S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Zorginfrastructuur

Kan ik gebruik maken van de beleidsregel Zorginfrastructuur?

De beleidsregel zorginfrastructuur (CA-300-578) is per 1 januari 2015 ingetrokken door het ministerie van VWS en voor 2015 – 2017 is een overgangsregeling in werking getreden. De definitieve ‘Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017’ is op 19 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidie is tijdelijk voor de komende drie jaar en wordt afgebouwd van €100 in 2015 naar €80 mln in 2017.

De beleidsregel Zorginfrastructuur, oorspronkelijk uit 2006, stimuleert extramuralisering. De regeling is bedoeld voor de investerings- en exploitatiekosten van de extramurale zorginfrastructuur; om het zogenaamde ‘halen’ en ‘brengen’ van extramurale zorg te ondersteunen door daartoe ruimten en technologische voorzieningen te financieren. Zoals voor ontmoetingsruimten, een wijksteunpunt en technologische voorzieningen. Vanwege de decentralisatie naar gemeenten en de hervorming van de langdurige zorg is de regeling Zorginfrastructuur per 1 januari 2015 vervallen. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid bij gemeenten respectievelijk zorgverzekeraars en moeten zorgaanbieders die nieuwe projecten starten, daar de financiering regelen.

Zorgaanbieders die voor 1 juli 2013 gestart zijn met zorginfrastructuurprojecten en daarvoor op basis van de Nza-beleidsregel zorginfrastructuur een vergoeding ontvingen, kunnen tot 2018 gebruik maken van de tijdelijke subsidieregeling. De regeling wordt daarna niet verlengd. Het ministerie van VWS beëindigt de Subsidieregeling Zorginfrastructuur aan het einde van 2017 en zet in op vervolgafspraken op lokaal niveau. Demissionair Staatssecretaris Van Rijn heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Rijk voegt in 2018 een bedrag van € 27,8 miljoen toe aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. Dit bedrag is afkomstig uit de middelen van de beleidsregel/afbouwregeling zorginfrastructuur 2015-2017. Het bedrag is structureel voor gemeenten gereserveerd op de begroting van VWS.

25-07-2017

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Wat betekent 'scheiden van wonen en zorg' voor uw woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

E F