Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Subsidieregeling diensten bij wonen met zorg

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Subsidieregeling diensten bij wonen me..

31-03-2004

Op 24 maart is de subsidieregeling ‘Diensten bij wonen met zorg’ gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004 en vervangt de regeling extramurale dienstverlening van 2003.

De nieuwe regeling is – in tegenstelling tot de vorige regeling – beperkt tot verblijfsgeïndiceerden en uitgebreid tot de hele AWBZ.

De beschikbare middelen worden verdeeld over de zorgkantoren naar rato van het aantal 75-plussers. Overheveling van middelen tussen de zorgkantoren is mogelijk.

Voor 2004 is ruim € 49 miljoen beschikbaar. Het merendeel van dit budget wordt besteed aan al lopende projecten.
Naast dit bedrag voor dienstverleningsprojecten is er ook de mogelijkheid dat door het zorgkantoor projectsubsidie wordt aangevraagd voor een door VWS aan te wijzen experiment. Het Koplopersproject Modernisering AWBZ Westelijke Mijnstreek zal in dit kader subsidie ontvangen.

Het is de bedoeling de nieuwe regeling op te nemen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die in 2006 van kracht moet worden.

Subsidieregeling diensten bij wonen en zorg (307 kB)
Leden van Arcares vinden op het ledennet van Arcares meer informatie over de uitvoering van de regeling door de zorgkantoren (Accent 16)