Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Rekenkamer: Rijksbeleid vergrijzing consistent

0

05-09-2005

Volgens de Rekenkamer gebruiken de ministeries van VROM, VWS en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de demografische gegevens van het CBS op consistente wijze in hun vergrijzingsbeleid.

De Rekenkamer onderzocht hoe de drie ministeries bij het ontwikkelen van vergrijzingsbeleid gebruik maken van demografisch onderzoek. Volgens de studie “Demografische onderbouwing van vergrijzingsbeleid” bouwen de ministeries in hun ramingen voort op de bevolkings- en huishoudensprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat doen ze controleerbaar en consistent. Wel is het ene ministerie verder dan het andere. Het Ministerie van VROM heeft een lange traditie in het ramen van de woningbehoefte van ouderen. Volgens de laatste prognose moeten er tot 2015 nog 395.000 voor ouderen en gehandicapten geschikte woningen bijkomen.

Onvoldoende gegevens

De Rekenkamer stelt verder vast dat het Ministerie van VWS nog niet over voldoende gegevens beschikt over de feitelijke behoefte van ouderen aan zorg. Het ministerie is nog maar net begonnen met het ramen van de vraag. De Rekenkamer veronderstelt dat de groei in de behoefte aan zorg niet alleen wordt bepaald door toename van het aantal ouderen, maar ook door nieuwe technologische mogelijkheden. Het Ministerie van SZW, verantwoordelijk voor pensioenbeleid, zou voor het ramen van de AOW-uitgaven helemaal nog niet te maken hebben met de ontwikkeling in de behoefte van ouderen.

Lees meer over het onderzoek.

Kanttekeningen

Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg tekent bij het Rekenkameronderzoek het volgende aan. De bouwopgave van 395.000 geschikte woningen is gebaseerd op het Woningbehoefteonderzoek (WBO) uit 2002 en de bevolkingsprognoses uit 2003. Inmiddels heeft het CBS een nieuwe bevolkingsprognose gemaakt. Die duidt erop dat de bouwopgave wonen en zorg voor 2015 enigszins naar beneden moet worden bijgesteld. Dat komt door de sterk toegenomen emigratie en de afgenomen immigratie van 45-plussers.

Raming welzijnsvraag

Het meest onontgonnen gebied voor de ramingen van VWS is de toekomstige behoefte aan welzijnsvoorzieningen. Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft daarom samen met Aedes, Arcares, Z-org en de MOgroep een onderzoeksopzet uitgewerkt om de toekomstige behoefte aan welzijn te kunnen berekenen. Het onderzoeksvoorstel wordt binnenkort met het Ministerie van VWS besproken.