Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060315.html

Bijeenkomsten

BouwRAI 2006 »
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseren op 5 april tijdens de BouwRAI het seminar ‘Samenwerken met gemeenten aan wonen, zorg en welzijn en de financieringsmogelijkheden’. Het Kenniscentrum is bovendien tijdens de gehele BouwRAI van 4 tot en met 7 april vertegenwoordigd op het Projectplein Wonen, Zorg en Welzijn.

Nieuwe publicaties

Zorgeloos ondernemen in het buitenland »
Steeds meer Nederlandse zorgaanbieders zijn actief in het buitenland. Zij exploiteren bijvoorbeeld woonzorgcentra en bieden zorg. Tot voor kort kon deze zorg gefinancierd worden vanuit de AWBZ. Met ingang van 1 januari 2006 geldt de AWBZ niet langer voor het buitenland. In hoeverre kan er nu nog sprake zijn van AWBZ-zorg in het buitenland en hoe wordt deze gefinancierd? Deze vraag komt in het artikel aan de orde, evenals reacties van aanbieders die actief zijn in Spanje.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Handleiding voor ondernemende dorpen »
Het Nederlands Platform Ouderen en Europa (NPOE) heeft een handleiding ontwikkeld die dorpsbewoners ondersteunt bij het zelf opzetten van voorzieningen. De handleiding Het Ondernemende Dorp is samen met oudere dorpsbewoners samengesteld.

Evaluatie woongroepen allochtone ouderen »
‘Bijzondere woonvormen in gewone woningen: woongroepen van allochtone ouderen in Rotterdam’, zo luidt de titel van een nieuw rapport, uitgebracht door de Woongroepenwinkel in Rotterdam en het Steunpunt Wonen. Het rapport bevat resultaten van een onderzoek naar drie woongroepen die zijn opgezet volgens het Harmonica- en het Stippelmodel.

Burgers zetten kleinschalige woonvorm op »
Inwoners van de Groene Driehoek hebben het initiatief genomen om kleinschalige woonvoorzieningen met zorg op te zetten, zodat inwoners niet naar een groot verpleeghuis hoeven te verhuizen in Woerden, IJsselstein of Houten, als ze veel zorg nodig hebben.

Haalbaarheidsonderzoek Seniorenstad »
De initiatiefgroep Seniorenstad presenteerde op 2 maart jl. de uitwerking van het idee Seniorenstad in Nederland. Het boek ‘Seniorenstad een eigenzinnig dorp’, gaat in op de vraag hoe Seniorenstad er in Nederland uit kan zien, of het concept haalbaar is en hoe de woonomgeving samen met bewoners kan worden vormgegeven. Het concept Seniorenstad is uitgewerkt voor de locatie van Vliegveld Valkenburg.

Diensten en zorg thuis

Provincie Utrecht subsidieert dementieprojecten »
De provincie Utrecht stelt een bedrag van 190.000 euro beschikbaar voor projecten gericht op het versterken van de dienstverlening aan thuiswonende mensen met dementie. De provincie nodigt partijen in de regio uit om projectvoorstellen in te dienen die tot een samenhangend aanbod van voorzieningen kunnen leiden voor deze specifieke groep mensen.

Lokaal loket

CliëntenPlein Utrecht van start »
Inwoners van de provincie Utrecht kunnen met al hun vragen over gezondheidszorg, werk en inkomen bij een lokaal loket terecht. Het lokaal loket heet CliëntenPlein Utrecht en verwijst mensen naar de juiste instantie.

Wijkservicecentrum

Is de koffie klaar bij CareWest?
CareWest organiseert tijdens de Tentoonstelling Wonen met zorg aan huis in de Zuiderkerk te Amsterdam een workshop met als titel ‘Is de koffie klaar?’ De workshop gaat in op buurtzorgteams, die 24 uur per dag op afroep zorg leveren vanuit zorgsteunpunten.

Regelgeving en financiering

Zorgvastgoed snel overhevelen »
Leg de verantwoordelijkheid voor het vastgoed en de kapitaallasten volledig bij de zorginstelling, zónder overheidsbemoeienis, maar geef haar dan ook bevoegdheden op dit vlak. Hiervoor pleit de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het op 7 maart uitgebrachte advies ‘Management van vastgoed in de zorgsector’.

Versnellen van scheiden wonen-zorg »
Aedes, Arcares/Z-org, GGZ-Nederland en VGN hebben op 28 februari 2006 samen met VWS/VROM een besloten werkconferentie georganiseerd om input te leveren aan het Plan van Aanpak Scheiden Wonen en zorg, dat staatssecretaris Ross toegezegd heeft aan de Tweede Kamer.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.