De afspraken zijn opgenomen in het sociaal contract.

0

De behoeften van de begunstigden en families kunnen achterblijvener moet rekening mee worden gehouden als ze overeenkomen met de doelen en mogelijkheden van sociale bijstand.Gebaseerd op: Aankondiging van de minister van Gezin, Arbeid en Sociaal Beleid van 31 augustus 2017 over de bekendmaking van de uniforme tekst van de verordening van de minister van Gezin, Arbeid en Sociaal Beleid inzake milieu-informatie over het gezin, Journal of Laws No. 2017 artikel: 1788

Sociaal contract

Een sociaal contract is een schriftelijk contract dat wordt gesloten met de persoon die om hulp vraagt, waarin de rechten en plichten van de partijen bij het contract (de hulpvrager, de maatschappelijk werker en de manager van het centrum) worden gespecificeerd. Het bevat een beschrijving van de acties die door de klant moeten worden ondernomen, evenals de vorm, omvang en tijd die door het Assistance Center worden verstrekt.

Het sluiten van een sociaal contract is om de methode van samenwerking te definiëren bij het oplossen van de problemen van een persoon of familie die zich in een moeilijke levenssituatie heeft bevonden, rekening houdend met de mogelijkheid om de hulpbronnen van de lokale omgeving te gebruiken.De periode waarvoor het sociaal contract wordt afgesloten, wordt enerzijds aangepast aan de levenssituatie van de persoon die het contract aangaat, en anderzijds aan de vormen van ondersteuning die door het Centrum worden voorgesteld.

De opdrachtgever ontvangt één exemplaar van het contract.

geven van beslissingBijstandsuitkeringen worden toegekend in de vorm van beschikkingen. Alle besluiten om steun te verlenen, en in het bijzonder besluiten om steun te weigeren, worden schriftelijk uitgevaardigd. Uitzondering zijn uitkeringen in de vorm van maatschappelijk werk, begeleiding, enz. – hier wordt hulp verleend zonder dat er een beslissing hoeft te worden genomen. Partijen kunnen tegen de beslissing in beroep gaan.

Uitvoering van voordelen.De uitvoering van uitkeringen vindt plaats binnen de termijnen bepaald in de administratieve beslissing in de vorm van een overschrijving op een persoonlijke rekening, en in individuele situaties per postwissel of aan de kassa van het Centrum. Vereiste documenten

Personen en gezinnen die om bijstand vragen, moeten hun moeilijke sociale en leefsituatie documenteren. Het hangt samen met de noodzaak om door de hulpvrager een aantal verschillende attesten, verklaringen, enz. te verstrekken. Gedetailleerde informatie wordt in elk individueel geval door de betrokken maatschappelijk werker verstrekt bij het aanvragen van hulp of het afnemen van een omgevingsgesprek.

Als de cliënt een bepaald document niet kan overleggen, heeft de maatschappelijk werker het recht en de plicht zich in te spannen om het te verkrijgen. Het milieu-interview, documenten die nodig zijn voor de toekenning van sociale bijstand en administratieve beslissingen op basis waarvan de geplande uitkeringen worden uitgevoerd, evenals andere brieven die vanuit het centrum komen en gaan met betrekking tot een bepaalde persoon (familie), worden door het centrum bewaard en vormen de documentatie van de cliënt vanaf het begin van het gebruik van de bijstand.

Gerichte voordelen. Het is een facultatieve uitkering die wordt toegekend om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, met name om een ​​deel of alle kosten van voedsel, medicijnen en behandeling, brandstof, kleding, noodzakelijke huishoudelijke artikelen, kleine renovaties en reparaties in het appartement, evenals begrafenissen te dekken kosten.

Daklozen en andere mensen zonder inkomen en de mogelijkheid om gezondheidsdiensten te krijgen, kunnen een specifieke vergoeding krijgen om een ​​deel of alle uitgaven voor gezondheidsdiensten te dekken.Een aangewezen voordeel kan ook worden toegekend in de vorm van een gecrediteerd ticket.

Een aangewezen uitkering kan ook worden toegekend ter uitvoering van de bepalingen van een sociaal contract. Daarna kan het ongeacht het inkomen worden betaald gedurende een periode van maximaal 2 maanden vanaf de datum waarop de persoon die onder het sociaal contract valt, tijdens de uitvoering ervan, werknemer is geworden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in