Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Gelderland onderzoekt woonservicegebieden

0

  • Home » 
  • Woonzorgzones – actueel » 
  • Gelderland onderzoekt woonservicegebie..

01-05-2007

Met vergrijzing als belangrijke aanleiding werkt Gelderland aan woonservicegebieden. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Zo zijn samenwerkende partijen soms ook elkaars concurrent. Tegelijkertijd zijn er oplossingen en suggesties. Een en ander achterhaalde Peter Hendrixen van de Radboud Universiteit in het eerste jaar van zijn promotieonderzoek.

Enquête en casestudies

Hendrixen hield een schriftelijke enquête onder projectleiders van woonservicegebieden en deed casestudies naar vier projecten in de gemeenten Neerijnen, Lochem, Didam en Harderwijk. De resultaten zijn in twee rapporten weergegeven.

Velen die in de praktijk bij de ontwikkeling van woonservicewijken zijn betrokken, zullen de genoemde knelpunten herkennen. Verdienste van de rapportage is dat een heldere clustering gemaakt wordt in knelpunten die te maken hebben met wet- en regelgeving, financiering, ruimtelijke inpassing en de inhoudelijke complexiteit van het proces.
In de casestudies komt de opgave van de gemeente goed in beeld. Zeer actueel zijn de aanbevelingen over het – soms met fluwelen handschoenen – oppakken van de regierol, het voeren van een actief grondbeleid in relatie met wonen, zorg en welzijnsbeleid en het omgaan met leefbaarheidsvraagstukken in kleine kernen.

Spiegel voor de praktijk

Peter Hendrixen verkent en inventariseert verdienstelijk en geeft een goed beeld van de actuele stand van het gebiedsgericht samenwerken aan wonen, zorg en welzijn. Hij spreekt de hoop uit dat zijn bevindingen als een ‘spiegel’ werken voor partijen die met woonservicegebieden bezig zijn of van plan zijn dat te gaan toen. Daarin is hij zeker geslaagd. Hij wekt daarmee verwachtingen naar het vervolg van zijn promotieonderzoek. De lokale praktijk en de wetenschap kunnen hun voordeel doen met verdere kennisontwikkeling over gebiedsgericht werken aan wonen, zorg en welzijn.

Meer informatie

De samenvatting en de twee rapportages zijn te downloaden op de website van de provincie Gelderland, bij het programma Vergrijzing en Ontgroening. Lees meer.
Exemplaren van de rapporten en de samenvatting zijn ook te bestellen via het programma secretariaat Ontgroening en Vergrijzing, telefoon 026 359 9312.

Twee van de onderzochte woonservicegebieden zijn ook te vinden in de Databank Wonen-Zorg:

  • Meulenvelden in Didam
  • Drielanden De Bogen in Harderwijk