S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Oproep: knelpunten BAG-registratie

Vorige maand heeft het ActiZ netwerk van vastgoedmanagers uitgebreid stilgestaan bij de problemen die ontstaan wanneer een zorggebouw opgesplitst moet worden in afzonderlijke wooneenheden met aparte adressen. Momenteel worden de knelpunten geïnventariseerd en enkele oplossingsrichtingen verkend voor de lobby.

Problematiek toegelicht

Het opsplitsen van zorggebouwen in afzonderlijke wooneenheden leidt ertoe dat individuele bewoners de rekening ontvangen voor alle lokale heffingen (rioolheffing, ingezetenenheffing, afvalstoffenheffing/verontreinigingsheffing, e.d.). Dit levert knelpunten op omdat voorheen de zorgorganisatie deze rekeningen vaak kreeg, bewoners er niet mee overweg kunnen en hun vertegenwoordigers hier ook niet altijd in voorzien. Bovendien leidt het tot (fors) hogere lasten en praktische knelpunten zoals afvalcontainers per bewoner van het verpleeghuis. Ook levert het knelpunten op in zorggebouwen waar een combinatie van intra- en extramurale bewoners woont.

Lobbyactiviteiten

Inmiddels is met enkele leden van het netwerk de problematiek en oplossingsrichtingen nader verkend. Belangrijk is een werkbare oplossing, bijvoorbeeld waarbij de zorgorganisatie per gebouw/pand een verzamelfactuur ontvangt i.p.v. de afzonderlijke bewoners. Daarbij wordt verkend hoe de hoogte van het bedrag weer teruggebracht kan worden naar het niveau van voor de opsplitsing – mede gelet op de bijzondere functie van (woon)zorggebouwen.

Voor de ondersteuning van de lobby is ActiZ nog steeds zeer geïnteresseerd in casuïstiek. Casuïstiek rond knelpunten kan gemeld worden bij Penny Senior: p.senior@kcwz.nl, 06-25034362 en/of Lenard Markus: l.markus@actiz.nl, 06-25036429.

12-04-2017