Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Spoorboekje voor de overgangsregeling kapitaalslasten extramurale zorgverlening

0

Artikel van Daniƫlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg
September 2003 (update augustus 2005)

De Beleidsregel ‘Overgangsregeling kapitaalslasten extramurale zorgverlening’ biedt een oplossing voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de modernisering AWBZ per 1 april 2003. Zorginstellingen (nu ook thuiszorg) kunnen weer financiĆ«le dekking krijgen voor te bouwen of te huren zorgruimten. In dit artikel vindt u meer informatie over de maatstaven waar u bij uw aanvraag vanuit moet gaan.

Nieuwe beleidsregel nodig na modernisering AWBZ

De Beleidsregel overgangsregeling kapitaalslasten extramurale zorgverlening is opgezet om een oplossing te bieden voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de modernisering AWBZ per 1 april 2003.

Met ingang van 1 april 2003 zijn de aanspraken voor de AWBZ omschreven in zeven functies. Voor de huisvesting of zorginfrastructuur van de zorgverlening, exclusief de functie verblijf, hebben instellingen geen vergunning ingevolge de WZV of toestemming ingevolge de TVWMD meer nodig. Tot 1 april 2003 was deze vergunning of toestemming noodzakelijk om kapitaalslasten in de budgetten van de instellingen op te nemen. Thuiszorginstellingen kunnen nu dus ook gebruik maken van deze overgangsregeling.

Vanaf 1 april 2003 zullen de kapitaalslasten gedekt moeten worden uit de beleidsregelwaarden ex WTG voor de geleverde extramurale producten (oftewel het tarief). Deze zullen dan wel aangepast moeten worden met een juiste kapitaalslastencomponent. Het ontwikkelen van een systematiek hiervoor zal nog enige tijd vergen. Vandaar dat er eerst een overgangsregel geldt.

In deze overgangsregel worden de kapitaalslasten vergoed op basis van het advies van het Bouwcollege.

De overgangsregel voor de zorginfrastructuur bij scheiden van wonen en zorg wordt gehandhaafd in 2005. Voor de rest van de in de CTG-circulaire genoemde kostensoorten voor kapitaalslasten (dagverzorging e.d) heeft het CTG eind 2004 vergoedingsnormen geformuleerd. Daardoor is de overgangsregeling hiervoor met ingang van 2005 vervallen.

Projecten die nu een aanvraag indienen op basis van de overgangsregeling zullen op termijn geconfronteerd worden met een wijziging van de beleidsregel. Een sobere opzet van de zorginfrastructuur, mogelijke terugbouw van ruimten tot woningen, het verdelen van kosten over meerdere kostendragers en het aanboren van alternatieve financieringsbronnen (fondsen, provincies) zijn manieren om deze onzekerheid enigszins af te dekken.

Overgangsregel: College Bouw adviseert College Tarieven Gezondheidszorg

Met het Ministerie van VWS en het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) is afgesproken dat het Bouwcollege het CTG adviseert over de aanvragen van instellingen voor (extra) huisvesting van niet langer onder de WZV vallende (onderdelen van) zorgvoorzieningen. Op basis van het advies van het Bouwcollege kan het CTG het huidige systeem van nacalculatie voorlopig continueren totdat er een definitieve oplossing is. In de Beleidsregel overgangsregeling kapitaalslasten extramurale zorgverlening is dit vastgelegd, zodat de procedure wettelijk is verankerd (zie beleidsregel: www.ctgzorg.nl beleidsregelnummer II-617/III-790). In de beleidsregel is gekozen voor algemene formuleringen. De beleidsregel heeft betrekking op huisvesting voor extramurale zorgverlening die in gebruik wordt genomen na 1 april 2003, voor zover voor die datum een vergunning ingevolge de WZV of een toestemming ingevolge de TVWMD nodig was. Om de positie van het zorgkantoor vast te leggen, is opgenomen dat het ontbreken van een positieve opvatting van het zorgkantoor leidt tot een negatief advies en een afwijzing door het CTG.

Uitgaan van bestaande kaders

Voor de aanvragen komt geen nieuw beoordelingskader. Voor de aanvragen die betrekking hebben op voorzieningen die voorheen onder de WZV werden afgehandeld zullen ten aanzien van de toegestane oppervlakten de tot 1 april geldende toetsingskaders (maatstaven en referentiekaders) worden gehanteerd.

Welke toetsingskaders gelden voor welke voorziening?

Het onderstaande schema verschaft enige duidelijkheid. Er zijn links opgenomen naar de vindplaatsen.

Daarnaast wordt aangeraden om de Bouwkostennota 2005 naast deze maatstaven te leggen. De genoemde aantallen in de tabellen van de maatstaven en referentiekaders zijn meestal bruto en /of netto (nuttig) toegestane meters. De bruto vloeroppervlakte wordt aangehouden voor het toegestane investeringskader. De recente investeringskosten per m2 per sector staan in de Bouwkostennota.