Wegwijzer Wijk- en Buurtgericht Werken 2011 – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

wegwijzer_wbw-3683878

In 2011 werken uiteenlopende samenwerkingsverbanden op tien locaties aan de verbreding van wijk- en buurtgerichte zorgvernieuwingen. De experimenten moeten aantonen dat radicale vernieuwing van wonen, zorg en welzijn nodig én mogelijk is door in wijken en buurten de focus te verschuiven van verzorging naar ondersteuning. Anders gezegd: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. De tien experimenten komen voort uit het Transitieprogramma Langdurende Zorg uit 2006.

Verbreden en opschalen

Het ministerie van VWS co-financiert de tien experimenten vanuit de AWBZ innovatiemiddelen. De experimenten zetten hun al eerder ingezette veranderingstraject voort met ondersteuning van inhoudelijk- en transitie deskundigen. De brancheorganisaties brengen hun ervaring in en zorgen ervoor dat de lessen met de hele branche gedeeld worden.Ook leren de zorgverlenende partijen van elkaars ervaringen en versnellen ze samen elkaars transitie. Binnen het verbredingsprogramma worden de kernelementen van wijkgericht werken geïdentificeerd. Het programma kijkt onder welke condities dat breder kan worden toegepast (in andere contexten) en hoe men dat kan opschalen.

Duurzaam inzetbaar

Het Doel is bestaande visies en ervaringen bij elkaar te brengen en te vertalen naar toepasbare en duurzaam inzetbare concepten en modellen. Het moet anderen uitnodigen om na te denken over andere, beter passende vormen van zorg en ondersteuning. De focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dit wordt bereikt door expliciet te kijken naar iemands eigen kracht en mogelijkheden. Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de samenredzaamheid van mensen.

Bij de start van dit traject is een publicatie verschenen ‘Wegwijzer Buurt- en Wijkgericht Werken 2011’. U kunt dit bestellen door een e-mail te sturen naar Marlou Pijnappel-Clark van Viatore.