Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Breda werkt samen aan wonen, welzijn, zorg

0

  • Home » 
  • Woonzorgzones – actueel » 
  • Breda werkt samen aan wonen, welzijn, ..

20-11-2007

Samen met 26 maatschappelijke organisaties werkt de gemeente Breda aan ‘Geschikt wonen voor iedereen’ (GWI). Begin november tekenden alle samenwerkingspartners het convenant voor 2007-2010. Al eerder besloot de gemeente de succesvolle proeftuin Wet maatschappelijke ondersteuning te integreren in het GWI-beleid.

Geschikt wonen voor iedereen

Het project GWI is, sinds de start in 1998, uitgegroeid tot een project van formaat. Gemeente en maatschappelijke partners maken zich samen sterk voor een stad waarin wonen, welzijn en zorg goed geregeld en voor iedereen bereikbaar zijn. Uit de evaluatie GWI 2002-2006 van dit jaar blijkt dat er behoorlijke resultaten zijn geboekt. De opgave is nu om het gedachtegoed van GWI te verbreden en te verdiepen. Om dat goed te doen hebben gemeente en 26 organisaties, waaronder vier consumentenorganisaties, een manifest opgesteld met het daarbij horende convenant tot 2010.

Uitvoering op gebiedsniveau

De gemeente Breda en de maatschappelijke partners gaan zich nog intensiever bezig houden met de 15 Bredase woongebieden. Per GWI-gebied komen plannen waarin partijen aangeven wat zij willen en kunnen realiseren.
De gemeente trekt jaarlijks 300.000 euro uit voor gebiedsimpulsen en 170.000 euro voor proceskosten. De inzet van het Wmo-geld voor onder andere mantelzorg en diensten bij wonen en zorg zal nauw worden afgestemd met de ontwikkelingen in het kader van GWI.

Proeftuin Wmo

De proeftuin Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is uitgevoerd in twee Bredase wijken in de periode 2006-2007. Centraal stond het vijfde prestatieveld van de Wmo: het bevorderen van deelname van kwetsbare groepen aan het maatschappelijk verkeer.
In de wijken is intensieve samenwerking tussen maatschappelijke organisaties opgezet. Deze wijknetwerken bieden sneller hulp aan kwetsbare en geïsoleerde wijkbewoners. Ook zijn nieuwe vormen ontwikkeld voor ontmoeting en onderlinge dienstverlening op wijkniveau. De succesvolle onderdelen van de proeftuin krijgen nu een vervolg in de 15 GWI-wijken in Breda.

Meer informatie