Re integratie ex gedetineerden schiet ernstig tekort

0

Het nationale gezondheidsplan wordt door de regering met een niet-wetgevende handeling ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd.

Gelijktijdig met de toezending door de regering aan de Staten van het nationaal gezondheidsplan, legt de regering aan de Staten het wetsvoorstel voor, houdende zowel de conservatoire bepalingen voor de re integratie ex gedetineerden toepassing van het nationaal gezondheidsplan als de regels voor de meerjarige financiering van de nationale gezondheidsdienst, de duur van het plan zelf.

Met specifieke aanduiding van de bedragen die krachtens artikel 51 van deze wet aan het ziekenfonds moeten worden toegekend en de toekenningscriteria aan de gewesten. Het Parlement onderzocht en keurt tegelijkertijd het nationale gezondheidsplan, de algemene toepassingsregels en de meerjarige financieringsregels goed.

De regering keurt de daaruit voortvloeiende coördinatiehandelingen

Nationale Gezondheidsraad, re integratie ex gedetineerden, waarvan het advies als positief wordt beschouwd, zo niet binnen zestig dagen na het verzoek.  Het nationale gezondheidsplan heeft meestal een looptijd van drie jaar en kan in de loop van de periode van drie jaar worden gewijzigd met de herhaalde modaliteiten waarnaar in dit artikel wordt verwezen.

Het nationaal gezondheidsplan, de reglementaire bepalingen en de meerjarige financiële regels bedoeld in het vorige vijfde lid, worden in het laatste jaar van het vorige plan goedgekeurd en door de regering aan de Staten bezorgd aan de Staten, tijdig om de goedkeuring ervan tegen 1 september mogelijk te maken van hetzelfde jaar.

De regio’s bereiden hun eigen regionale gezondheidsplannen voor en keuren deze goed tegen de volgende maand van november “. – De tekst van art. 55 van de bovengenoemde wet nr. 833/1978 en het volgende: “Art. 55 (Regionale gezondheidsplannen).

De gewesten voorzien in de uitvoering van de nationale gezondheidsdienst op basis van de driejarige gezondheidsplannen, die samenvallen met de driejarige periode van het nationale gezondheidsplan, gericht op het wegwerken van de bestaande onevenwichtigheden in diensten en diensten op het regionale grondgebied .

De driejarige gezondheidsplannen van de gewesten, die moeten beantwoorden aan de inhoud en richtlijnen van het nationaal gezondheidsplan bedoeld in art. 53 en verwijzen naar de doelstellingen van het programma voor regionale ontwikkeling, worden opgesteld door de regionale raad re integratie ex gedetineerden, volgens de procedure die is voorzien in de respectieve statuten met betrekking tot de raadpleging van lokale autoriteiten en andere betrokken instellingen en organisaties.

De driejarige gezondheidsplannen van de regio’s worden ten minste

120 dagen voor het verstrijken van elke periode van drie jaar door de regionale wet goedgekeurd. De akten en bepalingen van de gewesten moeten in overeenstemming zijn met de inhoud en richtlijnen van het gewestplan”.

De tekst van art. 5, eerste lid, van dezelfde wet. 833/1978 is de volgende: “De functie van het leiden en coördineren van de administratieve activiteiten van de regio’s op het gebied van gezondheidskwesties, die betrekking hebben op unitaire behoeften, ook met betrekking tot de doelstellingen.

de-driejarige-gezondheidsplannen-van-de-regios-worden-ten-minsteVan de nationale economische planning, de vereisten van nauwgezetheid en doeltreffendheid van de gezondheid uitgaven, alsmede de toezeggingen die voortvloeien uit internationale en gemeenschapsverplichtingen, komen toe aan de .

Staat en worden, behalve in gevallen waarin daarin is voorzien door de wet of door een handeling met kracht van wet, uitgeoefend door middel van resoluties van de Raad van Ministers , op voorstel van de minister-president, in overeenstemming met de minister van Volksgezondheid, na raadpleging van de Nationale Gezondheidsraad”. – De tekst van art. 27 van de bovengenoemde wet nr.

833/1978 is het volgende: “Art. 27 (Informatiehulpmiddelen).

De lokale gezondheidsdiensten verstrekken de burgers gratis een persoonlijk gezondheidsboekje. Het gezondheidsboek bevat de belangrijkste kenmerken van de gezondheid van de patiënt met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot verplichte gezondheidsbehandelingen bedoeld in het volgende artikel 33.

De lokale gezondheidseenheid zorgt voor het samenstellen en bijwerken van het persoonlijk gezondheidsboek, re integratie ex gedetineerden.

Deze gegevens behouden hun waarde voor de medische geschiedenis die vereist is voor het militaire bezoek. In het gezondheidsboekje worden de beoordelingen en behandelingen tijdens de militaire dienst gerapporteerd door de militaire gezondheidsdienst. Het boekje wordt bewaard door de betrokkene of door eenieder die gezag of bescherming uitoefent en kan enkel door de arts worden opgevraagd, uitsluitend in het uitsluitend belang van de bescherming van de gezondheid van de houder.

Met het besluit van de minister van Volksgezondheid wordt, na raadpleging van de Nationale Gezondheidsraad, het model van het persoonlijk gezondheidsboek goedgekeurd, inclusief indicaties met betrekking tot eventuele blootstelling aan risico’s in verband met leef- en arbeidsomstandigheden.

Dezelfde maatregel bepaalt de procedures voor de geleidelijke verspreiding van het gezondheidsboekje aan alle burgers, te beginnen met de pasgeborenen. (Overgeslagen) “.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in