Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Eerste mantelzorgovereenkomst getekend

0

26-07-2007

In Rotterdam kunnen mantelzorgers een mantelzorgovereenkomst met de gemeente afsluiten. Mantelzorgers kunnen in de overeenkomst vastleggen wat zij nodig hebben aan praktische ondersteuning. De gemeente wil met deze actie de mantelzorgers ontlasten. De toename van het aantal mantelzorgers, zoals onlangs in kaart gebracht door het SCP, leidt tot meer projecten ter ondersteuning van mantelzorgers.

Mantelzorgovereenkomst

Mogelijke voorzieningen die mantelzorgers in Rotterdam kunnen aanvragen zijn onder andere:

  • respijtzorg
  • domotica
  • woningaanpassing
  • hulpmiddelen voor de dagelijkse verzorging
  • trainingen en cursussen rond verlenen van hulp
  • kinderopvang
  • boodschappenhulp
  • parkeerpas

De meeste voorzieningen worden vergoed door de (deel)gemeente. Verder worden mantelzorgers geïnformeerd over verenigingen voor mantelzorgers, chatboxen en mogelijkheden voor nazorg. De gemeente zal voortaan bij het stellen van (her) indicaties kijken welke extra ondersteuning voor mantelzorgers wenselijk is.
Lees meer over de Rotterdamse aanpak rond ondersteuning van mantelzorgers.

Landelijke cijfers over informele zorg

Uit het recentelijk verschenen SCP-rapport ‘Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg’ blijkt dat er in 2006 1,4 miljoen Nederlanders informele zorg verlenen. Verder blijkt uit het rapport dat het aantal informele zorgverleners tussen 2006 en 2020 zal toenemen van 1,4 naar 1,6 miljoen. De groep informele zorgers tussen de 65-74 jaar groeit het snelste, namelijk van 200.000 in 2006 tot 300.000 in 2020. Het aantal mensen dat informele zorg ontvangt, stijgt van 370.000 in 2006 naar 380.000 in 2020.

Bereidheid om te geven groter dan te ontvangen

Daarmee lijkt het aantal helpers en ontvangers van informele zorg redelijk in balans. De onderzoekers van het SCP waarschuwen er wel voor dat niet is gekeken naar het aantal mensen dat wel informele zorg zou willen ontvangen, maar niet krijgt. Een op de zeven ouderen, vooral de 85-plussers, ouderen met een laag inkomen en ouderen zonder kinderen, hebben weinig mensen om zich heen op wie ze en beroep kunnen doen. De onderzoekers concluderen dat relatief veel mensen bereid zijn om hulp te bieden indien dat nodig is. Hulpvragers voelen zich vaak bezwaard om steun te vragen, omdat zij bijvoorbeeld merken dat dit belastend kan zijn voor de helpers. De bereidheid om te geven is daarmee groter dan de bereidheid om te ontvangen.
Lees meer over het rapport van het SCP.

Project ‘De mantel verlicht’

De toename van het aantal mantelzorgers, maar ook van het aantal vrijwilligers vormden voor MOVISIE en Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg een aanleiding om gezamenlijk een nieuw project ter ondersteuning van mantelzorgers te starten. Het project ‘De mantel verlicht’ is gericht op het uitproberen van nieuwe methoden die de ondersteuning van mantelzorgers versterken door inzet van vrijwilligers. MOVISIE en Mezzo willen ook de ervaringsdeskunidgheid van mantelzorgers inzetten bij de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Daarnaast willen beide organisaties een ‘tool’ ontwikkelen ten behoeve van vrijwilligersmanagement.
Lees meer over het project ‘De mantel verlicht’.

Meer informatie over informele zorg