Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Woningcorporaties zijn bereid tot investeren in zorgvastgoed
Hoewel woningcorporaties zich momenteel in toenemende mate terugtrekken op hun kerntaken, blijken ze tegelijkertijd bereid te zijn te investeren in het overnemen van een substantieel deel van het vastgoed van overwegend zorgorganisaties en gemeenten. Dit is één van de conclusies uit het rapport ‘Maatschappelijk vastgoed; een nieuwe kerntaak. Zijn corporaties er klaar voor?’ van adviesbureau.. 12-10-2011

Onderzoek Samenwerken bij wonen en zorg 
‘Je moet wel zakelijk blijven’, dat was de hartenkreet van een corporatiebestuurder over de samenwerking met zorgorganisaties. Soortgelijke opmerkingen zijn veel gemaakt tijdens de interviews met bestuurders die ervaring hebben met samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties. Uit onderzoek in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg blijkt dat de samenwerking tussen.. 30-11-2009

Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen
Herbestemming van vastgoed biedt kansen voor de zorgsector. Dat is belangrijk omdat de vergrijzing en de wens voor meer kleinschaligheid een nieuwe vraag naar geschikt zorgvastgoed oproepen. Budgettaire druk maakt het bovendien noodzakelijk om creatief om te gaan met beschikbare middelen. Ook het streven naar duurzaamheid zorgt ervoor dat oude gebouwen eerder worden hergebruikt dan gesloopt. Het.. 10-05-2012

Wijkverpleegkundige bespaart op intramurale zorg
De wijkverpleegkundige bespaart per jaar bijna 18 duizend euro aan zorgkosten. Hiervan wordt 84 procent bereikt door het voorkomen van zorg door instellingen in de tweede lijn. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door BMC. Brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ ziet hierin een belangrijk argument voor meer investeringen in de thuiszorg, die immers vaak de wijkverpleging levert. 07-06-2012

Corporaties investeren meer in maatschappelijk vastgoed
In 2010 hebben corporaties fors meer geïnvesteerd in de nieuwbouw en aankoop van maatschappelijk vastgoed. Het grootste deel is besteed aan vastgoed voor zorg en gezondheid. Dat blijkt uit het rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).  Daarnaast is de woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen uitgebreid en de fysieke toegankelijkheid van het.. 16-11-2011

Beëindiging huurovereenkomst risico voor enkele corporaties
Beëindiging van de huurovereenkomst tussen zorgaanbieders en woningcorporatie kan tot problemen leiden voor zo’n acht tot tien woningcorporaties. Informatie van zorgaanbieders geeft de indruk dat dit de komende jaren sterker gaat spelen. Dit blijkt uit onderzoek dat RIGO Research en Advies in opdracht van het ministerie van VROM/WWI heeft verricht. Het rapport is in november 2010 gereedgekomen.. 07-11-2011

RVZ: Bekostiging belemmert arbeidsbesparende innovaties in de zorg
Veel arbeidsbesparende innovaties in de zorg zoals zorg op afstand en domotica zijn succesvol ingevoerd. Maar de verspreiding hiervan blijft beperkt doordat financiële prikkels verkeerd staan en zorgverleners terughoudend zijn. Daarvoor is een structurele aanpassing in de bekostiging van innovaties noodzakelijk. Dit adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). ActiZ steunt de oproep.. 01-02-2011

Het Tweede Begin 
Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal. De voordelen komen tot uiting in kostenbesparingen, betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, duurzaamheid, diversiteit en/of draagvlak. De.. 06-01-2011

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied
De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een ‘schijnhouvast’. Initiatiefnemers en samenwerkingspartners zien vaak het kwalitatieve beeld van de vraagzijde over het hoofd. Bewoners van woonservicegebieden moeten daarom meer betrokken worden bij de inrichting hiervan. Dat concludeert planoloog Peter Hendrixen in zijn onderzoek ‘Coördineren als balanceren.. 25-11-2010

Gemeenten vullen regisseursrol verschillend in 
Bij samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg speelt de regievoering door gemeenten een belangrijke rol. Het samenspel met sterke partijen als de woningcorporaties en zorgaanbieders, die vaak een initiërende of trekkende rol vervullen, vraagt aandacht. Regievoering vraagt bovendien om een goede samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat tussen de afdelingen Zorg, Welzijn (Wmo.. 23-09-2009

Samenwerking vaker projectmatig aangepakt 
In de praktijk blijkt het lastig voor organisaties om tot samenwerking te komen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het valt niet mee om voor de lange termijn afspraken te maken. Vaak komen grote cultuurverschillen aan het licht. Ook de voortdurend veranderende regelgeving en financieringsmogelijkheden spelen een rol. Extra lastig zijn de verschillen in tijdshorizon van wonen en zorg. Er.. 23-09-2009

Onderzoek financiering telemonitoring
Tegenwoordig wordt effectieve communicatie tussen zorgverleners en het correct omgaan met patiënteigen informatie steeds belangrijker. Bovendien zijn patiënten actiever betrokken in hun eigen zorgproces: zij willen zelf keuzes kunnen maken. Telemonitoring sluit goed aan bij deze trends. Larissa de Vries heeft in het kader van haar Master Health Services Innovation aan de Universiteit Maastricht.. 06-01-2009

Kiezen voor regie in woonservicewijken
Hoe kan de gemeente haar regierol in samenwerkingsprocessen rond wonen, zorg en welzijn het beste vervullen? Onderzoeker Peter Hendrixen beschrijft in een handzaam boekje de inzichten die hij hierover heeft opgedaan in zijn onderzoek naar woonservicegebieden in de provincie Gelderland. 23-10-2008

Aandacht voor de fysieke zorgomgeving loont
De gebouwde omgeving heeft (positieve) invloed op de gezondheid en het welbevinden van bewoners. Grootschalige gebouwcomplexen met een institutionele en utilitaire uitstraling passen niet meer binnen het huidige denken. Dit staat in de publicatie ‘Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving’ van het College bouw zorginstellingen. 23-09-2008

Kleinschalig wonen, grote verschillen in bouw
Publicatie van het College Bouw Zorginstellingen over de bouwkundige verschijningsvormen van kleinschalig wonen in de ouderenzorg. 01-01-2007

Financieringsmogelijkheden AWBZ voor een multifunctioneel centrum 
In wijkservicecentra worden vaak extramurale en intramurale functies gecombineerd tot multifunctionele centra. Zo wordt extramurale zorginfrastructuur vaak gecombineerd met ruimten voor bijvoorbeeld dagverzorging of intramuraal verblijf die via de AWBZ worden bekostigd. 01-09-2006

Publicatie over integrale teams verschenen
‘Integrale teams, een introductie’ is de titel van een publicatie, uitgebracht door het Innovatieprogramma Wonen en Zorg/NIZW zorg. De publicatie omvat een beschrijving van het integrale team, de aanpak en uitvoering. Tevens passeren acht projectbeschrijvingen rond integrale teams de revue. 28-12-2005

Bouw en beheer van multifunctionele accommodatie voor welzijn en zorg 
In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Lucas Delfgaauw, DIA Advisering & Management B.V., een rapport geschreven over Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties voor welzijn en zorg. 23-05-2005

Samen woonzorgcomplexen bouwen 
Veel woningcorporaties en zorginstellingen werken samen om een woonzorgcomplex te realiseren. Meestal gaat het dan om nieuwbouw van een wooncomplex met zorgafspraken. Ook wordt meestal de afspraak gemaakt dat de woningcorporatie het gebouw realiseert en de zorginstelling (deels) gaat huren en de zorg gaat leveren. Hierop zijn echter veel variaties mogelijk. 01-11-2003

De generieke groepswoning
Studie naar flexibel ontwerpen van groepswoningen zodat meerdere zorgintensieve doelgroepen er tegelijkertijd of volgtijdelijk kunnen wonen. 01-05-2002