Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Vraag en antwoord – – Koppelen huur- en zorgcontract

0

  • Home » 
  • Vraag en antwoord » 
  • Vraag en antwoord – Koppelen huur- en ..

Voor het zelfstandig wonen van zorgbehoevende mensen is het soms gewenst, dan wel noodzakelijk, om de huurder te verplichten tot het aangaan van een zorgovereenkomst. Door koppeling van beide contracten zou de verhuurder de huur kunnen opzeggen bij het niet nakomen van het zorgcontract. Mogen verhuurders dit opleggen?

Koppelverkoop wil zeggen dat een partij zijn contractspartner (i.c. de huurder) dwingt om naast de huurovereenkomst een extra contract aan te gaan (met een derde of met zichzelf). Juristen wezen er tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten in maart 2006 op dat een dergelijk koppelbeding volgens art 6: 237 sub j van het Burgerlijk Wetboek “vermoed wordt onredelijk bezwarend” te zijn. Het is dus niet strikt verboden. Een verhuurder moet echter goede argumenten hebben om deze gedwongen winkelnering te kunnen opleggen. De huurder kan een dergelijk koppeling te allen tijde aanvechten, er geldt geen verjaringstermijn.

Het onderwerp ‘Wat mag en kan bij koppelen van huur- en zorgcontracten’ was een van de thema’s tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten in maart 2006. Lees verslag bijeenkomst.

Tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten in november 2006 is nogmaals ingegaan op dit onderwerp en dan vooral op de (on)mogelijkheden van koppelen in het licht van de Mededingingswet. Er is een stroomschema gepresenteerd dat zorgorganisaties en corporaties behulpzaam kan zijn bij het vormgeven van hun samenwerkingsrelaties rond wonen en zorg, zodanig dat deze niet strijdig zijn met de mededingingswet.
Lees verslag bijeenkomst.

Lees ook het nieuwsbericht ‘Verplichte zorgafname toegestaan’ over het hoger beroep dat woningcorporatie WSG te Geertruidenberg had aangetekend tegen de uitspraak van de kort gedingrechter over een samenwerkingsovereenkomst met zorginstelling. Lees nieuwsbericht d.d. 22 juni 2006