S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Gebiedsgericht werken aan wonen en zorg met de Woonzorgwijzer

De Woonzorgwijzer brengt in beeld welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen en behoeften zij hebben. Het instrument biedt met informatieve kaarten gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties een cijfermatige onderlegger voor gebiedsgericht beleid. De provincie Zuid-Holland experimenteerde in drie gemeenten met de Woonzorgwijzer en presenteert dit najaar de uitkomsten.

Voorbeeld uit Woonzorgwijzer: Kans op mensen met somatische problematiek met mobiliteitsproblemen.

Begin bij de beperking, niet bij het aanbod van wonen en zorg

Er zijn in Nederland veel cijfers in omloop over de behoefte aan wonen met zorg. De veelheid van bronnen en methodes maakt het niet makkelijk om lokaal een goed overzicht te krijgen. Eén van de problemen is dat bestaande monitors en datasets zich baseren op het actuele gebruik, het bestaande aanbod van zorg of het hebben van een indicatie voor zorg. De behoeften van mensen met beperkingen worden dan direct vertaald naar een bepaald type aanbod. Dat kan leiden tot onderschatting omdat niet iedereen een indicatie vraagt of krijgt. Of juist tot overschatting omdat registratie per doelgroep of gebruik overlapt. Ook is er geen oog voor de verschillende manieren om in een woon- of zorgbehoefte te voorzien. Uitgangspunt in de Woonzorgwijzer zijn daarom de beperkingen van mensen.

Landelijke registraties vertaald naar wijk- en buurtniveau

De Woonzorgwijzer vertaalt landelijke ramingen naar de lokale situatie. De aanwezigheid van bepaalde doelgroepen hangt samen met bijvoorbeeld kenmerken als leeftijd, sociaal-economische status en met omgevingskenmerken zoals de woningvoorraad en centrumfunctie. Op basis van landelijke registraties is de aanwezigheid van de verschillende groepen te ramen. Vervolgens wordt de ondersteuningsbehoefte inzichtelijk gemaakt: zorg en ondersteuning en eisen voor de woningen en woonomgeving. De Woonzorgwijzer koppelt dit objectieve beeld aan lokale informatie over Wmo-gebruik, leefbaarheid of aanwezigheid van voorzieningen.

Meerwaarde voor lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg

Doel van de Woonzorgwijzer is het ondersteunen van lokaal beleid voor wonen, welzijn en zorg. De gegevens zijn zorgbreed en domeinoverstijgend en bedoeld om het gesprek tussen gemeenten en lokale partners zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties te vergemakkelijken. Twee pilotgemeenten Amsterdam en Tilburg waren betrokken bij de eerste fase in 2015, ondersteund door het ministerie van BZK en de VNG. RIGO Research en Advies ontwikkelde het instrument. 

Experiment Zuid-Holland

Vanaf najaar 2016 loopt er een experiment van de provincie Zuid-Holland in de regio Hoeksche Waard en de gemeenten Delft en Rotterdam. Platform31 begeleidt het experiment. De provincie wil bijdragen aan de ontwikkeling van instrumentarium waarmee lokale partijen beter inzicht krijgen in de vraag van zelfstandig wonende zorgdoelgroepen. Dit inzicht moet leiden tot beter beleid op het terrein van wonen zoals de bouw van nieuwe woningen en het levensloopbestendig maken van de bestaande voorraad. De provincie Zuid-Holland wil de Woonzorgwijzer voor alle gemeenten beschikbaar stellen.

Lancering Woonzorgwijzer 15 november

Op 15 november 2017 is de slotbijeenkomst van het experiment. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over de Woonzorgwijzer en de wijze waarop geïnteresseerde gemeenten, corporaties en regio’s gebruik kunnen maken van de resultaten. Naar aanleiding van dit experiment is bovendien een applicatie gemaakt voor de drie experimentgebieden. Die is vanaf dan voor heel Zuid-Holland beschikbaar. Zie www.woonzorgwijzer.info

09-08-2017 15:49