67 resultaten gevonden met “extramuralisering”

0

Verhuur in het verzorgingshuis

Scheiden van wonen en zorg betekent dat verzorgingshuiseenheden, net als woningen, in de verhuur worden gebracht. De zorgaanbieder komt dan voor de vraag te staan of ze zelf de individuele verhuur doet of dit laat uitvoeren door de corporatie of.. 16-09-2013

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk

Het ‘scheiden van wonen en zorg’ houdt zorgorganisaties en corporaties bezig. Keuzes zijn nodig en nieuwe terreinen moeten verkend. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert een nieuwe artikelenreeks ‘Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk.. 03-10-2013

Financiële dekking voor collectieve ruimten

Scheiden van wonen en zorg betekent huur vragen voor de woningen in het verzorgingshuis. Maar die huur biedt meestal geen dekking voor de kosten van bijvoorbeeld de gezamenlijke huiskamer, de recreatiezaal, de receptie en de activiteitenruimten.. 03-10-2013

Maatwerk oplossing voor betaalbare ouderenzorg

Een fundamentele organisatiewijziging van de langdurige zorg is noodzakelijk om de zorg voor ouderen toegankelijk en betaalbaar te houden. ActiZ doet daarvoor een aanbod aan de politiek en de samenleving in een Deltaplan Ouderenzorg. De oplossing.. 27-09-2012

Tweedaagse cursus Scheiden Wonen Zorg
17 oktober 2013

Wat moet u doen met leegkomende appartementen en gebouwen, nu ZZP’s 1 t/m 3 à 4 niet meer onder AWBZ-verblijf vallen? Wat zou het verdienmodel hiervoor kunnen zijn? In de tweedaagse cursus ‘Scheiden Wonen Zorg; consequenties voor vastgoed en..

Tool en workshops: ‘Van nacalculatie naar klantverleiding’

Het gaat snel met de omschakeling naar het extramuraliseren van de lichte zorgzwaartepakketten. Zorgaanbieders anticiperen door leegkomende appartementen te gaan verhuren en pakketten van diensten en services aan te bieden. Daarbij kunnen.. 17-09-2013 21:07

Huisnummering

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over huisnummering van.. 08-08-2013

Uw signalen en ervaringen met leegstand delen?

De laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten van (dreigende) leegstand bij verzorgingshuizen als gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Wilt u uw signalen, ervaringen en strategische keuzes delen? Dan houden het Aedes-Actiz.. 08-04-2013

Inventarisatie regeling Zorginfrastructuur

Zorgorganisaties spreken hun zorg uit over de toekomst van de regeling Zorginfrastructuur. Na 2011 is nog geen duidelijkheid over de voortzetting hiervan. Daarom inventariseert Vilans de regeling. 04-04-2011

Experimenten zorg en krimp gezocht

In de nieuwe experimentenronde Bevolkingsdaling van Platform31, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), is ruimte voor tien nieuwe experimenten. Zorg en burgerinitiatieven/burgerkracht zijn twee van de onderwerpen die genoemd.. 08-04-2013

Voorspelling 2013: de revival van de woonzorgzone

Het gedachtegoed van de woonzorgzone is bittere noodzaak om in de nabije toekomst de golf aan mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben op een fatsoenlijke manier te kunnen huisvesten. Nieuwbouw wordt de komende jaren schaars. We zullen..

Roya(a)l delen’: inkijkje in de wereld van scheiden wonen zorg

Royal Rustique is een vernieuwende vorm van wonen in Den Haag, gebaseerd op het principe dat wonen en zorg gescheiden zijn. Binnen een ontwerp voor zelfstandige herenhuizen zijn appartementen geschikt gemaakt voor kwetsbare groepen. Sinds de.. 20-02-2013

Leegstand: een helder beeld van de praktijk

Leegstand is sinds de versnelde invoering van het scheiden van wonen en zorg een nieuwe uitdaging voor zorgorganisaties. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg peilde de stand in het land en sprak in de periode april tot juni 2013 op basis van.. 03-07-2013

Extramuralisering kleedt dienstverlening verzorgingshuis uit

Bij het extramuraliseren van ZZP 1 t/m 4 wordt de aandacht vooral gericht op de gevolgen van deze beleidskeuze voor de vastgoedexploitatie van de huidige verzorgingshuizen. Tot nu toe is er veel minder aandacht voor de exploitatie van de zorg- en.. 20-12-2012

Prinsjesdag 2011: veel over zorg, weinig over wonen

Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota, de Troonrede en beleidsstukken van de Rijksoverheid gepubliceerd. Hierin staan de belangrijkste, vaak al eerder bekendgemaakte, beleidsvoornemens. Over de langdurende zorg wordt veel gezegd; over wonen heel.. 22-09-2011

Huurtoeslag zelfstandige en onzelfstandige woonruimte

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over huurtoeslag. Het Aedes.. 08-08-2013

Inspirerende voorbeelden van extramurale begeleiding gezocht

Naar verwachting worden gemeenten in 2014 verantwoordelijk voor het organiseren van extramurale begeleiding voor ouderen, GGZ-cliënten, mensen met een beperking en andere doelgroepen. Dat kan aanleiding zijn om de organisatie van de begeleiding.. 13-06-2012

Lokale Kracht Uitgelicht: Aansluiten bij burgerinitiatieven

Aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven, hoe doe je dat als maatschappelijke organisatie of gemeente? Dat was de vraag tijdens de werksessie ‘Zorg in Eigen Hand’ van STG/Health Management Forum op 18 maart. Een gemengd gezelschap – werkzaam.. 21-03-2013

Extramuralisering, krimp en leefbaarheid
14 november 2013

Woningcorporaties en zorgorganisaties in Noord-Nederland hebben niet alleen te maken met de versnelde extramuralisering in de ouderenzorg, maar ook met opgaven vanuit krimp en leefbaarheid. Leegstand van zorgvastgoed dreigt in buurten en dorpen..

Hervorming langdurige zorg gepresenteerd

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft vandaag de langverwachte Kamerbrief gepresenteerd over de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel van het kabinet is om voor.. 25-04-2013

VNG wil af van CIZ en compensatiebeginsel Wmo

Gemeenten zien de miljardenbezuinigingen, die gepaard gaan met de decentralisatie van rijksoverheidstaken, met lede ogen tegemoet. “Die zijn heel fors en komen angstwekkend snel op ons af”, zegt Erik Dannenberg, voorzitter van de commissie.. 12-03-2013

Nieuw voorbeeld huurcontract voor zorgvastgoed beschikbaar

De meeste woningcorporaties maken bij het verhuren van woonzorgcomplexen aan zorgaanbieders gebruik van de huurovereenkomst die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg tien jaar geleden uitbracht. Inmiddels is de vergoedingssystematiek van de.. 20-03-2013

Past mijn woonzorgcomplex wel in het bestemmingsplan?

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld of een woonzorgcomplex wel of.. 08-08-2013

Juridisch

Sinds 2013 is het ‘scheiden van wonen en zorg’ gestart. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg helpt u deze vernieuwing efficiënt en effectief door te voeren. Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of.. 19-03-2013

Verzorgingshuis Hoppesteyn is nu ‘VPT-huis’

Dat van een nood een deugd te maken is, toonde het Rotterdamse verzorgingshuis Hoppesteyn onlangs aan. Toen zorgkantoren bekend maakten enkele miljoenen minder te gaan besteden aan verzorgingshuisplaatsen, was de schrik bij Hoppesteyn groot. Maar.. 26-03-2013

Verzorgingshuis als dorp in een dorp

Door het afschaffen van de lichte zorgzwaartepakketten komen verzorgingshuizen onder druk te staan. Ouderen komen minder snel in aanmerking voor opname in een verzorgingshuis. Het gevolg kan leegstand zijn. In kleine dorpen wordt gevreesd voor het.. 16-01-2013

Workshop huurrecht voor zorgorganisaties (VOL)

Door de invoering van scheiden wonen zorg krijgen zorgorganisaties indringend te maken met huur en verhuur. Dat roept veel vragen op. Welke kosten mag ik in de huurprijs doorberekenen? Mag ik verhuur en zorgverlening koppelen? Welke valkuilen.. 06-05-2013

Tweedaagse cursus Scheiden Wonen Zorg – VOL
3 oktober 2013

Deze cursus is volgeboekt. Er is een tweede reeks gepland op 17 en 18 oktober. Wat moet u doen met leegkomende appartementen en gebouwen, nu ZZP’s 1 t/m 3 à 4 niet meer onder AWBZ..

Eigen bijdrage AWBZ: zorg naar vermogen?’

Voor de bepaling van de eigen bijdrage voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis telt vanaf 2013 ook het vermogen van de verzekerde mee. Deze verandering houdt de gemoederen flink bezig. De legitimiteit van een vermogensafhankelijke eigen.. 02-04-2013

Talis bedenkt creatieve oplossing voor scheiden van wonen en zorg

Woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft het financieel scheiden van wonen en zorg aangegrepen om vier nieuwbouwprojecten op een ondernemende manier te ontwikkelen. Aanvankelijk lukte het niet om de exploitatie bij het scheiden van wonen en zorg.. 06-02-2013

De overheid doet alsof kwetsbare ouderen niet meer bestaan’

In Nederland staan veel te veel verzorgingshuizen. Vóór 2020 is de helft van alle Nederlandse verzorgingshuizen gesloten. Dat voorspelt Harry Rietveld, directeur-bestuurder van de Zuid-Hollandse woningcorporatie SOR. Hij gaat in op de gevolgen.. 12-02-2013

Extramuralisering ActiZ-ledenbijeenkomst oktober 2012

Bestuurdersbijeenkomst ‘Lokaal maatwerk in wonen en zorg’
11 september 2013

De toekomst van wonen, welzijn en zorg ligt vooral op lokaal niveau. Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben steeds beperktere financiële mogelijkheden. Daarom wordt het vinden van nieuwe, creatieve oplossingen voor een groeiende vraag in..

Opzeggen van het huurcontract

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over het opzeggen van het.. 08-08-2013

Extramurale zorginfrastructuur

Om zorg te kunnen leveren aan mensen die langdurige op zorg aangewezen zijn en zelfstandig wonen zijn ook bepaalde ruimten nodig. 11-09-2006

Domotica bij verpleeghuiszorg thuis

Samenvattende en journalistieke beschrijving van het domoticaproject Zorgpalet Baarn/Soest, verpleeghuis Daelhoven voor thuiswonende cliënten met een verpleeghuisindicatie.  01-01-2007

Bestuurders in gesprek over lokaal maatwerk

Op 11 september spraken 65 bestuurders van zorgorganisaties en woningcorporaties over lokaal maatwerk in wonen en zorg. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil zo de discussie stimuleren over de vraag hoe organisaties kunnen inspelen op de.. 30-09-2013 16:56

Grenzen aan vermaatschappelijking en extramuralisering: een actueel debat

De discussie over het gewone wonen voor mensen met verstandelijke en psychische beperkingen is weer helemaal actueel. Moet iedereen in wijken wonen, of zijn mensen met beperkingen soms beter af in een beschermde woonomgeving? De sessie ‘Grenzen.. 01-05-2008

Koppelbeding wonen en zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over het koppelbeding wonen.. 08-08-2013

De juridische context van Scheiden Wonen Zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.. 08-08-2013

‘Ik zou me buiten het verzorgingshuis geen raad meer weten’

Hoeveel beperkingen moeten ouderen hebben, willen ze nog in het verzorgingshuis terecht kunnen? Mensen met een zogeheten zorgzwaartepakket (zzp) 1, 2, 3, of 4, zullen het binnenkort in een zelfstandige woning moeten zien te redden. Wat krijgen.. 29-01-2013

Het Kenniscentrum blikt vooruit: Lokale Kracht en Extramuralisering

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2014. Om dicht bij de praktijk te blijven werkt het Kenniscentrum graag samen met de professionals bij.. 06-03-2013

Vergroot dit najaar uw kennis over wonen en zorg!

Dit najaar gaan we bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg van start met een nieuw seizoen vol inspirerende bijeenkomsten en trainingen. Een greep uit de onderwerpen: Scheiden Wonen Zorg, Lokale samenwerking, Gemeenschappelijk wonen en.. 22-08-2013

Scheiden van wonen en zorg: in Kortenhoef voeren ouderen de regie

Het scheiden van wonen en zorg is dichterbij dan we denken. Op veel plekken in Nederland gebeurt het al. Zoals in Kortenhoef, waar veertig bewoners van voormalige verzorgingshuizen zelfstandig in één van de 137 huurappartementen wonen.  ‘We.. 26-09-2012

Voorbeeld individueel huurcontract met koppelbeding

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over individuele.. 08-08-2013

Het gezicht van extramuralisering

De overheid zet de vaart achter het extramuraliseren: ouderen langer zelfstandig laten wonen en niet zo snel als vroeger naar een verzorgings- of verpleeghuis laten verhuizen. In een artikelreeks brengt het Kenniscentrum de gevolgen van dit beleid.. 29-01-2013

Gemeenten luiden noodklok over kabinetsplannen zorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de grote en middelgrote gemeenten verenigd in de G4 en G32 hebben in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok geluid over de zorgplannen van de regering. Hoewel zij de beweging die dit kabinet inzet op het.. 28-11-2012

Volledig Pakket Thuis

Mensen met een intramurale indicatie voor zorg met verblijf kunnen voor rekening van de AWBZ alle zorg, die ze anders in een instelling zouden krijgen, ook thuis krijgen. De woonlasten worden buiten de AWBZ geregeld. Daarmee is er sprake van het.. 14-09-2009

Ambulantisering: maar waar gaat de cliënt dan wonen?
3 oktober 2013

Op donderdag 3 oktober vindt een KCWZ Rondetafel plaats over ambulantisering en Scheiden Wonen Zorg. Samen met enkele corporaties, GGZ- en RIBW-organisaties en gemeenten brengen we de situatie in kaart van mensen met een psychische beperking.

Platform scheiden wonen en zorg

Veel zorgorganisaties en woningcorporaties doen op dit moment nieuwe inzichten en ervaringen op bij het scheiden van wonen en zorg. Ook lopen veel partijen tegen knelpunten aan. Daarom faciliteert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg dit najaar.. 16-09-2013

Huisvestingsvergunning

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld of een cliënt-bewoner over.. 08-08-2013

Buurtzorg vol vertrouwen over hervorming AWBZ

Sluit zoveel mogelijk verzorgings- en verpleeghuizen. Volgens Jos de Blok kan dat en moet het. Geen enkele oudere vindt het fijn om naar zo’n instelling te verhuizen, meent de oprichter van Buurtzorg, en het organiseren van zorg thuis zou ook.. 18-03-2013

Huren van een woningcorporatie: aparte regels

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over huren van een.. 08-08-2013

Woningverhuur hoeft voor zorgverlener niet lastig te zijn’

Woningen in een verzorgingshuis verhuren aan ouderen zonder indicatie, doet de Twentse zorgorganisatie Livio al jaren. In het  Broekheurnerstede in Enschede heeft de helft van de bewoners vanwege fysieke of geestelijke problemen het recht.. 05-03-2013

Regeerakkoord: ingrijpende keuzes in wonen en zorg

Het regeerakkoord Rutte II maakt ingrijpende keuzes voor de zorg en het wonen. Specifiek voor wonen-zorg gaat het om het doorvoeren van extramuralisering van zorgzwaartepakket 4. Verder wordt de gemeente een nog belangrijkere speler op het.. 08-11-2012

Woonakkoord ontziet kwetsbare groepen

Om voldoende politieke steun te verwerven voor het uitvoeren van de kabinetsplannen voor de woningmarkt hebben de regeringspartijen een woonakkoord gesloten met D66, CU en SGP. Het woonakkoord doet ook uitspraken over de positie op de huurmarkt.. 13-02-2013

‘Verzorgingshuis weg, hele dorp gedupeerd’

Zorgorganisaties in krimpgebieden vrezen dat zij door het kabinetsbeleid locaties moeten sluiten en dat daardoor ook belangrijke algemene voorzieningen verdwijnen. Zorgkantoren kopen dit jaar 12 procent minder zorg in. Gerard Schoep, directeur.. 19-02-2013

Huurovereenkomst tussen corporatie en zorgaanbieder

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over de huurovereenkomst.. 08-08-2013

Brabant verbindt wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk

In Noord-Brabant verbinden organisaties wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk. BrabantZorg, Rigom, Vivaan, Divers en BrabantWonen organiseerden op 5 juni samen de leerconferentie ‘Verbinden bij scheiden van wonen en zorg’. Met workshops.. 08-07-2013

Kan ik mijn leegstaande woonzorgcomplex tijdelijk verhuren?

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over het tijdelijk verhuren.. 08-08-2013

Verandering in eigen regie van bewoners en familie vraagt tijd

Bij de realisatie van een nieuw woonzorgconcept vraagt gedragsverandering bij bewoners en familie veel aandacht en tijd. Het is raadzaam daar rekening mee te houden. Dit blijkt uit de onlangs beschikbaar gestelde TNO-evaluatie van het vernieuwende.. 13-06-2013

Dronter woonservicegebied voorbeeld voor Nederland’

Nu het kabinet heeft besloten dat ouderen pas naar een verzorgingshuis mogen als zij het thuis echt niet meer redden, kan het Dronter woonservicegebied als goed voorbeeld dienen voor Nederland. Dat vinden de initiatiefnemers van het.. 07-02-2013

Veel belangstelling voor wonen zorg tijdens corporatiedag

Corporatiemedewerkers lieten zich tijdens de Aedes-corporatiedag op 30 mei volop informeren over het veranderende overheidsbeleid in wonen en zorg en over de samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties. Kenniscentrum-adviseur Yvonne.. 06-06-2013

Bedankt voor het invullen van het evaluatieformulier

We zien u graag weer bij een van de volgende activiteiten van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten en publicaties van het Kenniscentrum? [Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.. 13-06-20005

Zorgakkoord biedt beter perspectief voor zorg thuis of in wooncomplex

Brancheorganisaties in de zorg ActiZ, VGN, NVZ, NFU en GGZ Nederland hebben een zorgakkoord gesloten met de staatssecretaris en de minister van VWS en het grootste deel van de vakbonden (CNV, MHP, NU91, FBZ). Hierin zijn belangrijke afspraken.. 24-04-2013

Sluiting dreigt voor het verzorgingshuis

Door het afschaffen van de lage zorgzwaartepakketten (ZZP’s 1-4) komen woningen in verzorgingshuizen leeg te staan. Dat kan grote gevolgen hebben voor zorgorganisaties en woningcorporaties. Voor 800 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt.. 21-02-2013

Nieuwe beleidsregel verhuur door zorginstellingen

Zorgaanbieders die hun appartementen rechtstreeks aan cliënten gaan verhuren, moeten dit melden bij het College Sanering Zorginstellingen. De voorwaarden voor goedkeuring heeft het College in een [Beleidsregel|http://www.collegesanering.nl.. 06-02-2013

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in