S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Wat en waarom Scheiden Wonen en Zorg

Wat en waarom van Scheiden Wonen en Zorg

Mensen dienen in Nederland zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente of zorg via de zorgverzekering. Door beter in te spelen op hun persoonlijke situatie en te kijken naar wat ze zelf nog kunnen doen, kunnen mensen over hun eigen leven blijven beslissen. Zo kan ook de zorg in de toekomst betaalbaar blijven. De ontwikkeling om langer thuis te blijven wonen is al langer gaande. Maar sinds 2013 gaat de ontwikkeling in een versneld tempo. Dit heeft twee oorzaken:

Scheiden wonen en zorg
Van 2013 tot in 2016 is het scheiden van wonen en zorg ingevoerd. Dit betekent kortweg dat het wonen en de zorg apart gefinancierd wordt en niet langer beide vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLz – voorheen AWBZ) vergoed wordt. De cliënt betaalt zelf voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of WLz en eventueel via eigen middelen. Het scheiden van wonen en zorg heeft meerdere doelen, zoals het bevorderen van het langer zelfstandig wonen van mensen met een zorgbehoefte maar ook meer keuzevrijheid bieden aan mensen in een intramurale locatie. Ook het vergroten van de diversiteit aan woon(zorg)vormen is een streven.

Voor alle zorgsectoren zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 1 en 2 geëxtramuraliseerd. Voor de VG-sector is ook ZZP 3 deels extramuraal gemaakt en voor de V&V-sector ZZP 3 helemaal en ZZP 4 deels. De eerdere term ‘scheiden wonen en zorg’ is gaandeweg vervangen door de term ‘extramuralisering’. Het scheiden van wonen en zorg had alleen betrekking op het uit het intramurale pakket halen van de huisvestingscomponent (het wonen). Met de term extramuralisering wordt naast de huisvestingscomponent ook de verblijfscomponent uit het intramurale pakket gehaald (het wonen én de diensten). In de praktijk worden beide termen door elkaar gebruikt maar is extramuralisering de correcte term.

Hervorming langdurige zorg

In 2015 is de langdurige zorg is hervormd, met onder andere deze aanpassingen:

  • Nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De gemeente zorgt voor de ondersteuning van burgers. De nieuwe Wmo 2015 is gericht op deelneming in de samenleving. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw). Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is medische en de verpleegkundige zorg geregeld.
  • Nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die behoefte hebben aan permanent toezicht. Zij hebben 24 uur zorg per dag nodig in de directe nabijheid. De Wlz vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Het scheiden van wonen en zorg is dus een paar jaar een feit. Zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten hebben hier een strategie voor ontwikkeld. De belangrijkste vragen zijn beantwoord en de nieuwe financiering is bekend. Er worden nieuwe woonzorg- en dienstverleningsconcepten ontwikkeld die inspelen op de wensen van de (nieuwe) klant.

20-07-2017

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Wat betekent 'scheiden van wonen en zorg' voor uw woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

E F