S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Handelingskader kwetsbare groepen op de woningmarkt

Corporaties zien de vraag naar (goedkope) woningen groeien. Statushouders, starters, mensen na een scheiding én mensen die een combinatie nodig hebben van wonen en zorg/begeleiding kloppen bij de corporaties aan. Hoe maak je daarin als corporatie keuzes? De rapportage Zorgen over Wonen van het corporatieplatform Corpovenista geeft een handreiking voor woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten.

Aanpak toewijzing woningen aan kwetsbare personen

Het rapport schetst een aanpak voor de toewijzing van woningen aan mensen die niet op eigen kracht aan een woning kunnen komen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen die met spoed een woning nodig hebben, bijvoorbeeld na een scheiding, starters, statushouders, zzp’ers met wisselend inkomen, en mensen met een verstoorde zelfregulering. Onder die heldere maar wat negatief geformuleerde term, vallen mensen die een combinatie van wonen en zorg/begeleiding nodig hebben zoals verwarde personen, mensen die uitstromen uit GGZ, beschermd wonen en de maatschappelijke opvang.

Standaard aanpak voldoet niet

Voor deze kwetsbare groep wordt de rol van de zorgorganisatie en het aansluiten bij de behoefte van de persoon zelf als sleutels voor een effectieve aanpak genoemd. De standaardaanpak volstaat niet omdat daar veelal geen rekening wordt gehouden met de specifieke behoefte van de persoon aan nabijheid van lotgenoten, gedeelde voorzieningen en een steunpunt in de buurt.

Stappenplan gebiedsgerichte aanpak

Om voor een persoon de goede aanpak te kunnen hanteren is er op lokaal niveau een gedeelde visie nodig op het sociale domein en het woonbeleid. Bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporatie moeten ook zorgorganisaties aansluiten als het gaat om de huisvesting van kwetsbare groepen. In het rapport staat hiervoor een helder stappenplan waarin een gebiedsgerichte aanpak wordt geschetst.

Ervaring opdoen in de praktijk

Corpovenista vat in deze rapportage een taai vraagstuk in een heldere aanpak. Veel corporaties hebben meegedacht en hun ervaringen ingebracht. Het zou mooi zijn om met deze aanpak ervaring op te doen in de (lokale) praktijk.

Lees het rapport 'Zorgen over wonen - Handelingskader ten behoeve van kwetsbare groepen op de woningmarkt', door Wouter Rohde van Wouter Rohde Advies en Freek de Meere van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Kennisplatform Corpovenista.

14-06-2017 15:08
E F