Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Wonen-Zorg in Rijksbegroting 2006

0

20-09-2005

De begrotingen van VWS en VROM voor 2006 laten op het vlak van wonen en zorg weinig nieuw beleid zien. De ministeries zijn in afwachting van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

Reacties brancheorganisaties

Aedes

  • Aedes pleit voor een actieve rol van VROM bij complexe opgaven voor wonen, welzijn en zorg. Lees meer.
  • Aedes wijst erop dat VROM wel meer geschikte woningen voor ouderen wil, maar in de begroting 2006 geen budget voor stimulering van partijen opneemt. Overigens presteren woningcorporaties boven verwachting op dit punt. Lees meer .
  • Aedes pleit ervoor dat er voor woningcorporaties gekozen wordt als het om bouwen in de zorgsector gaat. Lees meer .

Arcares

  • Arcares beschouwt de 80 miljoen voor verpleeghuizen met cliënten die zware zorg nodig hebben als een voorzichtige eerste kwaliteitsimpuls voor de branche.
  • Belangrijk voor de branche is ook de toezegging dat er een structurele financieringswijze komt voor de zorginfrastructuur. Lees meer.

Z-org

  • Z-org pleit voor het bewaken van de balans in de AWBZ-zorg. Niet alleen aandacht voor doelmatigheid, maar ook voor kwaliteit en continuïteit.
  • Z-org wijst erop dat bij de beoogde overheveling van de huishoudelijke verzorging naar de Wmo een goed meerjarig overgangstraject noodzakelijk is, zeker ook om de voortzetting van de zorg te garanderen. Lees meer (pdf, 26 kb).

Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep)

  • De MOgroep vindt dat het kabinet nog te weinig oog heeft voor de meest kwetsbare groepen uit de samenleving. Lees meer.
  • De MOgroep pleit voor experimenteerruimte in de Wmo waarmee het Rijk lokale initiatieven aanjaagt voor de vormgeving van nieuwe verbindingen tussen burgers in de buurt, wijk, dorp of stad. Lees meer.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

  • De VGN vindt dat voor de gehandicaptenzorg de grenzen van de doelmatigheid bereikt zijn. Het is nu tijd om meer in kwaliteit te investeren. Voorbeelden hiervan zijn: kleinere groepen, één-op-éénbegeleiding en een groter aanbod van dagactiviteiten. Lees meer (pdf, 21 kb).