S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Stappenplan brengt uitstroom beschermd wonen in beeld

Er is veel spraakverwarring over wat de behoefte is aan zelfstandige woningen door doorstroming uit Beschermd Wonen. Partijen gebruiken verschillende definities en dus ook gegevens. De publicatie Zicht op uitstroom van het experiment Weer thuis in de wijk helpt bij het definiëren en in kaart brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen.

Doorstroming naar zelfstandige woning stokt

De doorstroming van mensen uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen naar een zelfstandige huurwoning stokt. Het gebrek aan voldoende, betaalbare, sociale huurwoningen blijkt niet de enige verklaring te zijn. Door hun problematiek ontbreekt het deze doorstromers vaak aan een stabiel inkomen, ontbreekt de vereiste begeleiding bij alle bureaucratische hobbels en missen zij de vereiste inschrijvingsduur voor een sociale huurwoning. Er is veel spraakverwarring over wat de behoefte is aan zelfstandige woningen door doorstroming uit Beschermd Wonen. Partijen gebruiken verschillende definities en dus ook gegevens.

Belang van uitstroomcijfers

Om te kunnen bepalen hoeveel woningen nodig zijn en hoe de randvoorwaarden in wijken en buurten ingevuld kunnen en moeten worden, is inzicht nodig in de uitstroom uit het Beschermd Wonen. De uitstroomcijfers kunnen worden gebruikt voor het maken van afspraken tussen corporaties en gemeenten over woonruimteverdeling en prestatieafspraken wonen en zorg. Daarnaast kunnen gemeenten de cijfers gebruiken om tot goede inkoopafspraken met zorgpartijen en schuldhulpverlening te komen.

Zicht op uitstroom

De publicatie ‘Zicht op uitstroom’ biedt een stappenplan en voorbeelden om de uitstroom in kaart te brengen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Belang van uitstroomcijfers
  • Beschikbaarheid van informatie
  • Definiëren van Beschermd Wonen en zelfstandig wonen
  • Proces: betrokken partijen, aanpak en te maken keuzes
  • Inventarisatie: in kaart brengen van de cijfers

Download publicatie 'Zicht op uitstroom' (pdf)

Weer thuis in de wijk

Het experiment 'Weer thuis in de wijk’ is onderdeel van het kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis dat wordt uitgevoerd door Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

06-07-2017 16:35

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum