Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Wonen in kaart gebracht: WoON 2009
Bewoners van aandachtswijken ervaren volgens het Woononderzoek Nederland 2009 (WoON)  een positieve ontwikkeling van hun buurt. Bewoners zien de toekomst van hun buurt in het algemeen ook positief in. Ze verwachten dat de leefbaarheid in de buurt vooruit zal blijven gaan. WoON is een samenwerking tussen het ministerie voor WWI en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De eerste resultaten.. 25-03-2010

Landelijke bouwopgave
De afgelopen jaren zijn verschillende berekeningen gepubliceerd van de bouwopgave voor zelfstandig wonen, gecombineerd met zorg en welzijn. De berekeningen die de ministeries van VROM en VWS lieten maken op basis van het Woononderzoek Nederland 2006 (WoON), hebben een formele status gekregen. Zij worden gebruikt om de prestaties van lokale en regionale partijen in het veld te beoordelen. 18-09-2009

Zelfstandig wonen en zelfredzaam blijven
De overgrote meerderheid van de ouderen woont zelfstandig. Dit blijkt uit de SCP-Rapportage ouderen 2006. Van de 80 tot 85-jarigen woont 90% thuis. Pas op zeer hoge leeftijd loopt het aandeel zelfstandig wonenden snel terug. Toch is nog bijna 50% van de 95-plussers niet opgenomen in een instelling. 28-08-2009

Helft 50-plussers vindt geen passende woning
Veel kapitaalkrachtige senioren hebben de voorkeur voor een nieuwbouw appartement in de buurt van voorzieningen. De helft van de senioren die willen verhuizen, kan echter geen passend aanbod vinden en verhuist uiteindelijk niet. Enkele conclusies uit het onderzoek van TNS NIPO naar de woonwensen en -behoeften van 50- tot 75-jarigen in opdracht van het ministerie van VROM. 25-11-2008

Ouderen: ‘Nadenken over verhuizen is nadenken over inleveren’
Ouderen willen een woning met voldoende ruimte en vrijheid, het liefst met drie of meer kamers voor hobby’s en logees. Over het algemeen zijn ouderen tevreden over hun woonsituatie waardoor zij niet graag willen verhuizen. Problemen met de gezondheid is de reden om wel te verhuizen. Dit zijn enkele conclusies uit een aantal recente onderzoeken naar woonwensen van senioren. 18-10-2010

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen
Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het feit dat de toekomstige senioren anders zijn dan de huidige ouderen. De publicatie ‘Senioren op de Woningmarkt’ schetst de dominante trends in het.. 08-04-2010

Vergrijzing en krimp stijgt komende 30 jaar in Nederland
Nederland krijgt de komende dertig jaar te maken met een snelle vergrijzing en een omslag van bevolkingsgroei naar krimp. De periode tussen 2009 en 2040 kenmerkt zich door een stijging van het aandeel 65-plussers; in 2009 is dat aandeel 15% en dat groeit naar 26% in 2040. In sommige delen van het land is het aandeel 65-plussers zelfs meer dan 30% in 2040. 25-01-2010

Prognoses bevestigen bevolkingskrimp
De komende dertig jaar treedt vooral in ‘de randen’ van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. Een kwart van de Nederlandse gemeenten ziet haar inwonertal (tot 2040) met meer dan 2,5% dalen; gezamenlijk 250.000 inwoners. In de rest van Nederland, vooral in de Randstad, is er juist een stijging met ruim 1,25 miljoen inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe Regionale bevolkingsprognose 2009.. 07-10-2009

Demografische ontwikkelingen
Tot 2040 zal de bevolking blijven toenemen van 16,5 (2009) tot 17,5 miljoen inwoners. Vervolgens zal de bevolkingsomvang langzaam afnemen tot 17,3 miljoen mensen in 2050. Deze bevolkingskrimp is in Zuid-Limburg echter al ingezet. De regionale cijfers kunnen dus verschillen, met name voor de gebieden buiten de steden. 28-08-2009

Burgers betrekken bij woonservicegebieden
Woonservicegebieden zijn alleen effectief als de burger iets aan het project heeft. Dan is er draagvlak en heeft het project meer kans van slagen. Hierover zijn alle respondenten het eens in het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar effectiviteit en efficiëntie van gebiedsgerichte arrangementen wonen, zorg en welzijn. 05-03-2009

Wonen op zorgboerderijen stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008

Levensverwachting ouderen neemt weinig toe
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders fors is toegenomen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum plaatst hier een kanttekening bij: meer mensen worden oud, maar als ze eenmaal een hogere leeftijd hebben bereikt, worden vooral mannen niet eens zoveel ouder dan zestig jaar geleden. 31-07-2008

CBS publiceert gegevens per buurt
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) biedt een nieuwe website met online gegevens per buurt over bevolking, huishoudens, arbeid, inkomen en woningen. Ook verscheen de publicatie ‘Leven in Nederland’, een coproductie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die lokale gegevens koppelt aan thematische essays. 20-02-2008

Vogelaarwijken vergrijzen niet 
Vreewijk in Rotterdam en Hatert in Nijmegen zijn de meest vergrijsde wijken van de veertig krachtwijken van minister Vogelaar. Het merendeel van de wijken is echter weinig vergrijsd en zal dat ook de komende jaren niet worden. Dit blijkt uit een inventarisatie van Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 11-12-2007

Provinciale cijfers kleinschalig wonen 
In alle provincies groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De verschillen tussen de provincies zijn echter aanzienlijk. Provinciale factsheets geven meer inzicht in de ontwikkelingen in de verschillende provincies. 17-10-2007

In 2010 kwart van zorg dementie kleinschalig 
Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.346 naar 12.087 plaatsen. In 2010 is daarmee naar verwachting 24,8% van de geschatte behoefte aan psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen gerealiseerd in kleinschalig wonen. De provinciale verschillen blijven echter groot. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse uit 2007 van de Databank Wonen-Zorg. 17-10-2007

Centrumlocatie en buitenruimte geliefd
Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy naar woonwensen van senioren blijkt dat centrumlocaties en buitenruimte geliefd zijn onder senioren in het middeldure en dure segment. Een huurappartement van drie kamers is ook erg gewild. USP heeft een checklist ontwikkeld op basis van veel onderzoek naar woonwensen. 14-08-2007

Wensen van potentiële zorgvragers onderzocht
ActiZ heeft onderzoek laten doen naar de wensen, behoeften en motieven van toekomstige zorgvragers op het gebied van wonen en zorg. Het doel van het onderzoek is om de leden van ActiZ inzicht te verschaffen in de verschillende consumentensegmenten. 29-03-2007

Woonwensen mantelzorgers onderzocht
Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde. 20-02-2007

Woonwensen mantelzorgers onderzocht
Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde. 20-02-2007

Nieuwe ouderen willen nieuw wonen
Innovatieve combinaties van wonen, zorg, leren, werken en mantelzorg, dat zijn de ingrediënten van de nieuwe woonconcepten van Habion. Deze landelijk opererende woningcorporatie voor ouderen onderzocht de waarden en voorkeuren van de komende generatie ouderen. Opvallend resultaat: ouderen willen zelf betrokken zijn bij de vormgeving van hun woonsituatie. 14-02-2007

Vivare onderzoekt woonwensen senioren
Woningcorporatie Vivare onderzoekt regelmatig de woonwensen van senioren. Met de uitkomsten wil Vivare een zo passend mogelijk aanbod aan woningen realiseren. Recentelijk heeft deze woningcorporatie gekeken hoe de woonwensen van senioren, die ervoor kiezen om nog een laatste stap in de wooncarrière te doen, eruit zien. 28-06-2006

Oude bomen moet je niet verplanten
Zo luidt de titel van het advies van de VROM-raad aan de Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer. In het advies bepleit de raad het denken over doorstroming van ouderen naar een geschikte woning te nuanceren en meer uit te gaan van de wens van ouderen tot stabiliteit. Dit vergt investeringen in de bestaande woningvoorraad. 18-03-2005

Onderzoek naar woonzorgcomplexen 
Eind 2003 heeft RIGO in opdracht van het Kenniscentrum Wonen-Zorg het Nationaal bestand woonzorgcomplexen geactualiseerd. De eerste landelijke inventarisatie van woonzorgcomplexen in Nederland vond plaats in 1998 (Survey Woonzorgcomplexen, SEV, 1999) gevolgd door verschillende actualisaties. Het resultaat is een databank van meer dan 1000 woonzorgcomplexen met in totaal meer dan 58.000 woningen.. 12-06-2004