Praktijkexperimenten wijk- en buurtgericht werken – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

woonservicegebieden-2483419

In 2011 werken op tien locaties in Nederland uiteenlopende zorgaanbieders met verschillende partners aan de verbreding van wijk- en buurtgerichte zorgvernieuwingen. Met co-financiering van het ministerie van VWS kunnen de  experimenten hun veranderingstraject voortzetten met ondersteuning van inhoudelijke deskundigen, transitiedeskundigen en branche-deskundigen. Ook worden zij in staat gesteld om van elkaars ervaringen te leren en zo de transitie verder te versnellen.

Binnen het verbredingsprogramma worden de kernelementen van wijkgericht werken geïdentificeerd, wordt nagegaan onder welke condities dat breder kan worden toegepast (verbredingen door toepassen in andere contexten) en hoe dat verder kan worden opgeschaald (opschalen door gunstige systeem condities te scheppen).

Doelstellingen

  • Door gedeelde inzichten uit het Transitie Programma Langdurende Zorg (TPLZ) en andere innovatieve projecten doorexperimenteren, zodat wijk- en buurtgericht werken zich vanuit de praktijk verder ontwikkelt naar duurzame zorg in wijken en buurten. 
  • Bestaande visies bij elkaar brengen en doorvertalen naar toepasbare duurzame concepten en modellen van wijk- en buurtgericht werken die kunnen worden verspreid.
  • Het oprichten en onderhouden van een lerend netwerk zodat de innovatiekracht vergroot wordt.
  • Identificeren, zichtbaar maken en agenderen van de belangrijkste bevindingen van het programma ten aanzien van de belemmeringen en kansen die het systeem presenteert.
  • Ontwerpen en voorstellen van beleidscondities waardoor duurzaam wijk- en buurtgericht werken breder en op een grotere schaal tot stand kan komen.
Projectnaam Doelgroep Plaats Trefwoorden
Cliënt heeft de regie  Mensen met een verstandelijke beperking Middelburg zelfredzaamheid, inclusie, zelfsturende eenheden  
Comfortabel Wonen Menterwolde  Kwetsbare burgers Groningen woonservicewijk, multifunctioneel centrum, integraal werken
Dwarsweg  Dak- en thuisloze jongeren Arnhem presentiebenadering, zelfverantwoordelijkheid 
Steunpunt Obdam  Mensen met een verstandelijke beperking Alkmaar inclusie, vrijwilligerswerk
Actiezorg Juul  Kwetsbare burgers Enkhuizen integraal werken, kleine teams
Tramkwartier  Bewoners van de wijk Tramkwartier Leeuwarden wijk aanbesteding zorg-welzijn
BonVie  Kwetsbare burgers Culemborg integrale teams, omtinkers
Dement in huis  Mensen met dementie Enschede kleine integrale teams, mantelzorger
Samen leven in Kloosterveen  Bewoners van de wijk Kloosterveen Assen verbinding in de wijk, multifunctioneel dienstencentrum
Zorgzame buurt Dukenburg  Bewoners van de wijk Dukenburg Nijmegen verbinding in de wijk