Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Buurtsteunpunten bereiken eenzame mensen
De buurtsteunpunten ‘Bij Bosshardt’ van het Leger des Heils bereikt eenzame mensen die zich ook daadwerkelijk minder eenzaam hierdoor voelen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Veel projecten tegen eenzaamheid bereiken vaak of de doelgroep niet, of hebben nauwelijks effect op de gevoelens van eenzaamheid. 07-12-2011

Ouderen trekken weg uit kleine dorpen
Veel ouderen uit kleine dorpen verhuizen uit voorzorg naar grotere kernen. Zij zijn wel tevreden over de woning en omgeving, maar trekken toch weg doordat steeds meer voorzieningen verdwijnen. Zo blijkt uit het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut heeft verricht onder ouderen woonachtig in dorpen in de provincie Drenthe. De onderzoekspublicatie ‘Ouderen onder dak’ bevat landelijk bruikbare.. 08-06-2006

Lokale kracht Uitgelicht: Innovatie uit de middeleeuwen
Vóór het bestaan van de welvaartsstaat verenigden burgers zich om gemeenschappelijke voorzieningen te creeren. Tine de Moor – universitair hoofddocent verbonden aan het Kenniscentrum ‘Instituties voor de open samenleving’ van de Universiteit Utrecht – bestudeert deze gemeenschappelijke voorzieningen zoals gilden (in de stad), gemene gronden (op het platteland) en coöperaties (zowel in de stad.. 16-08-2012

Achterstandswijken hebben baat bij experiment Gezonde Wijk
In het e-boek Gezonde wijk in praktijk zijn de resultaten gepubliceerd van het experiment Gezonde Wijk dat in de achterstandswijken van 13 gemeenten 3 jaar lang is uitgevoerd. Wijkbewoners voelen zich na 3 jaar meer betrokken. Ze hebben minder overgewicht en bewegen meer. De zorgkosten zijn omlaag gegaan en nieuwe vormen van samenwerking zijn ontstaan. 29-03-2012

Door wijkzusters winnen alle partijen
De introductie van tien wijkzusters in West-Brabant blijkt een succes en winstgevend. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft onderzoek laten doen door BMC advies en management. De kosten voor de wijkzusters en hun ondersteuning zijn binnen twee jaar terug te verdienen. Daarnaast is er sprake van een opbrengst in kwaliteit van leven bij zorgvragers. 31-10-2011

Integrale wijkzorgteams zijn overal mogelijk
Ook in situaties met concurrentie, een beperkt marktaandeel of in kleinere gebieden is het mogelijk om integrale wijkzorgteams te realiseren. Dit blijkt uit een voorstudie van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Integrale wijkzorgteams zorgen voor nabijheid, continuïteit en meer arbeidstevredenheid, maar niet voor een hogere efficiency. Het realiseren van nachtzorg is lastiger.. 26-10-2011

Oplossing vergrijzingsproblemen door burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven kunnen veel problemen die samenhangen met de vergrijzing in de samenleving oplossen. Er bestaat al een groot aantal initiatieven van burgers op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, vrije tijd en dienstverlening. De initiatieven blijken een positief perspectief te bieden voor de toekomst. Dat staat in het onderzoek Tussen kwetsbaar en vitaal – Nieuwe burgerinitiatieven.. 27-01-2011

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied
De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een ‘schijnhouvast’. Initiatiefnemers en samenwerkingspartners zien vaak het kwalitatieve beeld van de vraagzijde over het hoofd. Bewoners van woonservicegebieden moeten daarom meer betrokken worden bij de inrichting hiervan. Dat concludeert planoloog Peter Hendrixen in zijn onderzoek ‘Coördineren als balanceren.. 25-11-2010

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen
Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het feit dat de toekomstige senioren anders zijn dan de huidige ouderen. De publicatie ‘Senioren op de Woningmarkt’ schetst de dominante trends in het.. 08-04-2010

Vergrijzing en krimp stijgt komende 30 jaar in Nederland
Nederland krijgt de komende dertig jaar te maken met een snelle vergrijzing en een omslag van bevolkingsgroei naar krimp. De periode tussen 2009 en 2040 kenmerkt zich door een stijging van het aandeel 65-plussers; in 2009 is dat aandeel 15% en dat groeit naar 26% in 2040. In sommige delen van het land is het aandeel 65-plussers zelfs meer dan 30% in 2040. 25-01-2010

Prognoses bevestigen bevolkingskrimp
De komende dertig jaar treedt vooral in ‘de randen’ van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. Een kwart van de Nederlandse gemeenten ziet haar inwonertal (tot 2040) met meer dan 2,5% dalen; gezamenlijk 250.000 inwoners. In de rest van Nederland, vooral in de Randstad, is er juist een stijging met ruim 1,25 miljoen inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe Regionale bevolkingsprognose 2009.. 07-10-2009

Aanpak gevolgen bevolkingskrimp
De regering ondersteunt de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp, dat schrijft minister Van der Laan van WWI in een brief aan de Tweede Kamer. Oorzaak en gevolgen van bevolkingsdaling verschillen sterk per regio en gemeente, daarom zijn maatwerkoplossingen gevraagd. Parkstad Limburg gaat als laboratorium dienen voor krimpende regio’s. 13-05-2009

Handreiking voor wijkservicepunten beschikbaar
De nieuwe publicatie “We zijn gewoon een goede buur” van MOVISIE brengt op een inspirerende manier de mogelijkheden van wijkservicepunten in beeld. Centraal staat de vraag naar de betekenis van wijkservicepunten voor de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig wonen van kwetsbare wijkbewoners. Waarom draagt het ene wijkservicepunt daar meer aan bij dan het andere? 15-12-2008

Burenhulp digitaal koppelen aan Wmo-loket
Maak de Burenhulpcentrale stedelijk toegankelijk en leg een link met het Wmo-loket in de gemeente. Dit adviseert de SEV op basis van het evaluatieonderzoek van Movisie naar de zes pilot-projecten Burenhulpcentrale. 07-11-2008

Sterke groei allochtone ouderen in grote steden
Over 20 jaar is een op de vijf Nederlanders ouder dan 65 jaar. Hiertoe behoort ook een steeds groter wordende groep allochtonen. Het onderzoek ‘Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025’ van het CBS en Ruimtelijk Planbureau (RPB) gaat dieper in op de regionale ontwikkelingen. 28-06-2006