Publicatie praktijkvoorbeelden: weer zelfstandig wonen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Beschermd wonen is sinds 1 januari 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering spelen naast de gemeente ook de woningcorporatie en de zorgaanbieder een rol. De publicatie ‘Woon-huurconstructies opvang breed’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) brengt een aantal praktijkvoorbeelden in beeld van uitstroom bevorderende (en innovatieve) woon-huurconstructies. Het gaat vooral om mensen die in een extramurale setting wonen, of gaan wonen, en geheel of gedeeltelijk zijn aangewezen op Wmo-voorzieningen. De focus ligt op de doelgroep uit de maatschappelijke opvang en GGZ.

vnggroot-4549768

Van beschermd wonen naar zelfstandig wonen

De publicatie van VNG laat zien welke oplossingen er zoal in de praktijk bestaan voor mensen die overgaan van beschermd wonen naar zelfstandig wonen. En wat daarbij de rol is van de gemeente, de woningbouwcorporatie en de zorgaanbieder. De gebruikte juridische documenten met de gemaakte afspraken zijn bij wijze van voorbeeld opgenomen. De publicatie bevat ook een voorbeeld van een oplossingsrichting die voorkomt dat mensen gebruik moeten maken van maatschappelijke opvang en een beschrijving van een ambitieus huisvestingsplan voor bijzondere doelgroepen.