Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Brandweervoorschriften: waar ligt de grens?

0

09-12-2004

Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten november 2004

Eigenlijk had in de titel het woord ‘brandveiligheidsvoorschriften’ moeten staan, want het is formeel niet de brandweer, maar de gemeente die de eisen stelt, op advies van de brandweer. De heer W. Kort van het Ministerie van VROM zette uiteen dat de rijksoverheid bouwkundige eisen stelt in het Bouwbesluit en gemeenten via de bouwverordening. Hij erkende dat er een ‘grijs gebied’ bestaat in de regelgeving, waardoor gemeenten uiteenlopende eisen kunnen stellen. Bij de huisvesting van minder zelfredzame bewoners worden zwaardere eisen gesteld, maar die doelgroep is in de regelgeving niet nader gedefinieerd. Ook is onduidelijk wanneer een ontruimingsplan is vereist.

Uit de bijdragen van Mw. Van Triest en de heer Koster van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam en de heer Van der Burg van WoonZorg Nederland bleek dat woningeigenaren bij nieuwbouw vaak op het laatste moment worden geconfronteerd met vergaande eisen, waarvan het zeer de vraag is of die terecht worden gesteld. Omdat procedures te lang duren, voeren woningcorporaties de maatregelen toch door en dragen zelf de extra kosten. In de praktijk blijkt dat brandweerkorpsen door de vele valse meldingen alsnog de eis laten vallen dat alle brandmeldingen rechtstreeks aan de brandweer moeten worden doorgegeven. Maar dan zijn de voorzieningen al in de woningen aangebracht. De brandweer in Zoetermeer laat zelf onderzoek verrichten naar sluitende definities in de regelgeving.

Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een advies (pdf, 34 kb) uitgebracht waarvan de kern ‘brandveiligheid op maat’ is. In zelfstandige wooncomplexen voor bijvoorbeeld ouderen zouden niet alle woningen voorzien hoeven worden van volledige detectie (brandmelders in alle kamers) met doormelding naar de brandweer. ‘Minder zelfredzaam’ zijn in dit advies bewoners die een indicatie voor personenalarmering hebben. Alleen in de zelfstandige woning van deze bewoners zou volledige detectie moeten worden toegepast. Een alarmmelding kan via de alarmcentrale voor de personenalarmering aan de brandweer worden doorgegeven.
Het Ministerie van VROM wil de gebruiksvergunning op rijksniveau regelen, waardoor er uniforme eisen komen.