Verhuurderheffing – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Deze heffing richt zich op verhuurders van huurwoningen in de gereguleerde sector; dat wil zeggen woningen met een huur onder de grens voor de huurtoeslag (voor 2015: 710,68 euro per maand). De verhuurderheffing wordt geheven bij verhuurders van meer dan 10 huurwoningen. Onzelfstandige woonruimten voor ouderen zijn van de heffing uitgesloten.

Hoe wordt de verhuurderheffing berekend?

Voor iedere woning, waarvan de huur lager ligt dan de toeslaggrens, wordt de verhuurderheffing afgedragen. De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ-waarde van de woningen. Een WOZ-waarde op complexniveau is niet bruikbaar. Ontbreekt een (goede) WOZ-beschikking dan vraagt u deze aan bij de gemeente.

Hoeveel bedraagt de verhuurdersheffing?

De verhuurderheffing is in 2015 0,449% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Dit tarief loopt daarna verder op van 0,491% in 2016 tot 0,536% in 2017.

Wanneer moet ik de verhuurderheffing uiterlijk hebben betaald?

Had u op 1 januari 2015 meer dan 10 woningen in bezit bestemd voor verhuur, dan krijgt u van de Belastingdienst een uitnodiging om aangifte te doen. Uw aangifte en eventuele betaling moeten uiterlijk 30 september 2015 binnen zijn. Aangifte verhuurderheffing doen »

Als ik tijdelijk een woning in mijn zorgcomplex verhuur, moet ik dan toch verhuurderheffing betalen?

De zelfstandige woonruimte die onderdeel is van een (intramuraal) zorgcomplex valt onder de verhuurderheffing als de bewoner zelf voorziet in de bekostiging van de wooncomponent. Ongeacht of de woning tijdelijk wordt verhuurd. Omdat sommige zorgorganisaties zich nog oriënteren op de toekomst van hun bezit, geldt er wel een (marginale) uitzondering voor situaties waarin woonruimten nog niet definitief zijn bestemd voor verhuur. Stond op peildatum 1 januari 2014 de woningeenheid leeg, woonde er voordien een intramurale cliënt (dus NHC) én woont er uiterlijk op 31 augustus 2014 opnieuw een intramurale cliënt: dan is er geen heffing.

Wie betaalt de verhuurderheffing: de corporatie of de zorgaanbieder?

De belasting wordt geheven bij de eigenaar van de (meer dan 10) huurwoningen. In het geval een zorgorganisatie huurt van een corporatie en onderverhuurt aan cliënten betekent dat dus dat de belastingheffing plaatsvindt bij de corporatie.

Hoe kom ik in aanmerking voor vermindering van de verhuurderheffing?

De Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 biedt de mogelijkheid om bepaalde investeringen in ‘maatschappelijk urgente opgaven’ af te trekken van de verhuurderheffing. De vermindering verhuurderheffing geldt ook voor het ombouwen van verzorgingshuizen (‘gebouwen die geen bestemming hebben als woonruimte’) naar sociale huurwoningen. De eigenaar kan heffingsvermindering van € 10.000,- per woningen krijgen als tenminste 2,5 keer dat bedrag is geïnvesteerd in diezelfde woning. De mogelijkheid voor een lagere heffing geldt tijdelijk voor de jaren 2014 tot en met 2017.