Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20051206.html

Oproep

Gezocht: ervaringen met visie Bouwcollege op kleinschalig groepswonen in verzorgingshuis »
Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen wijst erop dat kleinschalig groepswonen in het verzorgingshuis niet mogelijk is. Dit meldt het Bouwcollege in Kort Bestek van oktober 2005. Het Kenniscentrum kent een enkele organisatie met plannen die door deze uitleg in de problemen komen. Deze organisatie is op zoek naar andere verzorgingshuizen met plannen die met deze uitleg van de bouwmaatstaven 2003 in de problemen komen en verzorgingshuizen die vanuit hun capaciteit dergelijke plannen gerealiseerd hebben onder de bouwmaatstaven 2003 met medewerking van het zorgkantoor en het Bouwcollege. Graag lezen wij uw ervaringen en brengen wij u met elkaar in contact.

Nieuwe publicaties

Instrumenten voor planvorming in wonen en zorg »
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft in 2004 en 2005 in Helden en Groningen lopende initiatieven rond de regionale aanpak van de opgave wonen en zorg ondersteund. In deze projecten zijn instrumenten voor een regionale aanpak ontwikkeld en uitgetest zoals de planologische kengetallen, de Geriscoop en Areadne. In deze publicatie staan de stappen om tot een regionaal investeringsplan te komen en wordt ingegaan op de instrumenten die daarbij kunnen worden toegepast. De pilotprojecten dienen hierbij als voorbeeld.

Nieuwsoverzicht

Bouw- en transformatieopgave

Wonen met zorg gepland »
“We kregen eerder ruzie, maar wel over de juiste cijfers”. Een betere aanbeveling kon niet gegeven worden van Areadne, het reken- en redeneermodel voor wonen met zorg. Bijzonder hoogleraar George de Kam presenteerde dit instrument voor het opstellen van gezamenlijke investeringsprogramma’s tijdens de conferentie ‘Wonen, met zorg gepland’ op 1 december. Het model moet bijdragen aan een zo optimaal mogelijke inzet van middelen van samenwerkende partijen, zoals grond, gebouwen en locaties.

Diensten en zorg thuis

Evaluatie Diensten bij wonen met zorg gereed »
De subsidieparagraaf Diensten bij wonen met zorg is geëvalueerd door RIGO Research en Advies BV uit Amsterdam in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen. Uit de evaluatie blijkt dat de uitvoering van de subsidie in 2004 moeizaam is verlopen. De inzet van de subsidie is achtergebleven.

Vergoeding verhuiskosten mogelijk »
Bewoners kunnen ‘sparen’ voor de verhuis- en herinrichtingskosten als zij weer zelfstandig gaan wonen. Zij kunnen in aanmerking komen voor de lagere eigen bijdrage, zodat zij financieel in de gelegenheid worden gesteld om te sparen voor het verhuizen en herinrichten van een nieuwe woning.

Lokaal loket

Eerste Friese ‘digitale thuishotel’ op komst »
In Zuidwest Fryslân komt er een ‘digitaal thuishotel’, waarbij vragers en aanbieders aan elkaar gekoppeld worden. In het kader van het subsidieprogramma ‘Fryslan Fernijt’ dat innovatieve projecten stimuleert, heeft de provincie 92.433 euro ter beschikking gesteld voor het project ‘digitaal thuishotel’.

Tweedelijnszorgcentrum

Meer ruimte dagbesteding jong dementerenden »
Jong dementerenden hebben behoefte aan meer ruimte voor dagbesteding. Dit schrijft het Bouwcollege in zijn rapport ‘Voorzieningen voor jong dementerenden’ aan de staatssecretaris van VWS. Het Bouwcollege onderzocht de problematiek na het signaal van zorgaanbieders dat de toegestane investeringen voor de doelgroep niet toereikend zijn.

Regelgeving en financiering

Antwoorden VWS op Kamervragen WTZi »
VWS heeft antwoorden naar de Tweede Kamer gestuurd op vragen die gesteld waren naar aanleiding van de voorhang van het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

PGB voor mantelzorg blijft gehandhaafd »
Het pgb (persoonsgebonden budget) mag ingezet blijven worden om mantelzorgers te betalen. Staatssceretaris Ross van VWS schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat het pgb inzetbaar blijft voor het inkopen van AWBZ-zorg bij mantelzorgers, nu uit onderzoek blijkt dat het betalen van mantelzorg niet ten koste gaat van vrijwillig verleende mantelzorg.

Advies Bouwcollege scheiden wonen-zorg »
Scheiden van wonen en zorg is vooral een attitudekwestie. Dit schrijft het Bouwcollege in een advies op 21 november aan de staatssecretaris van VWS over het bevorderen van scheiden van wonen en zorg. Wijziging van wet- en regelgeving is volgens het Bouwcollege vooralsnog niet nodig.

KITTZ Innovatieprijs 2006 »
KITTZ en Fireva organiseren dit jaar samen de zevende Innovatieprijs. De opzet daarvan is dat huizen, de leef- en werkomgeving, maar ook consumentenproducten en diensten veiliger en gebruiksvriendelijker worden voor iedereen. Iedereen die een goed idee heeft dat de zelfredzaamheid bevordert van mensen die voor veel dagelijkse bezigheden hulp nodig hebben, maakt kans op € 4.500,-.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.