Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Herhaling succesvolle themamiddag Rekenen aan zorg en vastgoed 
Op veler verzoek wordt de themamiddag Rekenen aan zorg en vastgoed herhaald op 28 april 2011. Op deze middag worden vragen beantwoord over haalbare zorgexploitaties, een goede huurovereenkomst en een businesscase waarmee u de bank en zorgkantoor overtuigt. 24-02-2011

Onderzoek naar herbestemming kantoorlocaties voor zorg mogelijk
Architecten zijn in staat om op relatief snelle wijze te onderzoeken of herbestemming van kantoorbouwen vanuit functioneel-technisch, juridisch en financieel perspectief in principe mogelijk is. Dat blijkt uit de nieuwe studie Zorg voor leegstand; herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties. Dit is een belangrijk gegeven nu veertien procent van de Nederlandse kantoren leeg staat en.. 24-02-2011

Onderzoek genuanceerd over kleinschalig wonen
Het onderzoek Effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie in Limburg laat een genuanceerd beeld zien. Op aspecten als gedrag en kwaliteit van leven van bewoners en arbeidstevredenheid en motivatie van verzorgenden zijn weinig overtuigende effecten gevonden. Wel ervaren familieleden van bewoners van kleinschalige woonvormen een minder zware zorgbelasting en zijn ze meer tevreden.. 22-02-2011

Herdruk handreiking Kleinschalig wonen in de wijk 
De handreiking ‘Kleinschalig wonen in de wijk’ is herdrukt en te bestellen op deze site. Door de grote vraag naar de publicatie was deze korte tijd alleen online beschikbaar. De handreiking is voor medewerkers van organisaties in de zorg en voor maatschappelijke opvang, gemeenten en woningcorporaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en realisering van kleinschalig wonen in woonwijken. 10-02-2011

Symposium uitkomsten onderzoek Kleinschalig wonen
De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Limburg (PRVL) organiseert op 16 februari 2011 een symposium over de uitkomsten van effectonderzoek naar kleinschalige zorg voor ouderen met dementie dat de Universiteit Maastricht uitvoert. 24-01-2011

VWS opent inschrijving Kleinschalig wonen met domotica
Het ministerie van VWS breidt het project ‘Kleinschalig wonen met domotica’ uit. VWS geeft Syntens de opdracht om drie extra trajecten bij intra- en extramurale zorginstellingen te starten. Het project kent al tien regionale initiatieven. Initiatiefnemers kunnen zich inschrijven om in aanmerking te komen. 20-01-2011

Training Rekenen aan zorgvastgoed 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 10 en 31 mei 2011 samen met Realink Consultancy alweer de zesde trainingsserie ‘Rekenen aan zorgvastgoed’. Dit is een training van twee dagdelen over vastgoedrekenen en de financiering van zorgvastgoed. De populaire training is bestemd voor corporaties en zorgorganisaties, die steeds vaker samenwerken op het gebied van zorgvastgoed. 09-01-2011

Herontwikkeling van vastgoed in de zorg loont 
Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal. De voordelen van herontwikkeling en herbestemming komen tot uiting in kostenbesparingen, betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, duurzaamheid.. 06-01-2011

Instrumenten om brandveiligheid te toetsen
TNO lanceert een applicatie om de brandveiligheid van zorginstellingen te testen. Daarnaast heeft VWS een bestuursmethodiek laten ontwikkelen voor toezichthouders en Raden van Bestuur van zorgorganisatie om brandveiligheid ter hand te nemen. Het betreffen handreikingen om wettelijk vereist niveau op het gebied van brandveiligheid inzichtelijk te maken, maar zijn zelf geen onderdeel van wetgeving.. 15-12-2010

Antwoord op 101 vragen kleinschalig genormaliseerd wonen
Een nieuwe publicatie biedt antwoorden op 101 vragen over kleinschalig genormaliseerd groepswonen voor mensen met dementie. De publicatie richt zich op initiatiefnemers in Vlaanderen, maar biedt ook veel relevante informatie voor initiatieven buiten België. 15-12-2010

Toegang pgb wordt moeilijk
Per 1 januari 2011 worden weer nieuwe persoonsgebonden budgetten (pgb’s) toegekend. Wel wordt een aantal maatregelen genomen om de regeling beheersbaar te houden. Dit schrijft staatssecretaris van VWS Veldhuijzen van Zanten-Hyllner  in een brief aan de Tweede Kamer. Al eerder werd bekend dat een algemene tariefsverlaging van drie procent wordt ingevoerd. Het kabinet stelt 350 miljoen euro extra.. 09-12-2010

Utrecht ondersteunt particuliere initatiefnemers kleinschalig wonen
De provincie Utrecht organiseert begin 2011 een leerwerkplaats voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvormen. In vijf bijeenkomsten worden gaan de deelnemers aan de slag met de onderwerpen die particulieren tegenkomen bij het opzetten van woon-zorgvoorziening. 01-12-2010

Domoticaproject Schijndel wint Smart Homes Award
Het project Deken Baekershof in Schijndel heeft de derde ‘Smart Homes Award gewonnen. De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan intelligente, efficiënte en vooruitstrevende projecten die al gerealiseerd zijn. Het winnende project bestaat uit een gebouw van 55 seniorenappartementen en ontwikkeld door woningcorporatie Huis & Erf, Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel en Welvaarts. 24-11-2010

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking ‘Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming’. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij het realiseren van kleinschalig wonen in de wijk. U kunt het onderaan deze pagina gratis downloaden. 15-11-2010

Blog: ‘Even snel een sixpack gescoord’ 
Bouwen voor dementie kan zeker beter dan het neerzetten van een ‘Sixpack’ blijkt uit de nieuwste blog van het Kenniscentrum. ‘Het klinkt zo makkelijk “even een paar SixPacks neerzetten”. Ik zie echter zoveel ontwerpen voor kleinschalig wonen die veel aantrekkelijker zijn.’ 15-11-2010

Schat aan informatie door evaluatie kleinschalige groepswoningen
Evaluatieonderzoek van Vilans en AKTA naar de kwaliteit van kleinschalige woonvormen levert veel concrete aanbevelingen voor de bouw en aanpassing van kleinschalige woonvoorzieningen. De verschillende ruimten van groepswoningen zijn in het onderzoek los van elkaar geëvalueerd. Daarbij is gekeken naar de relatie tussen het ontwerp en het welbevinden van de bewoners. 27-10-2010

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden
Onder de titel Hoe woont het hier? is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te gebruiken voor bestaande woonvormen, maar zeker ook bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het welbevinden van de bewoner staat centraal. 27-10-2010

Blog: zwembad springplank voor woongemeenschap 
In de nieuwste blog van het Kenniscentrum Wonen-Zorg staat een plan centraal dat geen verliezers kent: de vernieuwing van voormalig natuurzwembad Beekhuizen in Velp.  30-09-2010

Kennis stapelen over zorgvastgoed 
Dit najaar organiseert het Kenniscentrum samen met Aedes en ActiZ een speciaal kennisprogramma over zorgvastgoed. Drie themamiddagen en twee trainingen bieden woningcorporaties en zorgorganisaties de mogelijkheid hun kennis over zorgvastgoed te verrijken en te verdiepen. Ook staat de uitwisseling tussen de beide sectoren en het leren van elkaars ervaringen centraal. 20-08-2010

Oplossing boekwaardeprobleem in zicht
Het ministerie van VWS treft de laatste voorbereidingen om de integrale tarieven in de zorg in te voeren. De nieuwe financieringsmethodiek van huisvesting voor intramurale zorg zal op 1 januari 2012 moeten ingaan. VWS bereidt een brief voor met daarin de definitieve bedragen van de normatieve huisvestingscomponent (NHC), het overgangstraject en de handelwijze ten aanzien van de boekwaardes. In.. 09-08-2010

Zorgbouw kan onvoldoende profiteren van gunstige bouwmarkt
De recessie heeft het afgelopen jaar grote gevolgen voor de zorgbouw gehad. Zorginstellingen kunnen door de teruglopende vraag in de bouw de laatste tijd over het algemeen gunstig aanbesteden. Toch lijken zorginstellingen niet op grote schaal van dit voordeel te profiteren. Dat wordt veroorzaakt door de uitblijvende duidelijkheid over de toekomstige vergoeding van kapitaallasten gekoppeld aan de.. 07-07-2010

Niet altijd meer personeel nodig in kleinschalige woonvormen dementie
Groepswonen voor mensen met dementie in kleine locaties vraagt niet méér, maar wel een ándere inzet van personeel. Dat is de tendens van de conclusies uit de eerste rapportage van de Trimbos-‘Monitor Woonvormen Dementie’. Het rapport biedt een genuanceerd beeld van de effecten van schaalgrootte van woonvormen voor mensen met dementie op bewoners, personeel en op personeelsinzet. 07-06-2010

Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal wint Hedy d’Ancona prijs
Het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem is verkozen tot winnaar van de Hedy d’Ancona prijs 2010. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt voor een gebouw uit de zorgsector dat zich kenmerkt door excellente zorgarchitectuur. Op 1 juni 2010 ontvingen architect Koen van Velzen en opdrachtgever de heer Martina, algemeen-directeur van het Arnhemse Revalidatiecentrum, de prijs van € 20.000.. 03-06-2010

Uitstel nieuwe bekostigingssystematiek zorgvastgoed
De nieuwe vorm van kapitaallastenvergoeding voor de care zal niet per 1 januari 2011 ingevoerd worden. De volgende minister van VWS en de nieuwe Kamerleden zullen besluiten over de kapitaallastenvergoeding voor zorgvastgoed. Dat zegde demissionair minister Klink van VWS toe aan de Kamer in een Algemeen Overleg op 18 mei. Zorgorganisaties kunnen komend jaar dus nog rekenen op de vergoeding van.. 25-05-2010

Oproep: voorbeelden hergebruik bestaande panden voor zorg
Goede zorg vraagt om goede huisvesting, maar dat hoeft geen nieuwbouw te zijn. Integendeel. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengt praktijkervaringen in kaart van hergebruik van bestaande panden voor zorg. Bent u als opdrachtgever, gebruiker of architect betrokken geweest bij projecten van herontwikkeling? Laat het ons weten! 18-05-2010

NZa enquêteresultaten helpen bij keuze kapitaallasten
Nog steeds is niet bekend of het nieuwe integrale bekostigingssysteem in de AWBZ al volgend jaar ingevoerd wordt. Corporaties en zorgorganisaties verkeren in onzekerheid over financiering van nieuwbouwplannen voor zorgvastgoed. Nadat het bouwregime in 2009 kwam te vervallen, moeten nog keuzes worden gemaakt over problemen die optreden bij de overgang naar een nieuw financieringsstelsel. Eén.. 12-05-2010

Zorg in Woningen: vernieuwd en verbeterd 
Het instrument ‘Zorg in Woningen’ heeft een nieuwe versie. Zorg in Woningen is een online programma van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor het ontwerp van ruimtes voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of hulpmiddelen nodig zijn. De geboden informatie is gebaseerd op actuele mensmaten en Arbo-richtlijnen. Zorg in Woningen biedt kennis en inzicht aan corporaties.. 11-05-2010

Portal speciaal voor maatschappelijk vastgoed en voorzieningen
De nieuwe portal www.bouwstenenvoorsociaal.nl, speciaal voor maatschappelijk vastgoed en voorzieningen is op 28 april 2010 live gegaan. Aedes, MOgroep, PO-raad en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben deze portal samen met diverse partners ontwikkeld. 29-04-2010

TV-rubriek over vernieuwende en gebruikersgerichte zorgarchitectuur
Het televisieprogramma ‘KunstUur’ besteedt sinds een aantal weken aandacht aan kunst en architectuur in de zorgsector. De rubriek ‘Zie Zorg’ is een serie van zes afleveringen. In deze rubriek worden projecten in beeld gebracht die meedingen naar de Hedy d’Anconaprijs 2010. In iedere aflevering staat een ander thema centraal. Dit zijn: ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en.. 22-04-2010

Ook 2011 vol bij regeling kleinschalige zorg dementerenden
Ook voor 2011 overstijgen de aanvragen voor de stimuleringsregeling kleinschalige zorg de beschikbare financiële middelen. Dat heeft de NZa aan ActiZ laten weten. Aangezien de aanvragen op basis van binnenkomst worden goedgekeurd, raden ActiZ en NZa u af nog aanvragen in te dienen. 20-04-2010

Handreiking: realisatie van zorgboerderij voor ouderen met dementie
De handreiking ‘Thuis op de zorgboerderij’ helpt ondernemers die overwegen om een zorgboerderij voor mensen met dementie op te zetten. De brochure van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is tot stand gekomen in samenwerking met LEI Wageningen-UR en Vilans. 12-04-2010

Ook 2010 overtekend voor regeling kleinschalige zorg dementerenden
De stimuleringsregeling voor kleinschalige zorg voor mensen met dementie is zowel voor 2009 als voor 2010 overtekend. Eerder deze week was al bekend dat er een overinschrijving voor 2009 was. Nu schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op  haar website dat dit ook geldt voor 2010. De NZa behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en kan de aanvragen die het beschikbare budget.. 26-03-2010

Kenniswebsite ‘Loket Veilige gebouwen in de zorg’ gelanceerd
Informatie op het gebied van veiligheid en zorgbouw is vanaf nu te raadplegen via het ‘Loket Veilige gebouwen in de zorg’ van TNO Zorg en Bouw. Op de website wordt internationale en nationale kennis van gebouwde omgeving en veiligheid samengebracht. De huidige informatie op de website is een basis, maar in interactie met gebruikers zal de inhoud verder kunnen groeien. 23-03-2010

Overinschrijving 2009 stimuleringsregeling kleinschalige zorg
De tot nu toe ingediende aanvragen 2009 voor de beleidsregel kleinschalige zorg overschrijden de beschikbare middelen. Dat bericht ontving ActiZ van de NZa. Aanvragen voor 2009 zouden tot 1 april 2010 ingediend kunnen worden. 23-03-2010

Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project ‘proeftuinen wonen met autisme’. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

NZa publiceert beleidsregel kleinschalige zorg
De komende drie jaar keert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) € 65,1 miljoen extra uit voor kleinschalige zorg aan dementerenden. Met deze langverwachte regeling wil VWS zorgaanbieders stimuleren om de zorg voor deze mensen kleinschalig te organiseren. Het gaat hier om zorgaanbieders in de AWBZ. 18-02-2010

Kleinschalige woonprojecten met domotica gezocht
Syntens zoekt nog vijf projecten voor deelname aan het project Kleinschalig wonen en domotica. In totaal kunnen tien projecten deelnemen. Vijf zijn er al gestart. 17-02-2010

Voorstel ActiZ financiering vastgoed in de care
Zorgorganisaties krijgen moeilijk leningen voor bouwprojecten.  Veel financieringsaanvragen lopen vast op de voortdurende onduidelijkheid  over de wijze waarop de kapitaallasten in de toekomst vergoed worden. Om duidelijkheid te creëren voor zorgorganisaties en banken komt ActiZ met een voorstel voor de vergoeding van de kapitaallasten. 04-02-2010

Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven
Meer en meer particulieren willen een kleinschalige woonvorm starten voor hun kind, partner of ander. PRIMO nh – Centrum voor Maat­schap­pe­lijke Ontwikkeling in Noord-Holland – en de Provincie Noord-Holland ondersteunen deze initiatiefnemers op weg naar een woonvoorziening. 01-02-2010

Samenwerking in wonen en zorg: noodzakelijk, niet vanzelfsprekend
Samenwerking tussen zorgaanbieders en woningcorporaties is noodzakelijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. In hun nieuwe boek Essenties voor samenwerking in wonen en zorg ontrafelen auteurs Hugo van den Beld en Dave van Zalk hoe zorgorganisaties en vastgoedondernemingen beter kunnen samenwerken. De inzichten van de auteurs kunnen zorg- en vastgoedpartijen helpen om te voldoen aan de wensen van.. 28-01-2010

Beleidsregel kleinschalige zorg stap dichterbij
Het ministerie van VWS heeft via aanwijzing de NZa opdracht gegeven een beleidsregel te ontwikkelen inzake het stimuleren van kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met dementie. De aanwijzing biedt zicht op de mogelijkheden gebruik te maken van de regeling. Maar er zijn ook nog vragen die in januari besproken worden met VWS. 17-12-2009

Onderzoek Samenwerken bij wonen en zorg 
‘Je moet wel zakelijk blijven’, dat was de hartenkreet van een corporatiebestuurder over de samenwerking met zorgorganisaties. Soortgelijke opmerkingen zijn veel gemaakt tijdens de interviews met bestuurders die ervaring hebben met samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties. Uit onderzoek in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg blijkt dat de samenwerking tussen.. 30-11-2009

Nominaties voor De Rietvinck en Hogeweyk
Woonzorgcentrum De Rietvinck in hartje Amsterdam en Hogeweyk te Weesp zijn genomineerd voor de Hedy d’Ancona-prijs. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt voor een gebouw uit de zorgsector dat zich kenmerkt door excellente zorgarchitectuur. Uit 112 ingezonden projecten zijn zes locaties genomineerd. 17-11-2009

Fokus-jubileum in teken van ongewisse toekomst
Uiteraard ontving Fokus bij haar 35-jarig jubileumsymposium felicitaties van staatssecretaris Bussemaker. Maar ook bevestigde zij dat, nadat dit jaar al de bouwsubsidieregeling voor Fokus-woningen wegviel, de zorgondersteuning vanaf 2012 via de AWBZ zal verlopen. De toekomst van de ADL-clusterwoningen is derhalve ongewis. 09-11-2009

Zorgboerderij in beeld in tv-serie Boer & Zorg
Drie verschillende zorgboerderijen staan centraal in de nieuwe tv-serie Boer & Zorg. De RVU educatieve omroep toont vanaf maandag 2 november 2009 de zorgboerderijen: De Witte Hoeve in Oploo, ‘t Paradijs in Barneveld en De Hagelaar in Best. De drie verschillende zorgboerderijen zijn in alle zes afleveringen te zien. 20-10-2009

Subsidie voor herbestemmen monumenten
Er wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in restauratie van rijksmonumenten. Dit wordt gedaan door het ministerie van WWI in overleg met OCW. Het gaat daarbij om restauratie in combinatie met herbestemming van industrieel en religieus erfgoed dat (gedeeltelijk) een woonbestemming krijgt. De projecten moeten uitvoeringsgereed zijn. 20-10-2009

Kleinschalig wonen valt in de prijzen
De V&VN Zorgaward 2009 leverde dit jaar twee winnaars op: ‘Wonen als thuis’ won de publieksprijs en de vakjuryprijs ging naar ‘Gesloten, maar toch open’. Staatssecretaris Bussemaker reikte de prijzen uit tijdens de Dag van de Verzorging. 07-10-2009

Lessen uit de praktijk van stichting Wonen met Dementie
Op 1 oktober 2009 verschijnt het boek ‘Kleinschalig wonen voor mensen met Dementie’ van de stichting Wonen met Dementie. Het boek is een praktijkboek, gebaseerd op de ervaringen van tientallen mensen. Ook de website Wonen met Dementie is geheel vernieuwd. 23-09-2009

Crisis voor maatschappelijke ondernemingen?
Stokt de ontwikkeling van maatschappelijke ondernemingen zoals woningcorporaties en zorgorganisaties? Wat is de invloed van de crisis? Regeert de markt of biedt oriëntatie op de burger nieuwe kansen? De Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op 4 november 2009 een symposium over maatschappelijk ondernemen waarbij deze vragen centraal staan. 21-09-2009

Meer rendement uit zorgvastgoed
Voor zorgorganisaties is de keuze voor een vastgoedstrategie van groot belang. Door veranderingen in de regelgeving heeft vastgoed in de zorg meer risico’s maar ook meer kansen. Ellen Olde Bijvank verkent in haar boek de sale & leaseback constructie. Door de heldere stappen en handige checklisten kunnen zorgorganisaties een goede afweging maken van de voor- en nadelen van deze vastgoedstrategie.. 21-09-2009

‘Dementica, domotica voor dementerenden’
De provincie Gelderland heeft een brochure uitgegeven over een tiental projecten voor mensen met dementie en gehandicapten waarin domotica in allerlei verschillende variaties is toegepast. De brochure bevat een bundeling van ideeën, suggesties en ervaringen, opgedaan door mensen uit de praktijk. 15-07-2009

Minimumbedrag kapitaallasten bekend
In een brief aan de Tweede Kamer op 9 juli 2009 heeft staatssecretaris Bussemaker bekend gemaakt wat de minimale hoogte is van de vergoeding die zorgorganisaties vanaf 2011 gaan krijgen voor het bieden van huisvesting aan zorgcliënten (kapitaallastencomponent). Op veel punten is echter nog verdere uitwerking nodig. De brief komt daarmee maar gedeeltelijk tegemoet aan de roep om duidelijkheid.. 15-07-2009

Subsidie Kleinschalig wonen Noord-Holland
De provincie Noord-Holland stelt tot en met 2012 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor kleinschalige woonvormen. Tot nu toe steunde de provincie projecten voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Met de nieuwe regeling is er ook geld beschikbaar voor andere kwetsbare doelgroepen. 14-07-2009

Regel kleinschalig wonen nu zonder postcode
NZa heeft de beleidsregels kleinschalig wonen, zorginfrastructuur en een aantal andere regels voor de AWBZ voor 2009 aangepast. Zo is het postcodecriterium uit de AWBZ-brede beleidsregel kleinschalig wonen geschrapt. Daarvoor in de plaats is een nabijheidscriterium gekomen. 08-07-2009

Nieuwe vormen voor tijdelijke huisvesting
Op het terrein Auxiliatrixpark te Venlo realiseerde de Zorggroep de afgelopen maanden de tijdelijke woonvoorziening De Lindelaan voor groepswonen voor mensen met dementie. De voorziening wordt de komende jaren gebruikt als tijdelijke voorziening in een transitieproces naar kleinschalig wonen. 24-06-2009

Nieuwe architectuurprijs zorggebouwen
De Hedy d’Ancona-prijs voor het excellente zorggebouw is een nieuwe prijs in de Nederlandse architectuur- en bouwwereld. De prijs richt zich op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. De inzendingen kunnen vanaf 1 augustus 2009 worden ingediend. 24-06-2009

Nieuwe subsidieregeling kleinschalig wonen in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland investeert in kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Voor 2009 zijn aanvragen voor zes projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 1.080.000,-. 14-05-2009

8 miljoen voor herbestemming karakteristiek erfgoed in krachtwijken
In de nota ‘Een Cultuur van Ontwerpen’ van het ministerie OC&W werd in september 2008 al aangekondigd dat er een stimuleringssubsidie zou komen voor herbestemming van waardevol karakteristiek erfgoed in krachtwijken. De uitgewerkte regeling is op 22 april 2009 gepubliceerd. Er komen twee tranches waarvan de inschrijving voor de eerste tranche al op 1 juni 2009 sluit. Voor snelle reageerders is.. 12-05-2009

BNA Gebouw van het jaar: FPC de Oostvaarderskliniek in Almere
De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft de prijs voor het gebouw van het jaar dit jaar toegekend aan het FPC de Oostvaarderskliniek in Almere. Dit gebouw is sinds juni 2008 in gebruik en is volgens de jury, die onder leiding van Jo Coenen uit 280 inzendingen de winnaar heeft gekozen, “een staaltje staatsarchitectuur, waarmee Nederland in het buitenland voor de dag kan komen”. De.. 29-04-2009

Geld, maar nog geen duidelijkheid
Het kabinet stelt in het kader van de crisismaatregelen nog dit jaar 80 miljoen beschikbaar voor investeringen in zorgvastgoed, maar biedt pas na de zomer duidelijkheid over de vergoeding voor kapitaallasten in de care vanaf 2011. 14-04-2009

Woonzorgproject gebouw van het jaar?
De inzendingen voor de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) prijsvraag Gebouw van het jaar heeft ook veel inzendingen van woonzorgprojecten opgeleverd. De inzendingen laten goed de diversiteit zien in de gebouwen die er voor wonen en zorg gerealiseerd worden in Nederland. 01-04-2009

Publicatie ‘denkbeelden’ biedt zicht op kleinschalig wonen
Het realiseren van kleinschalig wonen heeft soms nogal wat voeten in de aarde. De publicatie ‘Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie’ laat zien wat er op dit gebied mogelijk is, op welke manier je dat kunt bereiken en kijkt tevens naar de toekomst van kleinschalig wonen. Deze toekomst van kleinschalig wonen is ook onderwerp van een goed gesprek tijdens de Project.. 17-03-2009

Particulier maakt werk van kleinschalig wonen
Onder de titel ‘Werk aan de woning’ start Vilans een meerjarig en laagdrempelig ondersteuningsprogramma voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie of somatische zorgvragen. Het programma is nadrukkelijk ook gericht op initiatieven voor bewoners die alleen AOW ontvangen en geen middelen hebben om extra zorg in te kopen. Het programma start met een.. 05-03-2009

Domotica Daelhoven wint ook Smart Homes Award
De eerste Smart Homes Award ging naar domoticaproject Daelhoven van Zorgpalet Baarn-Soest. Het was ingediend door de installateur Eaton. De jury was onder indruk van het innovatieve karakter van het project, de intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen en de duidelijk in kaart gebrachte doelstelling. Ook wordt volgens de jury een groot maatschappelijk probleem aangepakt. Eerder dit.. 11-12-2008

Nieuw perspectief kleinschalig wonen ouderen
Voor private én publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen is er nog een wereld te winnen. Dat is de conclusie van Leon Goossens van Sincérité, die private en publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen onderzocht vanuit bedrijfskundig perspectief. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef Goossens ‘Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen’. 03-12-2008

Maatschappelijk ondernemen in de wijk?
Wat kan maatschappelijk ondernemen betekenen voor (de kwaliteit van) het leven in onze Nederlandse wijken? Dat was de centrale vraag op 2 oktober 2008 bij een symposium van de Radboud Universiteit in Nijmegen over maatschappelijk ondernemen in de wijk. 30-10-2008

Meedoen betekent niet automatisch gelukkig zijn
Structurele, zowel professionele als informele ondersteuning op maat draagt in belangrijke mate bij aan het geluksgevoel van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Het bevorderen van deelname aan de samenleving op zich draagt onvoldoende bij aan ervaren geluk, zo blijkt uit het rapport ‘Meedoen en gelukkig zijn’ van het Sociaal en Cultureel.. 18-09-2008

Tijdelijke huisvesting ouderen in kantoorpand
Woningcorporatie Mitros laat het voormalige kantoorpand van KNMG in Utrecht verbouwen tot tijdelijke huisvesting voor zorgbehoevende ouderen. Hiermee slaat Mitros twee vliegen in één klap: het leegstaande kantoorpand krijgt een nieuwe bestemming én er is een oplossing voor de huisvesting van bewoners die een intramurale voorziening moeten verlaten vanwege renovatie of sloop. 11-09-2008

Wonen op zorgboerderijen stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008

Monitor personele gevolgen kleinschalig wonen
Het Trimbos-instituut start in opdracht van VWS een Monitor Woonvormen Dementie naar de personele consequenties van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt ook gekeken naar zorginhoudelijke consequenties en fysieke kenmerken van de woonvorm. 25-06-2008

Domotica Baarn-Soest wint Best Practice Award
Domoticaproject Baarn-Soest heeft dinsdag 24 juni 2008 de Best Practice Award 2008 Zorg, Welzijn en Wonen gewonnen. Het domoticaproject is volgens het juryrapport vernieuwend, leent zich voor herhaling en richt zich op een grote groep mensen met een zorgvraag. Het domoticaproject was ingediend door Zorgpalet Baarn-Soest en Vilans. Het project is mede ontwikkeld door TNO, afdeling Defensie en.. 25-06-2008

Onderzoek naar kleinschalig wonen in Limburg
Dit beschrijvende deelonderzoek naar kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg van de Universiteit Maastricht biedt inzicht in de ervaringen in lopende projecten en de factoren die van invloed zijn op het welslagen van deze projecten. Anders dan eerder onderzoek richt dit onderzoek zich ook op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn. 01-01-2008

Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen
In Belgie is in 2007 een driejarig onderzoek afgerond naar kleinschalig wonen voor dementerenden of zoals het daar genoemd wordt: kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW). In opdracht van het Vlaamse ministerie van VWG onderzochten wetenschappers van de universiteit van Leuven diverse aspecten van KGW. 01-01-2008

Eerste Herbergier opent deuren
In Arnhem opent de eerste Herbergier haar deuren voor vijftien bewoners met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De Herbergier is een van de formules van een landelijke franchiseorganisatie die eerder de Thomashuizen ontwikkelde. De Herbergier moet een keten worden van vijftig voorzieningen verspreid over het land. 14-08-2007

Nieuwe hygiënecode woonvormen
De nieuwe ‘Hygiëncode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ is nu beschikbaar. De hygiënecode is vanaf 1 mei 2007 van kracht. De nieuwe code vraagt om minder registratie en biedt organisaties richtlijnen voor de bouw en inrichting en ondersteuning bij scholing van medewerkers. 05-02-2007

Vestia huisvest Thomashuizen
Woningcorporatie Vestia en de Stichting Thomashuizen Nederland gaan samenwerken. Vestia neemt het vastgoed van vier bestaande projecten over. Samen willen beide organisaties de komende jaren een landelijk netwerk van honderd Thomashuizen realiseren. 07-03-2005