toewijzingsregels niet, maar moeten corporaties wel een aparte boekhouding bijhouden. Zorgwoningen met een huur in het geliberaliseerde segment (>€ 710,68 (prijspeil 2015)) zijn niet-DAEB. Corporaties moeten deze dus zonder staatssteun realiseren.