Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Vergrijzing en krimp stijgt komende 30 jaar in Nederland
Nederland krijgt de komende dertig jaar te maken met een snelle vergrijzing en een omslag van bevolkingsgroei naar krimp. De periode tussen 2009 en 2040 kenmerkt zich door een stijging van het aandeel 65-plussers; in 2009 is dat aandeel 15% en dat groeit naar 26% in 2040. In sommige delen van het land is het aandeel 65-plussers zelfs meer dan 30% in 2040. 25-01-2010

Prognoses bevestigen bevolkingskrimp
De komende dertig jaar treedt vooral in ‘de randen’ van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. Een kwart van de Nederlandse gemeenten ziet haar inwonertal (tot 2040) met meer dan 2,5% dalen; gezamenlijk 250.000 inwoners. In de rest van Nederland, vooral in de Randstad, is er juist een stijging met ruim 1,25 miljoen inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe Regionale bevolkingsprognose 2009.. 07-10-2009

CBS geeft overzicht demografie en vergrijzing
In de jongste uitgave ‘Demografie van de vergrijzing’ geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een overzicht en duiding van belangrijke demografische veranderingen. 14-07-2011

Alleenwonende ouderen zijn vaker kwetsbaar
Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een aanvulling gepubliceerd op het rapport ‘Kwetsbare ouderen’. Deze aanvulling gaat in op het alleen wonen van ouderen, omdat dit een belangrijk aspect is van kwetsbaarheid. De aanvullende cijfers laten zien dat de toename van kwetsbare ouderen in de komende jaren voor tweederde bestaat uit kwetsbare alleenwonenden. Met kwetsbaar bedoelt het SCP ouderen.. 11-07-2011

Meer zicht op kwetsbare ouderen
Het aantal kwetsbare ouderen zal toenemen tussen 2010 en 2030 van bijna 700.000 tot meer dan een miljoen. Dat zijn er 100.000 minder dan eerdere voorspellingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar kwetsbare ouderen. Met kwetsbaar bedoelt het SCP ouderen die meer dan één aandoening en functiebeperkingen hebben. Naar schatting waren er.. 10-02-2011

Demografische ontwikkelingen
Tot 2040 zal de bevolking blijven toenemen van 16,5 (2009) tot 17,5 miljoen inwoners. Vervolgens zal de bevolkingsomvang langzaam afnemen tot 17,3 miljoen mensen in 2050. Deze bevolkingskrimp is in Zuid-Limburg echter al ingezet. De regionale cijfers kunnen dus verschillen, met name voor de gebieden buiten de steden. 28-08-2009

Levensverwachting ouderen neemt weinig toe
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders fors is toegenomen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum plaatst hier een kanttekening bij: meer mensen worden oud, maar als ze eenmaal een hogere leeftijd hebben bereikt, worden vooral mannen niet eens zoveel ouder dan zestig jaar geleden. 31-07-2008

CBS publiceert gegevens per buurt
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) biedt een nieuwe website met online gegevens per buurt over bevolking, huishoudens, arbeid, inkomen en woningen. Ook verscheen de publicatie ‘Leven in Nederland’, een coproductie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die lokale gegevens koppelt aan thematische essays. 20-02-2008

Vogelaarwijken vergrijzen niet 
Vreewijk in Rotterdam en Hatert in Nijmegen zijn de meest vergrijsde wijken van de veertig krachtwijken van minister Vogelaar. Het merendeel van de wijken is echter weinig vergrijsd en zal dat ook de komende jaren niet worden. Dit blijkt uit een inventarisatie van Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 11-12-2007

Sterke groei allochtone ouderen in grote steden
Over 20 jaar is een op de vijf Nederlanders ouder dan 65 jaar. Hiertoe behoort ook een steeds groter wordende groep allochtonen. Het onderzoek ‘Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025’ van het CBS en Ruimtelijk Planbureau (RPB) gaat dieper in op de regionale ontwikkelingen. 28-06-2006

Opgave voor realisatie geschikte woningen blijft aanzienlijk
De jongste Monitor Investeren voor de Toekomst laat zien dat het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking in de periode 2006-2009 is gedaald met 45.000. Tegelijkertijd moeten de komende periode jaarlijks 40.000 geschikte woningen beschikbaar komen. Dit blijft een aanzienlijke opgave voor partijen op lokaal en regionaal niveau. 26-07-2011

Preventieve gezondheidszorg richten op risicogroepen
Gemeenten moeten hun preventieve gezondheidszorg voor ouderen richten op 75+-ers, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau en allochtone ouderen. Deze risicogroepen zijn extra kwetsbaar. Dit staat in het RIVM-rapport Gezond ouder worden in Nederland dat een overzicht geeft van de gezondheid en preventie bij zelfstandig wonende ouderen. 06-04-2011

Wonen in kaart gebracht: WoON 2009
Bewoners van aandachtswijken ervaren volgens het Woononderzoek Nederland 2009 (WoON)  een positieve ontwikkeling van hun buurt. Bewoners zien de toekomst van hun buurt in het algemeen ook positief in. Ze verwachten dat de leefbaarheid in de buurt vooruit zal blijven gaan. WoON is een samenwerking tussen het ministerie voor WWI en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De eerste resultaten.. 25-03-2010

Landelijke bouwopgave
De afgelopen jaren zijn verschillende berekeningen gepubliceerd van de bouwopgave voor zelfstandig wonen, gecombineerd met zorg en welzijn. De berekeningen die de ministeries van VROM en VWS lieten maken op basis van het Woononderzoek Nederland 2006 (WoON), hebben een formele status gekregen. Zij worden gebruikt om de prestaties van lokale en regionale partijen in het veld te beoordelen. 18-09-2009

Zelfstandig wonen en zelfredzaam blijven
De overgrote meerderheid van de ouderen woont zelfstandig. Dit blijkt uit de SCP-Rapportage ouderen 2006. Van de 80 tot 85-jarigen woont 90% thuis. Pas op zeer hoge leeftijd loopt het aandeel zelfstandig wonenden snel terug. Toch is nog bijna 50% van de 95-plussers niet opgenomen in een instelling. 28-08-2009

Aanpak gevolgen bevolkingskrimp
De regering ondersteunt de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp, dat schrijft minister Van der Laan van WWI in een brief aan de Tweede Kamer. Oorzaak en gevolgen van bevolkingsdaling verschillen sterk per regio en gemeente, daarom zijn maatwerkoplossingen gevraagd. Parkstad Limburg gaat als laboratorium dienen voor krimpende regio’s. 13-05-2009

Helft 50-plussers vindt geen passende woning
Veel kapitaalkrachtige senioren hebben de voorkeur voor een nieuwbouw appartement in de buurt van voorzieningen. De helft van de senioren die willen verhuizen, kan echter geen passend aanbod vinden en verhuist uiteindelijk niet. Enkele conclusies uit het onderzoek van TNS NIPO naar de woonwensen en -behoeften van 50- tot 75-jarigen in opdracht van het ministerie van VROM. 25-11-2008

Wonen op zorgboerderijen stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008

Provinciale cijfers kleinschalig wonen 
In alle provincies groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De verschillen tussen de provincies zijn echter aanzienlijk. Provinciale factsheets geven meer inzicht in de ontwikkelingen in de verschillende provincies. 17-10-2007

In 2010 kwart van zorg dementie kleinschalig 
Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.346 naar 12.087 plaatsen. In 2010 is daarmee naar verwachting 24,8% van de geschatte behoefte aan psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen gerealiseerd in kleinschalig wonen. De provinciale verschillen blijven echter groot. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse uit 2007 van de Databank Wonen-Zorg. 17-10-2007

Ouderen trekken weg uit kleine dorpen
Veel ouderen uit kleine dorpen verhuizen uit voorzorg naar grotere kernen. Zij zijn wel tevreden over de woning en omgeving, maar trekken toch weg doordat steeds meer voorzieningen verdwijnen. Zo blijkt uit het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut heeft verricht onder ouderen woonachtig in dorpen in de provincie Drenthe. De onderzoekspublicatie ‘Ouderen onder dak’ bevat landelijk bruikbare.. 08-06-2006

Onderzoek naar woonzorgcomplexen 
Eind 2003 heeft RIGO in opdracht van het Kenniscentrum Wonen-Zorg het Nationaal bestand woonzorgcomplexen geactualiseerd. De eerste landelijke inventarisatie van woonzorgcomplexen in Nederland vond plaats in 1998 (Survey Woonzorgcomplexen, SEV, 1999) gevolgd door verschillende actualisaties. Het resultaat is een databank van meer dan 1000 woonzorgcomplexen met in totaal meer dan 58.000 woningen.. 12-06-2004