Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Bouwkostennota WZV 2004 vastgesteld

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Bouwkostennota WZV 2004 vastgesteld

11-08-2004

Op 12 juli jl. heeft minister Hoogervorst van VWS de bouwkostennormen voor 2004 goedgekeurd. In de Bouwkostennota 2004 worden de bouwkostennormen met 2,4% verhoogd. De bouwkostennota is van toepassing op alle bouw binnen de Wet ZiekenhuisVoorzieningen (WZV).

Indexering
Voor de zogenaamde ‘lopende’ projecten, die op 6 augustus 2003 aan de criteria van het overgangsregime voldeden, zijn de bouwkostennormen bevroren op het niveau van 1 januari 2003. Tegelijk vallen lopende projecten niet onder de korting van 5%, die door de minister een jaar geleden is ingevoerd. Het bevriezen van de indexering voor deze projecten – feitelijk het korten met 2,4% – hangt samen met het voordelige aanbestedingsresultaat van gemiddeld 5,3% over 2003.

Harmonisatie bouwmaatstaven
In het verlengde van de harmonisatie van de bouwmaatstaven voor AWBZ-verblijfsvoorzieningen zijn thans ook de huur- en grondkostennormen voor deze voorzieningen geharmoniseerd en wel voor twee onderscheiden categoriën: woonvoorzieningen die voor specifieke doelgroepen worden gebouwd en voorzieningen vergelijkbaar met woningen in de sociale huurmarkt.

Overige onderwerpen Bouwkostennota
In de Bouwkostennota vindt u, naast onderbouwing van bouwkostennormen, informatie over de modernisering van de AWBZ, contractvorming, ICT en domotica, deregulering en budgettair bouwen, bouwregelgeving en brandveiligheid, exploitatie versus investering en de huursector.