Ruimtelijke ordening – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Een zorgcomplex is in het bestemmingsplan meestal aangemerkt voor ‘maatschappelijke doeleinden’. Indien in de nieuwe situatie het feitelijk gebruik van het zorggebouw niet meer aansluit bij die bestemming dan ligt aanpassing van het bestemmingsplan voor de hand. Er is geen duidelijke grens die aangeeft wanneer het gebruik voor zorg overgaat naar de bestemming ‘wonen’. De handreiking ‘Wonen en zorg en de ruimtelijke ordening’ van het Kenniscentrum hanteert een glijdende schaal waarbij na verdergaande ingrepen er sprake zal zijn van zelfstandige bewoning en mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan. Er zijn overigens alternatieven beschikbaar die het mogelijk maken dat een gemeente dit veranderd gebruik toch toestaat.