Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Rondetafelgesprek Wmo

0

21-06-2005

Maandag 20 juni hield de Vaste kamercommissie VWS van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Wmo met tal van belangenorganisaties als patiëntenorganisaties en brancheorganisaties, waaronder Arcares en Aedes. Tijdens het gesprek klonken veel kritische geluiden. Patiëntenorganisaties en zorgaanbieders pleitten voor uitstel van de wet of voor een beperkte Wmo.

Aedes gaf in het gesprek aan dat corporaties wel willen investeren in herstructurering van oude wijken en in het geschikt maken van woningen, maar ze willen dan ook dat er geïnvesteerd wordt in veiligheid en voorkomen van vereenzaming. Daarnaast is meer ruimte voor maatschappelijk ondernemen een belangrijke voorwaarde.

Arcares heeft in het rondetafelgesprek onderstaande punten ingebracht.

  • Stel de grens tussen de Wmo en de AWBZ bij de lichaamsgebonden zorg. Wanneer mensen lijfsgebonden zorg nodig hebben, moeten zij kunnen rekenen op een integraal pakket, waarin ook huishoudelijke verzorging is opgenomen. Voor de extramurale zorg zouden extramurale zorgarrangementen (EZA’s) ontwikkeld moeten worden.
  • Het wetsvoorstel Wmo heeft als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van burgers te bevorderen. Niet de maximale beleidsvrijheid van gemeenten maar de keuzevrijheid van cliënten moet dus voorop staan. Aan cliënten die dat wensen moeten vouchers of een pgb ter beschikking worden gesteld.
  • De Wmo halverwege het jaar invoeren is om bedrijfsmatige en organisatorische redenen ongewenst. Doe dat op zijn vroegst op 1 januari 2007.

De volgende stap in de behandeling van het wetsvoorstel Wmo is een schriftelijke vragenronde, waarvoor de vragen uiterlijk 7 september 2005 ingebracht moeten worden.

Lees meer:
nieuwsbericht op Aedesnet
nieuwsbericht Zorgvisie