Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Structuurvisie biedt lokale partijen kansen voor wonen, zorg en welzijn
Lokale partijen die werken aan verbetering van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn hebben er belang bij dat hun toekomstige plannen ingekaderd worden in een gemeentelijke structuurvisie. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van George de Kam, bijzonder hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties en Tim Schellekens, Masterstudent Planologie (beiden aan de Radboud.. 01-03-2010

Maatwerk belangrijk bij toewijzing zorgwoning
Naast eenduidigheid en een beperkt aantal selectiecriteria blijft maatwerk belangrijk voor een goede verdeling van senioren- en zorgwoningen. Dat blijkt uit het rapport ‘Toewijzen van senioren- en zorgwoningen in Gelderland’. Uit het rapport van GSOH blijkt dat corporaties verschillende systemen hanteren. Maar weinig corporaties zijn geheel tevreden over de door hen gehanteerde systemen. 07-11-2007

Gemeenten vullen regisseursrol verschillend in 
Bij samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg speelt de regievoering door gemeenten een belangrijke rol. Het samenspel met sterke partijen als de woningcorporaties en zorgaanbieders, die vaak een initiërende of trekkende rol vervullen, vraagt aandacht. Regievoering vraagt bovendien om een goede samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat tussen de afdelingen Zorg, Welzijn (Wmo.. 23-09-2009

Movisie doet onderzoek naar gevolgen Wmo
Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor organisaties in (mantel)zorg, welzijn, wonen en civil society? Dat onderzoekt MOVISIE in een tweede Wmo monitor die vandaag start. Het is een vervolg op de eerste Wmo in 2008, dat resulteerde in het trendrapport ‘De uitvoering van de Wmo in beeld’. 16-04-2009

Ouderen blij met zorg op afstand
05-11-2008

Zorg op afstand heeft de toekomst
ActiZ ziet ‘Zorg op afstand’ als één van de meest veelbelovende innovaties van de toekomst. ActiZ voert sinds een paar jaar een programma uit om zorgorganisaties bij deze initiatieven te helpen, te ondersteunen en hun belangen te behartigen. In het ActiZ programmaplan 2007-2010 worden de ambities en resultaten beschreven voor de komende twee jaar. 02-04-2008

Meer toegankelijke corporatiewoningen
Bij een afnemende voorraad sociale huurwoningen is het aantal toegankelijke corporatiewoningen in 2006 gestegen. Er kwamen er bijna 11.000 bij. Ook steeg het aantal woningen voor ouderen en gehandicapten. Dit blijkt uit het Toezichtsverslag Sociale Huursector 2006 van de VROM-Inspectie. 23-01-2008

Woonzorgcomplexen en mededinging
Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak tussen Thuiszorg Maasmond en Woningstichting Geertruidenberg heeft Dirkzwager een stroomschema ontwikkeld dat zorgorganisaties en corporaties behulpzaam kan zijn bij het vormgeven van hun samenwerkingsrelaties rond wonen en zorg, zodanig dat deze niet strijdig zijn met de mededingingswet. 01-11-2006

Wonen met gehandicapt kind tussen anderen
De TUDelft zoekt in het atelier ‘New concepts for living’ naar een nieuw concept voor het wonen van gehandicapte kinderen met hun ouders. De universiteit zoekt deelnemers aan een enquête voor een behoefteonderzoek. 08-06-2006