Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20050718.html

Bijeenkomsten

Project!mpulsbijeenkomsten – najaar 2005 »
Ook dit najaar komt de Project!mpuls voor wonen met zorg en welzijn weer naar u toe met nieuwe series inleidingen en workshops. In opdracht van de vier branche-organisaties Aedes, Arcares, MOgroep en Z-org (voorheen LVT) organiseert het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg in november vier Project!mpuls-themadagen verspreid over het land. De onderwerpen voor deze dagen zijn nu bekend. Als onderdeel van de Project!mpulsdagen worden in september ook twee excursies naar woonzorgzones georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal.

Nieuwe publicatie

Wie de woning houdt, passe haar aan. Gebruikersonderzoek naar het opplussen van eengezinswoningen voor ouderen »
Ouderen willen langer in hun eengezinswoning blijven wonen. Dat is mogelijk met, vaak simpele, aanpassingen. De vraag naar woningen zonder trap (nultredenwoningen) wordt daardoor minder. Dat is de conclusie van een gebruikersonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en een provinciale Zeeuwse werkgroep.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Kangoeroewoning realistisch alternatief »
Kangoeroewoningen vormen een realistisch alternatief binnen de ouderenhuisvesting. Zo luidt de conclusie van het onderzoek dat het onderzoeks- en marketingadviesbureau USP Marketing Consultancy recentelijk heeft verricht. Het bureau heeft 1000 panelleden van DeelUwMening.nl. gevraagd naar hun mening over dit alternatief.

Prijsvraag creatieve woonzorginitiatieven »
De ouderenbonden ANBO, PCOB, Unie KBO en de organisaties LOC en LOREP zijn op zoek naar creatieve woonzorginitiatieven voor ouderen. Zij hebben hiertoe een prijsvraag uitgezet in samenwerking met de Ministeries van VWS en VROM. Het beste woonzorginitiatief wint 15.000 euro. Daarnaast zijn er twee aanmoedingingsprijzen van 1000 euro.

Bouw- en transformatieopgave

Provincie Friesland zet Sociale Atlas online »
De Provincie Friesland heeft onlangs de Friese Sociale Atlas op haar website geplaatst. Dit is een digitale databank met gegevens over de sociale staat van de provincie. De behoefte aan woonzorgvormen is een van de onderwerpen in de databank. De provincie Friesland heeft de Atlas ontwikkeld, omdat er behoefte was om op één plek cijfermateriaal rond de sociale staat van deze provincie te hebben.

Levensloopbestendige woningen

Brochure Veiligheid, zorg en wooncomfort »
In het kader van het programma Ontgroening en Vergrijzing van de provincie Gelderland is de brochure Veiligheid, zorg en wooncomfort verschenen. De brochure beschrijft ervaringen met domotica in Gelderland.

Regelgeving en financiering

SenterNovem neemt aantal subsidieregelingen over »
Vanaf 1 juli 2005 is SenterNovem verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal subsidiereglingen van het Minsiterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). De regelingen hebben betrekking op wonen, milieu en zorg. Het doel van de regelingen is het bevorderen van de kwaliteit en de betaalbaarheid van het wonen.

Vier nieuwe Wmo-handreikingen beschikbaar »
VWS en VNG hebben weer enkele handreikingen voor de implementatie van de Wmo gepubliceerd. Het betreft de handreikingen Huishoudelijke verzorging, Instrumenten voor ketensamenwerking, Rol van de gemeenteraad en Lokale loketten.

Advies Wmo van Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling »
Op 20 juni j.l. heeft de RMO het advies Lokalisering van maatschappelijke ondersteuning aangeboden aan staatssecretaris Mw. Ross. Het advies is het eerste in een tweeluik en gaat over de bestuurlijke voorwaarden voor een succesvolle Wmo.

Privaat geld in wonen-zorg

IWZ-brochure ‘Een toekomst voor de serviceflat’ »
Het Innovatieprogramma Wonen en Zorg heeft (vanuit NIZW Zorg) een brochure uitgegeven over de toekomst van serviceflats. De brochure beoogt besturen en directies van serviceflats te ondersteunen bij het inslaan van een nieuwe koers.

Antwoorden minister Dekker op Kamervragen over serviceflats »
Minister Dekker heeft op 4 juli 2005 geantwoord op Kamervragen (Ineke van Gent, GroenLinks) over de problematiek van onverkoopbare serviceflats. Naast analyse van de problematiek geeft de brief het standpunt van de minister weer, dat (verenigingen van) eigenaren zelf verantwoordelijk zijn.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.