Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Volledig Pakket Thuis

0

  • Home » 
  • Regelgeving en financiering – regelgev.. » 
  • Volledig Pakket Thuis

Mensen met een indicatie voor zorg met verblijf kunnen voor rekening van de AWBZ alle zorg, die ze anders in een instelling zouden krijgen, ook thuis krijgen. De woonlasten worden buiten de AWBZ geregeld. Daarmee is er sprake van het scheiden van wonen en zorg. De regeling die dit mogelijk maakt heet ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). In de aanloop naar de regeling werd ook gesproken van Full Package of Volledige Zorg Thuis.

Beleidsregel Volledig Pakket Thuis

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beleidsregel Volledig Pakket Thuis 2008 vastgesteld. De regeling is gelijk aan de beleidsregel in 2007; wel zijn verschillende maximumterieven geïndexeerd.

Voorwaarden Volledig Pakket Thuis

Voorwaarden voor het leveren van zorg via het Volledig Pakket Thuis zijn:

  • De zorgaanbieder heeft een toelating voor verblijf.
  • De zorg wordt geleverd binnen de toegelaten intramurale capaciteit van de betreffende instelling.
  • De cliënt is geïndiceerd voor een zorgzwaartepakket (ZZP) met verblijf.

Cliënten hebben voor de VPT een ZZP-indicatie nodig. Voor het overige is de overgangsmaatregel gebaseerd op de huidige geldende wet- en regelgeving voor intramurale zorg.

Wonen en het Volledig Pakket Thuis

De wooncomponent en overige vergoedingen die samenhangen met huisvesting vallen buiten het VPT. De cliënt woont zelfstandig en betaalt zelf de woonlasten. Voor eventuele woningaanpassingen zou een beroep gedaan kunnen worden op de Wmo.

Andere verstrekkingen uit de AWBZ die niet onder het VPT vallen zijn: huisartsenzorg, medicijnen, geneesmiddelen, tandheelkundige zorg en een rolstoel.

Zorgorganisaties

Hoewel een cliënt de keuze heeft om zorg thuis te ontvangen, kunnen zorgorganisaties niet gedwongen worden dit te leveren. Ze kunnen vanwege zorginhoudelijke of financiële redenen besluiten om het Volledig Pakket Thuis niet aan te bieden.

Afspraken met zorgkantoor

Voor het leveren van het Volledig Pakket tHuis maakt de zorgorganisatie afspraken met het zorgkantoor. De indicering van het CIZ voor de AWBZ-verblijfszorg in termen van zorgzwaartepakketten heeft gevolgen voor zorgkantoren en zorgorganisaties. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beschrijft deze gevolgen in de Handreiking ‘Indicaties verblijfszorg’ onder andere voor het Volledig Pakket Thuis en de inning van de eigen bijdrage.

Zorgzwaartepakketten uitgesteld

De invoering van het VPT loopt vooruit op de invoering van de gehele zorgzwaartebekostiging. In het nieuwe systeem van zorgzwaartepakketten (ZZP) ontvangen zorgorganisaties een geldbedrag dat wordt afgestemd op de zorgbehoefte van een cliënt. Nu is dat nog een gemiddeld bedrag per bed.

De invoering van de zorgzwaartebekostiging is uitgesteld tot 2008. Eind maart 2007 heeft staatssecretaris Bussemaker het uitstel van de zorgzwaartebekostiging toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer. Het Centrum Indicatiestellingen Zorg (CIZ) indiceert sinds juli 2007 indicaties voor verblijfszorg in termen van ZZP’s. Daardoor werd het mogelijk deze wijze van indicering te koppelen aan de tijdelijke beleidsregel Volledig Pakket Thuis.

Mening ActiZ

ActiZ is kritisch over de beleidsregel omdat deze praktische problemen oproept. ActiZ-leden vinden meer informatie op ActiZ-ledennet.

Meer informatie