S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Tools

Slim wonen in de toekomst: voorbeeldwoningen op de kaart

19 JUL 2018 - Hoe kan technologie mensen in het dagelijks leven helpen? Niet iedereen is even bekend met de mogelijkheden die er zijn. En soms is het ook moeilijk voor te stellen. Daarom zijn er op verschillende...

Zelfstandig wonen na beschermd wonen of opvang

08 MEI 2018 - Lessen uit het experiment Weer thuis in de wijk. Een eigen woning, een plek onder de zon. Sinds een aantal jaren koesteren we deze wens ook voor mensen die nu verblijven in het beschermd wonen en de...

Nieuwe toolkit dementievriendelijk ontwerpen

26 APR 2018 - Er is steeds meer bekend over hoe de inrichting van een woning en woonomgeving effect heeft op mensen met dementie. De principes van dementievriendelijk ontwerpen worden dan ook steeds vaker...

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen: Een gezonde woonomgeving voor mensen met dementie

24 APR 2018 - Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie wordt ervaren, moet door een andere bril kijken. Een gebouw met gladde wanden en vloeren is heel prettig voor de zorgverlener, omdat het...

Tien werkafspraken voor Thuis in de wijk

21 FEB 2018 - In Amsterdam werken de gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties samen om kwetsbare burgers zelfstandig te laten wonen in de wijk. Een eigen woonplek met begeleiding op maat zijn belangrijke...

Blog - Mantelzorg en wonen: nog weinig keus

24 JAN 2018 - Mantelzorgers adequaat ondersteunen, dat is één van de grote uitdagingen voor de toekomst. Een aantal trends zorgt voor meer druk op mantelzorgers. Zoals de toename van het aantal alleenstaande...

Handreiking voor kansrijk samenwerken

23 JAN 2018 - Voor een goede klantgerichte oplossing voor uitstromers uit het beschermd wonen of de maatschappelijke opvang is samenwerking nodig van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Hier gaat veel...

Laat niemand in eenzaamheid leven: handleiding voor een Thuishuisproject

18 JAN 2018 - Thuishuizen voor ouderen die behoefte hebben aan uitbreiding van hun sociale contacten worden gekscherend ook wel 'studentenhuizen voor ouderen' genoemd. Elke bewoner heeft privé-woonruimte en...

Handreiking lokale heffingen bij zorggebouwen

15 JAN 2018 - Het opsplitsen van zorggebouwen in afzonderlijke wooneenheden leidt ertoe dat aanslagen voor de lokale heffingen niet meer terecht komen bij de zorgorganisatie maar bij individuele bewoners. Dit...

Checklist voor betere brandveiligheid bij zelfstandig wonende senioren

08 JAN 2018 - Senioren willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Ook het beleid van de overheid is erop gericht om pas bij verregaande hulpbehoevendheid te zorgen voor intramurale huisvesting. Dit zorgt...

Met verstand en gevoel: afwegingskader voor woningcorporaties

30 NOV 2017 - Woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders krijgen steeds meer aanvragen voor het ondersteunen van kleinschalige woonzorginitiatieven. Het Kenniscentrum heeft een hulpmiddel gemaakt voor de...

Provincie helpt gemeenten bij afstemming wonen en zorg

16 NOV 2017 - Provincie Zuid-Holland stelt een instrument beschikbaar waarmee gemeenten en partners in hun woonbeleid beter rekening kunnen houden met de veranderende zorgvraag. Dat maakte gedeputeerde Adri Bom...

Huizen van de toekomst: modernste dingen om leven gemakkelijker te maken

05 OKT 2017 - Demonstratiewoning, modelwoning, huis van de toekomst? Het is in Nederland op vele plekken mogelijk om een kijkje te nemen in een inspirerend huis. In 2016 maakte het Kenniscentrum al een overzicht...

Zakboekje Wonen voor mantelzorgers

18 SEP 2017 - Wat houdt het in om ouders in huis te nemen? Of om een mantelzorgwoning in de tuin te plaatsen? In het Zakboekje Wonen geeft Mezzo mantelzorgers informatie, tips en suggesties over de mogelijkheden...

Verbeter lokale samenwerking WWZ met training Connect Effect

06 SEP 2017 - Goed wonen is een basisvoorwaarde om mensen, ook als ze kwetsbaar zijn of zorg nodig hebben, een plek te geven in de inclusieve samenleving. Om de mogelijkheden voor goed wonen met zorg of...

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars op de kaart

10 AUG 2017 - Ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg en preventie zijn gebieden waar gemeenten en zorgverzekeraars elkaar tegenkomen. Hoe werken ze samen? Welke...

Gebiedsgericht werken aan wonen en zorg met de Woonzorgwijzer

09 AUG 2017 - De Woonzorgwijzer brengt in beeld welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen en behoeften zij hebben. Het instrument biedt met informatieve kaarten gemeenten, woningcorporaties en...

Stappenplan brengt uitstroom beschermd wonen in beeld

06 JUL 2017 - Er is veel spraakverwarring over wat de behoefte is aan zelfstandige woningen door doorstroming uit Beschermd Wonen. Partijen gebruiken verschillende definities en dus ook gegevens. De publicatie...

Handelingskader kwetsbare groepen op de woningmarkt

14 JUN 2017 - Corporaties zien de vraag naar (goedkope) woningen groeien. Statushouders, starters, mensen na een scheiding én mensen die een combinatie nodig hebben van wonen en zorg/begeleiding kloppen bij de...

Wooncoach voor ouderen vergroot woonplezier

18 MEI 2017 - Ouderen zijn divers, zo ook hun woonwensen. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Soms zijn zij niet op de hoogte van de alternatieven. Soms houdt angst voor het moeten betalen van...

Regionale factsheets wonen met zorg

19 APR 2017 - Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren fors: van 1,5 miljoen 75-plussers in 2020 naar 2,6 miljoen in 2040. Als we nu op de kaart kijken is in de Randstad een grote concentratie van...

Wegwijzer Prestatieafspraken wonen en zorg

06 APR 2017 - De prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders over wonen en zorg zijn hét moment om samenhang in visie en samenhang tussen acties van partijen te bereiken. Om te helpen bij een...

Factsheet: Inspelen op langer zelfstandig blijven wonen

13 JUL 2016 - Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen, huurt een woning en overweegt pas te verhuizen als er zorg of ondersteuning nodig is (Woonmonitor 2015). Daarnaast is er ook een groep ouderen die...

Digitale leidraad Langer zelfstandig wonen bundelt 10 jaar ervaringen

27 JUN 2016 - Zo lang mogelijk zelfstandig in je eigen huis blijven wonen. De rijksoverheid stimuleert het, gemeenten faciliteren het en de meeste bewoners willen het zelf ook graag. Tien jaar lang ondersteunt de...

Duurzaam Thuis: Langer zelfstandig en energieneutraal wonen

15 JUN 2016 - Het veld van wonen en zorg loopt nog niet voorop als het gaat om het verbeteren van duurzaamheid. Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden van zorgorganisaties en woningcorporaties die de voordelen...

Factsheet: De Seniorenmakelaar maakt het verschil

19 MEI 2016 - Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zelfredzaamheid is ook de grote wens van senioren zelf. Maar ja, de huidige woning is vaak te groot, de tuin te veel werk en de badkamer...

Ondernemend Werknemerschap: eigen baas, ons bedrijf

18 FEB 2016 - De samenwerking van zorgmedewerkers met (cliënten van) zorgcoöperaties vraagt om professionele autonomie, maatwerk en flexibiliteit in de individuele situatie van een cliënt. Dat stelt eisen aan...

Meebouwen aan een dementievriendelijke samenleving

27 JAN 2016 - Door de toename van het aantal kwetsbare huurders dat langer thuis wil wonen, is het voor woningcorporaties nog belangrijker geworden aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenleven en wonen...

Helder uitgangspunt van belang bij selectie vastgoed management systeem

21 JAN 2016 - De invoering van het scheiden van wonen en zorg stelt nieuwe eisen aan vastgoedmanagement. Waar vroeger alleen zorg werd aangeboden op een ‘willekeurige’ plek in het gebouw, moet nu exact worden...

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

14 JAN 2016 - Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk...

Afspraken over verhuur corporatiewoningen door zorgorganisaties

11 JAN 2016 - Voor corporaties die woonruimte verhuren aan zorgorganisaties zijn nieuwe contractteksten online beschikbaar. Vanaf 1 januari 2016 gelden namelijk strikte regels voor het toewijzen van...

Publicatie belicht eisen Woningwet aan zorgvastgoed

11 JAN 2016 - Alle eisen die de nieuwe Woningwet stelt aan zorgvastgoed zijn door Aedes, vereniging van woningcorporaties, op een rijtje gezet in de handreiking 'Woningwet in de praktijk - zorgvastgoed'. Nog...

Publicatie praktijkvoorbeelden: weer zelfstandig wonen

21 DEC 2015 - Beschermd wonen is sinds 1 januari 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering spelen naast de gemeente ook de woningcorporatie en de zorgaanbieder een rol. De publicatie ...

Toolkit ouderen met een verstandelijke beperking

29 OKT 2015 - Mensen met een beperking worden steeds ouder en het aantal ouderen met een beperking neemt de komende jaren nog verder toe. De veroudering kenmerkt zich door specifieke behoeften en aandachtspunten...

Langer zelfstandig wonen - de opgave voor corporaties

23 OKT 2015 - In de komende jaren wonen steeds meer mensen die zorg nodig hebben in een sociale huurwoning. Het betekent dat de eisen waaraan het corporatievastgoed moet voldoen veranderen. In de...

Ruimtelijke oplossingen voor scheiden wonen zorg

01 OKT 2015 - Zorgorganisaties en corporaties verhuren appartementen in het verzorgingshuis om dreigende leegstand te voorkomen. Het bestemmingsplan lijkt dat niet altijd toe te staan. Of er is strijd met...

Duidelijkheid over verhuur corporatiewoningen door zorgorganisaties

09 JUN 2015 - Met een aanvulling op bestaande huurcontracten schept het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg duidelijkheid over de verplichte inkomenstoets voor corporaties die woonruimte verhuren aan...

Handreiking brengt eisen brandveiligheid in kaart

30 APR 2015 - Langer zelfstandig wonen zorgt voor veiligheidsrisico’s. Ouderen en kwetsbare personen zijn immers niet altijd zelfredzaam. Vluchten en hulp bij brand is dan niet vanzelfsprekend. Het scheiden van...

handreiking voor huisvesting van mensen met psychiatrische problemen

18 FEB 2015 - Er verandert veel in de organisatie en financiering van het wonen met zorg voor mensen met psychiatrische problemen of een lichte verstandelijke beperking. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties...

Verkenning scenariotool Woonzorg(welzijn)wijzer

22 DEC 2014 - Het ministerie van BZK heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Woonzorgwijzer als instrument voor gemeenten en andere spelers om de lokale opgaven...

Brochure 'Huurders met dementie' voor corporaties

30 OKT 2014 - Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de brochure 'Huurders met dementie' staat de vraag...

Handreiking Zorgfinanciering voor corporaties vernieuwd

29 OKT 2014 - Er is een nieuwe versie beschikbaar van de handreiking ‘Zorgfinanciering, achtergrondinformatie over de bekostiging van de zorg’. Deze publicatie bundelt informatie over vastgoedberekeningen en...

Handreiking Comfortabel wonen met dementie

03 JUL 2014 - Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf...

Rekentool Scheiden Wonen en Zorg laat knelpunten zien

30 JUN 2014 - Ten onrechte wordt leegstand in het verzorgingshuis nog vooral gezien als een vastgoed-vraagstuk. Scheiden van wonen en zorg is echter veel meer dan kamers verhuren in het verzorgingshuis. En...

Film helpt bij opgave lang zelfstandig wonen ouderen

23 JUN 2014 - Met minder plaatsen in verzorgingshuizen is het een steeds grotere opgave om langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk te maken. Om gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere...

In voor zorg: meta-analyse 'Zorg op afstand'

24 FEB 2014 - Om te kijken hoe de zorg op afstand-trajecten tot op heden zijn verlopen en te leren van de gehanteerde aanpak heeft In voor zorg! een meta-analyse uitgevoerd. Naast de rapportage over deze meta...

Handreiking Gezonde Wijk

31 JAN 2014 - RIVM Centrum Gezond Leven biedt met de Handreiking Gezonde Wijk een praktische tool om in de wijk aan de slag te gaan met wijkgerichte gezondheidsbevordering en preventie. De handreiking bevat...

Het geheim van burgerkracht in Elsendorp

30 JAN 2014 - Elsendorp is een Brabants dorp dat participatie hoog in het vaandel heeft staan. Uitgangspunt voor de bewoners is 'Elsendorp doet het zelf' en 'In Elsendorp doe je mee'. Hoe is dat zo gekomen en wat...

Huistest.nl: gezond oud worden in eigen huis

11 NOV 2013 - Iedereen wil zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. Ook de overheid stimuleert dit op alle mogelijke manieren. Maar niet alle huizen zijn daar ook geschikt voor. Op de vernieuwde website www...

Huurovereenkomst tussen corporatie en zorgaanbieder

08 AUG 2013 - Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten...

Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties

06 MEI 2013 - Het Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties is opgebouwd als een stappenplan, met daarin verschillende stappen die doorlopen worden bij aanschaf en implementatie van domotica...

Thuistechnologie voor corporaties

06 MEI 2013 - Corporaties staan voor de taak om bestaande, maar ook nieuw te bouwen, woningen levensloopgeschikt te maken en te voorzien van slimme toepassingen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen...

Tools 

11 FEB 2013 - Veelgestelde vragen Scheiden wonen en zorg.

Zorg voor mens en omgeving

23 JAN 2013 - Een omgeving creëren die uitnodigend is en zorgt voor mensen? Dat kan met de methodiek en inzichten beschreven in het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf'.

Toolkit Zorg met ICT

10 DEC 2012 - Steeds vaker zetten zorgorganisaties technologie – en in het bijzonder toepassingen van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) – in om cliënten beter te ondersteunen, extra veiligheid te...

Vaststellen welke zorgdienst u gaat ontwikkelen

03 DEC 2012 -

Contouren schetsen van de (maatschappelijke) businesscase

03 DEC 2012 - Het vaststellen van de zorgdienst gaat onherroepelijk samen met de vraag voor welke diensten de kosten van de innovatie zullen opwegen tegen de baten. Het is in deze fase onmogelijk om daar al een...

Film maakt samenspel mantelzorger en professional bespreekbaar

08 NOV 2012 - In een kleinschalige woonvorm is de aanwezigheid en het belang van mantelzorgers essentieel. Net als de medewerkers willen zij zo goed mogelijk zorgen voor de bewoner. Maar hoe gaat dit in de...

Lokale kracht uitgelicht: Placemaking

30 AUG 2012 - Lokale kracht ontstaat pas als mensen elkaar ontmoeten. En vooral als mensen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld wanneer ze tijdens een Placemaking-traject samen nadenken over het gebruik en de...

Coalities bouwen in Woonservicegebieden

12 JUL 2012 - U krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave 'Coalities bouwen in Woonservicegebieden'. In dit boekje zijn ervaringen...

Half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig

18 JUN 2012 - Negentig procent van de ouderen in Nederland wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om aan deze vraag te voldoen, moeten er de komende jaren zo'n half miljoen levensloopgeschikte woningen...

Opplussen Nieuwe Stijl

16 APR 2012 - Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de woningvoorraad. Zij kunnen huurders en eigenaar-bewoners veel meer de eigen verantwoordelijkheid...

Kennisbank wonen met autisme

23 JAN 2012 - Er komt vaak meer kijken bij het realiseren van een particulier wooninitiatief voor mensen met autisme dan je zou denken. Ouders, corporatie en zorgorganisatie hebben ieder hun verwachtingen, idee...

Effectief ontwerp draagt bij aan gezonde omgeving

04 JAN 2012 - Prikkels als geluid en licht kunnen het welbevinden versterken, maar kunnen ook leiden tot stress en ziekteverschijnselen. Ook concept- en ontwerpkeuzes hebben gevolgen voor het welbevinden door...

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen

22 DEC 2011 - Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en...

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties

13 OKT 2011 - Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het...

Wie is verantwoordelijk voor legionellapreventie?

25 AUG 2011 - Vaak weten corporaties niet precies wat hun verplichtingen zijn bij legionellapreventie. Ze zijn zich er soms niet van bewust dat zij altijd verantwoordelijk blijven voor adequate uitvoering van...

Hoe ziet een kleurenblinde de omgeving?

08 AUG 2011 - Een speciaal ontwikkelde kleurenwaaier die toont hoe kleurencombinaties - gezien door normale ogen - worden waargenomen door mensen met een milde of ernstige vorm van kleurenblindheid. De Color...

Aan de slag met rekenen aan zorg en zorgvastgoed

14 JUL 2011 - Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiële...

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten

03 MEI 2011 - Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt? Vilans, kenniscentrum...

Meet de verbinding van wwz in uw gemeente

02 MEI 2011 - Hoe effectief werken gemeente en haar partners samen aan de lokale ambities en doelstellingen voor wonen, welzijn en zorg? Voor deze belangrijke vraag zijn er twee instrumenten verschenen: de...

Hulpmiddel voor succesvol ondernemen in wijkrestaurants

07 APR 2011 - De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants. In de uitgave staat de benodigde informatie...

Gratis app voor mantelzorgers

04 APR 2011 - Mantelzorgers met een iPhone kunnen de taken en zorg rondom een zorgbehoevend persoon verdelen en regelen in een nieuwe gratis applicatie ‘Caren’. De ‘app’ is een online agenda ontwikkeld door...

Samenwerkingstoolkit VNG en ZN bruikbaar voor wonen-zorg

07 MRT 2011 - De zorg en ondersteuning voor burgers verbeteren als gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen geven Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG in hun nieuwe...

Toegankelijk bouwen in 3D

17 FEB 2011 - Eisen van toegankelijkheid op het gebied van bouw en verbouw zijn in het 3D-model Toegankelijk Bouwen op een inzichtelijke en interactieve manier samengebracht door TNO. Het model is bedoeld voor...

Instrumenten om brandveiligheid te toetsen

15 DEC 2010 - TNO lanceert een applicatie om de brandveiligheid van zorginstellingen te testen. Daarnaast heeft VWS een bestuursmethodiek laten ontwikkelen voor toezichthouders en Raden van Bestuur van...

Verlichting voor senioren

01 DEC 2010 - De Nederlandse stichting FiTLicht heeft een leidraad gepubliceerd getiteld 'Licht voor senioren'. De publicatie is te downloaden op de website van de stichting. Naast ontwerprichtlijnen biedt de...

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming

15 NOV 2010 - Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor...

Advies woningaanpassingen bij dementie

11 NOV 2010 - Op 11 november 2010 is de site thuiswonenmetdementie.nl gelanceerd. De website adviseert mensen die privé en zakelijk te maken hebben met wonen en dementie over kleine en grote woningaanpassingen...

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden

27 OKT 2010 - Onder de titel Hoe woont het hier? is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te...

Het boekje van Ellen

01 OKT 2010 - De korte speelfilm Het boekje van Ellen is een instrument om de samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn te versterken. De film is in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen...

Bestelformulier publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed'

22 SEP 2010 - Via onderstaand formulier kunt u de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed ' bestellen. U krijgt de publicatie met de factuur dan zo snel mogelijk toegestuurd.

Publicatie Rekenen aan zorgvastgoed

22 SEP 2010 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft alle vragen die bij het (ver)huren van zorgvastgoed aan de orde komen vastgelegd in de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed; een handreiking aan...

Rekenen aan zorgvastgoed

17 SEP 2010 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft alle vragen die bij het (ver)huren van zorgvastgoed aan de orde komen vastgelegd in de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed; een handreiking aan...

Stappen naar een Evidence-based design

20 JUL 2010 - De publicatie All designers use evidence laat in negen stappen zien hoe onderzoek en ontwerp hand in hand kunnen gaan in het ontwikkelen van een betere omgeving voor de zorg. Centraal in de...

Geschikt wonen nú aanpakken

10 JUN 2010 - Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een handreiking ontwikkeld met de mogelijkheden en kansen om woningen geschikt te maken voor ouderen en mensen met een beperking...

Zorg in Woningen: vernieuwd en verbeterd

11 MEI 2010 - Het instrument 'Zorg in Woningen' heeft een nieuwe versie. Zorg in Woningen is een online programma van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor het ontwerp van ruimtes voor persoonlijke...

Healing environment meten met behulp van OAZIS

04 MEI 2010 - De positieve effecten van de zorgomgeving op bewoners in de care is nu met een instrument te meten. Het hulpmiddel OAZIS brengt in beeld of aan verschillende voorwaarden van een healing environment...

Maak vraag en aanbod in wonen welzijn en zorg inzichtelijk

14 JAN 2010 - Wilt u vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart brengen? Met de publicatie 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg' kunt u negen instrumenten met elkaar...

Handreiking voor een goede woonruimteverdeling

21 DEC 2009 - Hoe kunnen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk wonen? Effectieve woonruimteverdeling, die vraag...

Peil de verbinding binnen uw gemeente

03 NOV 2009 - De Thermometer wonen welzijn zorg is een online instrument om de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg binnen uw gemeente zichtbaar te maken. De Thermometer bestaat uit een vragenlijst, in te...

Doorzonscan: selecteert eengezinswoningen op geschiktheid voor ouderen

25 SEP 2009 - Voor lokale beleidsmakers is het vaak onduidelijk welke eengezinswoningen in potentie geschikt zijn voor ouderen en voor mensen met een functiebeperking. De Doorzonscan is een computermodel dat...

Zorg in Woningen: geeft inzicht in ruimte nodig voor zorg

25 SEP 2009 - Zorg in Woningen is een online tekenprogramma voor het ruimtelijk ontwerpen van zorgwoningen. Het biedt zicht op de benodigde ruimte voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of...

Meer rendement uit zorgvastgoed

21 SEP 2009 -

Internationale prijs voor Zorg in Woningen 

24 JUN 2009 - ActiZ krijgt voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and...

Alles over brandveiligheid op nieuwe website

19 JUN 2009 - Alle informatie over brandveiligheid van gebouwen en huizen is nu te vinden op één website. De regels voor brandveiligheid bij wonen met zorg zijn in een apart onderdeel duidelijk vermeld.

Verbind wonen, welzijn en zorg in uw gemeente

02 APR 2009 - Een aanzienlijk aantal gemeenten en hun samenwerkingspartners ervaart problemen in de regievoering en samenwerking tussen de partijen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dat blijkt uit een...

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten

22 JUL 2008 - Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het...

Visie op consultatiebureau voor ouderen

13 MEI 2008 - Vilans Kenniscentrum Ouderen en het Landelijk Platform Consultatiebureau voor Ouderen hebben een visiedocument en werkboek over het consultatiebureau voor ouderen uitgebracht. De publicaties bieden...

Centrale stalling scootmobielen

19 SEP 2007 - Waar moet een centrale stalling voor scootmobielen in een wooncomplex aan voldoen? De hieronder genoemde aspecten zijn daarbij van belang.

Woonzorgcomplexen en mededinging

01 NOV 2006 - Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak tussen Thuiszorg Maasmond en Woningstichting Geertruidenberg heeft Dirkzwager een stroomschema ontwikkeld dat zorgorganisaties en corporaties behulpzaam...

Toenemende aandacht voor daklozen

04 AUG 2006 -

Voorzieningenmeter Zorg en Stad online

25 AUG 2005 - De Zorg & Stadmodule is een meetinstrument om wijken in een stad door te meten op voorzieningen. Het resultaat geeft aan of een locatie geschikt is om mensen met een uiteenlopende...

Bouw en beheer van multifunctionele accommodatie voor welzijn en zorg

23 MEI 2005 - In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Lucas Delfgaauw, DIA Advisering & Management B.V., een rapport geschreven over Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties...

WoonZorgWelzijn Verkenner online beschikbaar

12 JAN 2005 - De WoonZorgWelzijn Verkenner (WZWV) is een geografisch informatiesysteem dat de vraag naar en het aanbod van wonen, zorg en welzijn letterlijk in kaart brengt. Het instrument kan kosteloos worden...

Publicatie woonservicebuurt Amsterdam

02 NOV 2004 - Woonstichting De Key heeft een boekje uitgebracht over het realiseren van de woonservicebuurt Czaar Peterstraat. In het boekje worden de ervaringen met het ontwikkelde basismodel 'Woonservicebuurt...

Meer dan één gebouw

01 JUL 2004 - In het onderwijs, de zorg en het sociaal-cultureel werk zijn instellingen bezig voorzieningen in één gebouw onder te brengen. Gemeenten zien deze multifunctionele voorzieningen als een...

Organisaties onder één dak: beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen

01 MEI 2004 - Steeds meer organisaties krijgen te maken met meerdere gebruikers in een pand. Woonzorgcomplexen worden uitgebouwd tot multifunctionele gebouwen of in het woonservicegebied wordt een wijkcentrum...

Checklist samenwerkingsovereenkomst

01 JUN 2003 - Samenwerken op projectmatige basis wordt vaak geregeld in een samenwerkingsovereenkomst, voorafgegaan door een intentieverklaring. Wilt u zelf aan de slag met het maken van een...

10-11-2009
E F