Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060705.html

Nieuwe naam voor Kenniscentrum Wonen-Zorg »
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is de nieuwe naam van het Kenniscentrum. Op 1 juli is Arcares, één van de twee oprichters van het Kenniscentrum, gefuseerd met Z-org. De naam van de nieuwe brancheorganisatie luidt ActiZ, organisatie voor zorgondernemers. ActiZ en Aedes continueren het Kenniscentrum als gezamenlijke activiteit.

Bijeenkomsten

Themamiddagen op locatie over zorghotels »
In april 2006 verscheen het onderzoek ‘Zorghotels: zonder zorgen verzorgd!’ met beschrijvingen van 3 zorghotels. Naar aanleiding van dit onderzoek organiseert Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 5 en 21 september 2006 twee verschillende themamiddagen op locatie in twee van de beschreven zorghotels: Zotel Hengelo en zorghotel de Palatijn Alkmaar. Het programma voor beide middagen staat nu op de website.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Oudere Nederlanders blijven langer gezond »
Nederlanders worden niet alleen steeds ouder, maar blijven ook langer gezond. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zorg voor Gezondheid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Sterke groei allochtonen in grote steden »
Over 20 jaar is een op de vijf Nederlanders ouder dan 65 jaar. Hiertoe behoort ook een steeds groter wordende groep allochtonen. Het onderzoek ‘Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025’ van het CBS en RPB gaat dieper in op de regionale ontwikkelingen.

Vivare onderzoekt woonwensen senioren »
Woningcorporatie Vivare onderzoekt regelmatig de woonwensen van senioren. Met de uitkomsten wil Vivare een zo passend mogelijk aanbod aan woningen realiseren. Recentelijk heeft deze woningcorporatie gekeken hoe de woonwensen van senioren, die ervoor kiezen om nog een laatste stap in de wooncarrière te doen, eruit zien.

Buurtsupers Speciaal: succesvol fenomeen »
Buurtsupers Speciaal zijn een jong en succesvol fenomeen. Het zijn buurtsupers die worden gerund door een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. In de winkels werken mensen met en zonder beperking.

Kleinschalig wonen

ADL-clusterregeling door tot 2008 »
De drie subsidieregelingen voor het ADL-clusterwonen worden pas per 1 januari 2008 beëindigd. Dat schrijft staatssecretaris Ross op 30 juni jl. in een brief aan de Tweede Kamer. VWS is voornemens de regeling voor ADL-assistentie in 2008 op te nemen in de AWBZ-financiering. Voor de andere regelingen wordt aansluiting gezocht bij de Wmo en de regeling zorginfrastructuur.

Subsidie kleinschalig wonen dementerenden »
De Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) biedt in het subsidieprogramma van 2006/2007 financiële ondersteuning aan projecten binnen het concept kleinschalige zorg voor ouderen met dementie. De Stichting RCOAK meldt dat het nog steeds mogelijk is een aanvraag in te dienen.

Lokaal loket

Wmo-loket mogelijk in postkantoor »
Sommige gemeenten overwegen een Wmo-loket te openen in het postkantoor. Burgers zouden bij het postkantoor terecht kunnen met vragen over onder andere wonen, zorg, welzijn, maar ook over werk, uitkeringen, telefonie en energie.

Eerste chat-loket geopend »
In Groningen is het eerste chat-loket van Nederland geopend. Groningers kunnen al chattend hun vragen stellen aan dit digitale loket. Zij krijgen meteen antwoord op hun vragen die zij via de chat stellen.

Regelgeving en financiering

Handreikingen Wmo geactualiseerd »
Het implementatiebureau Wmo van VWS en VNG heeft in een gereedschapskist diverse handreikingen Wmo ontwikkeld. Na de wijzigingen tijdens behandeling van de Wmo in de Tweede en Eerste Kamer worden de handreikingen nu geactualiseerd.

Provincie stimuleert plattelandsprojecten »
De provincie Noord-Holland stelt de komende jaren 3,2 miljoen euro beschikbaar aan zes voorbeeldprojecten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in het landelijk gebied van Noord-Holland. De betrokken gemeenten ontwikkelen de komende vier jaar met financiële steun en advies van de provincie een samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg.

Eerste Kamer akkoord met Wmo »
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 27 juni zonder stemming aangenomen. Alleen de fractie van de SP liet aantekenen tegen te zijn vanwege verwachte problemen bij de uitvoering. De senaat nam het wetsvoorstel zonder wijzigingen aan. Hiermee is vrij baan verleend aan invoering van de Wmo op 1 januari 2007.

Tweede Kamercommissie bespreekt Wmo »
De Tweede Kamer toont zich bezorgd over de onbekende koopkrachteffecten van de eigenbijdrage heffing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit blijkt uit het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor VWS met staatssecretaris Ross op 22 juni over het Besluit maatschappelijke ondersteuning.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.