Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Tijdelijke regeling Volledig Pakket Thuis

0

02-08-2007

Tot en met 31 december 2007 geldt een tijdelijke beleidsregel Volledig Pakket Thuis (VPT) die het zorgaanbieders met een toelating voor verblijf mogelijk maakt thuis zorg te leveren aan cliënten met een indicatie voor zorg met verblijf. Daarmee is er een mogelijkheid bijgekomen voor het bieden van zorg met scheiden van wonen en zorg.

De invoering van het VPT loopt vooruit op de invoering van de gehele zorgzwaartebekostiging in 2008. Voor 2007 is deze overgangsmaatregel ontwikkeld op basis van de huidige wet- en regelgeving voor intramurale zorg. Een zorgaanbieder is niet verplicht het Volledig Pakket Thuis te bieden.

Voorwaarden VPT

Voorwaarden voor het leveren van zorg via het Volledig Pakket Thuis zijn:

  • De zorgaanbieder heeft een toelating voor verblijf.
  • De zorg wordt geleverd binnen de toegelaten intramurale capaciteit van de betreffende instelling.
  • De cliënt is geïndiceerd voor een zorgzwaartepakket (ZZP) met verblijf. Sinds 1 juli 2007 stelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indicaties voor verblijfszorg in termen van ZZP’s.

Wonen en het Volledig Pakket Thuis

De wooncomponent en overige vergoedingen die samenhangen met huisvesting vallen buiten het VPT. De cliënt woont zelfstandig en betaalt zelf de woonlasten. Voor eventuele woningaanpassingen zou een beroep gedaan kunnen worden op de Wmo.

Andere verstrekkingen uit de AWBZ die niet onder het VPT vallen zijn: huisartsenzorg, medicijnen, geneesmiddelen, tandheelkundige zorg en een rolstoel.

Lees meer: