Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Wonen en zorg in Rijksbegroting 2008

0

20-09-2007

De begrotingen van VROM/WWI en VWS laten voor wonen en zorg niet veel nieuw beleid zien. Veel is de afgelopen jaren in gang gezet. De ministeries kondigen voor 2008 een nieuw Actieplan Wonen, welzijn en zorg aan, als opvolger van het Actieplan Investeren voor de Toekomst uit 2003. Voor ActiZ, VGN en cliëntenorganisaties zijn de aangekondigde bezuinigingen op de AWBZ de belangrijkste punten in de begroting.

Actieplan Wonen, welzijn en zorg

De ministeries VROM/WWI en VWS kondigen voor 2008 een nieuw Actieplan Wonen, welzijn en zorg aan. Met dit plan willen de ministeries variatie in woonvormen stimuleren voor mensen met een zorgvraag, stimuleren dat er voldoende geschikte woningen worden gebouwd en tenslotte zorg en ondersteuning op maat organiseren.

Wijkservicecentra moeten op lokaal niveau informatie-uitwisseling, ontmoeting en serviceverlening organiseren, zo is ook het streven van beide ministeries. Hierdoor kan de samenwerking tussen de beroepsbeoefenaren binnen de eerste lijn (gemeente, GGD en eerstelijnsgezondheidszorg) worden bevorderd.

Tevens levert het actieplan een bijdrage aan de generatiebestendigheid van wijken. Dat betekent dat de wijken voor verschillende groepen/generaties een aantrekkelijk woonmilieu bieden. Hier wordt 620.000 euro voor uitgetrokken. Het nieuwe actieplan volgt het eerdere actieplan Investeren voor de toekomst uit 2003 op.

Stimulering Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Het ministerie van VWS vindt dat er nog onvoldoende sprake is van behoorlijke keuzemogelijkheden voor mensen met dementie en hun familieleden. Het grootschalige intramurale aanbod is nog te vaak de enige optie. Er komt daarom een – tijdelijke – stimuleringsregeling om het aantal plaatsen voor kleinschalig wonen te laten toenemen, te beginnen met 1500 plaatsen in 2008. Goede voorbeelden zullen bredere aandacht krijgen.

Samen met het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie zal met de corporaties gesproken worden over hun inspanningen. De toepassing van het bouwregime zal worden beperkt zodat het eenvoudiger wordt om kleinschalige initiatieven te ontplooien.

De middelen, 15 miljoen euro in 2008, worden ingezet ter ondersteuning van vernieuwende projecten in het kader van domotica en kleinschalig wonen. Het budget groeit de komende jaren tot 30 miljoen in 2010 en 2011.

Versterken van de vraag

Het ministerie van VWS stelt structureel 10 miljoen euro extra beschikbaar voor belangenorganisaties van patiënten, gehandicapten en ouderen. VWS wil dat patiëntenorganisaties en cliënten een sterke ‘derde partij’ worden naast zorgaanbieders en verzekeraars. Zij kunnen dan invloed uitoefenen op de inkoop van zorg of op kwaliteitstoetsing. Met het geld kunnen zij hun leden ondersteunen, de kennis en daarmee het zelfvertrouwen en het vermogen tot zelfzorg van patiënten versterken.

Ondersteuning Wmo-beleid gemeenten

Het ministerie van VWS trekt € 1,5 miljoen uit voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van het Wmo-beleid. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en deskundigen op het gebied van de Wmo worden met elkaar in contact gebracht voor informatieuitwisseling over goede praktijkvoorbeelden. Het geld is bedoeld voor praktische ondersteuning, het verspreiden van informatie via onder meer de website www.invoeringwmo.nl en voor het organiseren van bijeenkomsten.

Meer informatie