Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Regelgeving en financiering – fondsen

0

 • Home » 
 • Regelgeving en financiering – financie.. » 
 • Fondsen

Een aanzienlijk aantal fondsen draagt bij aan projecten die het welzijn van ouderen bevorderen. Ook projecten op het gebied van wonen met zorg en welzijn kunnen daaronder vallen.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal fondsen (laatst bijgewerkt februari 2007). De opsomming is echter niet volledig. Ga altijd ook zelf op zoek. Sommige fondsen werken regionaal of heel specifiek voor een bepaalde doelgroep of werkterrein.

Op de websites van de fondsen staat informatie over de eisen waaraan uw project moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Heeft u zelf goede ervaringen met een fonds op het terrein van wonen met zorg en welzijn en staat dit fonds nog niet vermeld, geef dit dan door via het contactformulier op onze site.

Overzicht relevante fondsen:

 • Centraal Fonds RVVZ
  De Stichting Centraal Fonds RVVZ (Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekeringen) wil een bijdrage leveren aan de zorgvernieuwing in Nederland. Daartoe financiert en stimuleert het vernieuwende projecten en initiatieven in de gezondheidszorg.
 • Nationaal Fonds Ouderenhulp
  Het Nationaal Fonds Ouderenhulp helpt kwetsbare ouderen in Nederland. Hierbij richt het fonds zich op vier speerpunten: het bestrijden van eenzaamheid, het tegen gaan van verborgen armoede, het vergroten van de veiligheid en de verbetering van de ouderenzorg.
 • Oranje Fonds
  Het Oranje Fonds richt zich op projecten die een bijdrage aan de sociale samenhang in de maatschappij en op de sociale participatie van kwetsbare groepen in de samenleving. Projecten gericht op mensen erbij laten horen. Voorbeelden van projecten die gesteund worden zijn o.a. wijkcentra en buurthuizen, maatschappelijk advies en informatiewerk, begeleid wonen.
 • RCOAK
  De Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor verleent steun aan initiatieven die bijdragen aan het welbevindenvan kwetsbare groepen in de samenleving. Projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen hebben prioriteit. De Het RCOAK biedt in het subsidieprogramma van 2006/2007 financiële ondersteuning aan projecten binnen het concept kleinschalige zorg voor ouderen met dementie. Lees meer.
 • SKaN-fonds, voorheen Stichting Katholieke Noden
  Het SKaN-fonds heeft als doel de maatschappelijke participatie van bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te bevorderen en de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen te verbeteren. Het Skanfonds steunt projecten op het gebied van zorg en welzijn, zingeving en/of spiritualiteit.
 • Stichting Fonds 1818
  De Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen steunt projecten die mensen in staat stellen zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Fonds 1818 werkt op een breed terrein: cultuur, educatie, gezondheid, kunsten, milieu, natuur, recreatie, sport en welzijn. In beginsel steunt Fonds 1818 aanvragen uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leiden, Noordwijk, Zoetermeer en hun randgemeenten. Het Fonds steunt ook ontwikkelingen in zijn werkgebied die voor andere delen van Nederland tot voorbeeld kunnen zijn. Landelijke projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio van het Fonds passen eveneens binnen de doelstelling. Voorbeelden zijn steun aan woongroepen van ouderen en een project maaltijdvoorziening voor ouderen.
 • Stichting Sluyterman van Loo De Stichting Sluyterman van Loo – Stimuleringsfonds ouderenprojecten biedt financiële ondersteuning aan projecten die het welzijn en welbevinden verbeteren van ouderen die in Nederland wonen. Twee andere aandachtsgebieden zijn: huisvestingsprojecten voor kwetsbare groepen ouderen in de regio Kennemerland en de financiering van de Sluyterman van Loo Leerstoel in de Toegepaste Sociale Gerontologie aan VU Amsterdam.

  Voorbeelden van projecten zijn hospices voor ouderen, gemeenschappelijke ruimtes in woongroepen van ouderen en projecten gericht op het verminderen van eenzaamheid. Voor 2004 en 2006 loopt het themaprogramma Ouderen en Levenskunst.

 • VSB fondsHet VSBfonds steunt op het gebied van zorg en welzijn projecten die de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale activering en de kwaliteit van deelnemers aan de Nederlandse samenleving bevorderen. Bijzondere aandacht is er voor ouderen, GGZ-cliënten, m antelzorgers, gehandicapten, allochtonen en dak- en thuislozen. Andere terreinen waarop het VSB-fonds actief is, zijn; natuur& milieu, kunst& cultuur en sport& recreatie.

  Op de website vindt u onder de kop Wegwijs in fondsenland ook informatie over andere fondsen en informatiebronnen.

 • ZonMW
  ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.

Zelf zoeken

In Nederland zijn er ongeveer 13.000 fondsen met eigen geld. De grotere vermogensfondsen vindt u in het Fondsenboek van de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland. In dit Fondsenboek dat bij de grotere boekhandel verkrijgbaar is, staan ruim 600 fondsen gerubriceerd. Deze informatie wordt ook op cd-rom geleverd.
Het Fondsenboek wordt ieder jaar geactualiseerd en uitgegeven door FIN, Walburg Pers. Het ISBN nummer is 90.5730.240.3. Meer informatie vindt u op fondsenboek.nl. Ook vindt u er tips over het benaderen van fondsen.

Leden van ActiZ kunnen de ActiZ publicatie Subsidiewijzer; subsidies verpleeg- en verzorgingshuizen gratis downloaden via de ActiZ-website.