Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – WZV

0

De Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) regelde tot 31 december 2005 de bouw van zorgvoorzieningen voor verblijfspatiënten. Op 1 januari 2006 is de WZV vervangen door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

Semimurale bouw

Nu de WTZi van kracht is, vervalt het onderscheid tussen intra- en semimurale bouw.

Kleinschalige woonvoorzieningen

Een kleinschalige woonvoorziening in de gehandicaptenzorg is een woonvoorziening buiten een instellingsterrein. Er mogen maximaal 12 personen per postcode wonen en maximaal zes personen per huishouden. In de psychiatrische zorg betreft het de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW). Deze woonvoorzieningen vallen buiten de intramurale en semimurale bouwregelingen. Instellingen kunnen bouw voor kleinschalige woonvoorzieningen in overleg met hun zorgkantoor realiseren. Er is geen tussenkomst van VWS of College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen nodig.

Na de bouw moet wel de toelating van de instelling gewijzigd worden bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Meer informatie leest u in de CTG-beleidsregels voor kleinschalige woonvoorzieningen en RIBW’s.

(bron: VWS)

Extramurale zorginfrastructuur

Extramurale functies, ook als daarvoor moet worden gebouwd vielen niet onder de WZV en vallen nu ook niet onder de WTZi. Per 1 januari 2006 is er een nieuwe regeling. Lees meer.