Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het ministerie van VWS wil het bouwregime voor zorgorganisaties per 1 januari 2009 laten vervallen. Voor de periode tussen de afschaffing van het bouwregime en de in 2011 geplande invoering van een nieuw bekostigingssysteem voor zorgvastgoed zijn aangepaste procedures ontwikkeld.

De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is op 1 januari 2006 in werking getreden. In de wet zijn destijds verschillende onderdelen van bestaande wetgeving samengebracht.
Om zorg te mogen leveren die ten laste komt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de AWBZ, moeten zorginstellingen een toelating hebben. Bij (ver)bouw, moet hier bovendien in sommige gevallen een vergunning voor worden aangevraagd. De WTZi regelt dit.

Het dossier WTZi op de site van VWS beschrijft de inhoud van de regels en de gevolgen ervan voor zorginstellingen.

Scheiden van wonen en zorg

Naast de WTZi blijft het mogelijk te bouwen met scheiden van wonen en zorg. De verschillen tussen bouwen onder de WTZi en bouwen met scheiden van wonen en zorg worden beschreven in het artikel ‘Veranderingen in bouwregelgeving zorg en de invloed op projecten kleinschalig wonen’ (pdf, 43 kb) artikel juni 2005 (update oktober 2005)

Toekomstvisie VWS

De lange termijn visie van VWS op de kapitaallasten schetste VWS in maart 2005 in een brief aan de Tweede Kamer over ‘Transparante en integrale tarieven’ ( de kapitaallastenbrief). In deze brief zet VWS op hoofdlijnen uiteen hoe de overheid het systeem van bekostiging van kapitaallasten (bouw, afschrijvingen, rente) wil wijzigen. De bedoeling is om van een systeem van vergoeding op basis van bouwplannen over te stappen naar een systeem van integrale vergoeding.
In het dossier Vastgoed en ondernemerschap bundelt VWS de relevante informatie.
Lees ook: ‘Het bouwregime onder de WTZi en het perspectief van de kapitaallastenbrief’ (pdf, 38 kb) artikel oktober 2005.

Normeren van bouwbudgetten

Bij de invoering van de WTZi wordt de normering van bouwbudgetten zichtbaar. De bouw van kleinschalige woonvormen wordt geheel genormeerd. Er is echter nog geen sprake van een integraal tarief.

WTZi en afgeleide regelgeving

De WTZi is een kaderwet. Dat wil zeggen dat veel concrete zaken niet in de wet, maar in onderliggende regelgeving wordt opgenomen. De concrete maatregelen zijn niet te vinden in de wettekst zelf, maar vooral in het uitvoeringsbesluit: de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en beleidsvisie en beleidsregels.

Concrete maatregelen bij invoering WTZi

In de WTZi valt een deel van de bouw onder het bouwregime (en daarmee onder de bouwprocedure via het College Bouw Zorginstellingen) en een ander deel valt buiten het bouwregime. Het ministerie van VWS wil het bouwregime voor zorgorganisaties per 1 januari 2009 laten vervallen. Tot eind 2008 is de situatie als volgt:

Onder het bouwregime blijven:

  • Vervangende nieuwbouw
  • Uitbreiding van capaciteit in bedden of plaatsen, in zoverre die gepaard gaat met bouw
  • Uitbreiding van het aantal vierkante meters al dan niet gepaard gaande met renovatie, in zoverre deze niet bekostigd kan worden uit de trekkingsrechten
  • Inkrimping van de capaciteit van verzorgingshuizen, gepaard gaande met renovatie.

Buiten het bouwregime vallen:

  • renovatie
  • uitbreiding van capaciteit zonder bouw
  • uitbreiding van het aantal vierkante meters (al dan niet gepaard gaande met renovatie) en in zoverre deze bekostigd kan worden uit de trekkingsrechten.
  • Regeling kleinschalig wonen. Voor kleinschalige woonvormen is er een AWBZ-brede regeling. Onder de regeling vallen woonvoorzieningen tot en met 25 plaatsen licht (waarvan maximaal 12 plaatsen zwaar) per postcodegebied (waarbij zowel naar de cijfers als naar de letters van de postcode wordt gekeken) met een maximale groepsgrootte van 6. Lees meer.

Lees meer: